Atari XL/XE Scene

 Strona informacyjna polskiej sceny Atari XL/XE

Dodaj do ulubionych Ustaw jako stronę startową RSS PL EN

   Wyszukaj pliki   

więcej

          Menu          


>Newsy  
>Artykuły
>Zdjęcia ze zlotów  
>Gry online  
>Domeny  
>Linki  
>Bazar
>Reklama
>O nas  
>Kontakt  

Najnowsze pliki


>Forever 14
>SillyPack 2k12
>New Years Disc 2k13
>Silly Venture 2012 stuff (SpartaDos)
>Silly Venture 2012 stuff (MyDos)
>Snowman (DF7)
>Snowman (SQZ)
>Graph2Font 3.8.7.8
>Atari Interlace Studio 1.03

Najbliższe zloty


Forever 10 - 13-15 III 2009, Trencin< ? echo $txt_zlot_slowacja;? >
Grzybsoniada - 29-31 V 2009, Częstochowa< ? echo $txt_zlot_polska;? >

ReklamaSubskrypcja


zapisz się!

ABBUC Software Contest 2005


1) Zasady generalne:

Ostateczny termin skadania prac do konkursu zosta ustalony na dzie 31 sierpnia 2005 (do pnocy). ABBUC zapewnia nastpujce nagrody:
1sze miejsce: 500 euro.
2gie miejsce: 250 euro.
3cie miejsce: 125 euro.
4te miejsce: 75 euro.
5te miejsce: 50 euro.

ABBUC bdzie mia prawo do publikacji programw zgoszonych do konkursu w wydawanych przez siebie magazynach; prawa autorskie pozostaj wasnoci autorw, ktrzy mog dowolnie dysponowa swoim dzieem po zakoczeniu konkursu. Prezentacja prac bdzie miaa miejsce na imprezie Unconventional we wrzeniu, oraz w magazynach ABBUCa, za decyzje i rozdanie nagrd bd miay miejsce podczas dorocznego spotkania ABBUCa w padzierniku. Autorzy prac nie musz by obecni na adnej z tych imprez, nagroda bdzie wysana zwycizcom poczt lub na konto bankowe, zakadajc, e ABBUC bdzie posiada te dane...

2) Typy i rozmiary programw:

Programy zgoszone na konkurs musz nalee do jednej z kategorii: a) Gra, b) Aplikacja (rwnie: Program Uytkowy, Narzdziowy itp.) lub c) System Operacyjny (DOS). Wszelkiego rodzaju dema/intra nie s dozwolone, nie s dopuszczalne rwnie wszelkiego rodzaju wersje pre- i beta (program wystawiany do konkursu musi by ukoczony). Dla zachowania kompatybilnoci program musi si uruchamia przynajmniej na komputerach Atari XL lub XE, co znaczy: na standardowych maszynach z 64 lub 128 KB pamici. Rozszerzenia sprztowe i sprzt dodatkowy moe by obsugiwany, ale nie moe by warunkiem uruchomienia programu. Wierzcie, lub nie, ale ABBUC Software Ressort, jak rwnie czonkowie ABBUCa sprawdz "jako" oraz "kompatybilno" wszystkich zgoszonych prac...

3) Formaty i jzyki:

Programy zgaszane na konkurs mog by wysyane jako dyskietki 5,25" lub pliki ATR, ale dopuszczalne s tylko gstoci pojedyncza i rozszerzona. Co wicej, praca musi posiada krtk dokumentacj, ktra moe by umieszczona w samym programie, lub w doczonym pliku tekstowym. Ponadto istotne jest uycie jzyka niemieckiego (lub w ostatecznoci przynajmniej angielskiego), oraz krtkie objanienie sposobu uruchamiania programu, eby kady mg sobie poradzi z obsug. Dopuszczone s wszystkie kompatybilne z Atari jzyki programowania, ale produkt ostateczny musi by skompilowany, aby mona byo program uruchomi nie posiadajc tego jzyka programowania. Jedynym wyjtkiem s programy napisane w Atari Basicu oraz Turbo Basicu XL, ktre to posiada kady uytkownik Atari. Doczenie kodu rdowego programu nie jest wymagane, wersja skompilowana i uruchamialna jest wystarczajca...

Miego programowania yczy ABBUC Software Ressort
(CharlieChaplin / Andreas Magenheimer)

tumaczenie v. 1.1, 29 listopada 2004 - Jurgi/Tristesse


English Version:

1) General Rules:

The Deadline for the software-contest has been set to 31.August 2005 (until midnight). ABBUC will therefore spend the following Prices:
1st Place: 500 Euro
2nd Place: 250 Euro
3rd Place: 125 Euro
4th Place: 75 Euro
5th Place: 50 Euro

For all registered contest programs, ABBUC will get the right of a premiere-release on its magazine; the Copyright will still remain by the author, who can use his program freely after the contest. The presentation of the programs will take place at the Unconventional fair in September and on the ABBUC magazines, whereas the decision and pricing will take place at the annual ABBUC meeting in October. There is no need for the author to be present at any of these events, the price will still be send to the author's postal adress or his bank account, provided that ABBUC has these adresses...

2) Program Types & Size:

The software-contest programs must be one of the following program-types: a) Game/s, b) Application/s (also Tools, Utilities, etc.) and c) Operating Systems (DOS). Not allowed are any kinds of demos or intros, also not allowed are any beta- or pre-versions (meaning the contest programs must be finished). For compatibility reasons one must make sure, that the programs work at least on Atari XL or XE computers, which means standard 64k or 128k machines. Additional or extra hardware can be supported, but it must not be a requirement to own this extra hardware to load the program. Believe it or not, the ABBUC Software Ressort, as well as all ABBUC members, will do a "Quality" and "Compatibility" check of all registered contest programs...

3) Format and Languages:

The software-contest programs can be send as 5,25" Atari disk(s) or as ATR-image(s), but they must use Single (90k) or Enhanced (130k) density. Furthermore, the program must have a short documentation, this can be included in the program (internally) or as a separate text-file (externally). It is therefore important, that one uses german or at least english language (and explains shortly how the program has to be loaded), so that everyone can handle the program. All Atari 8Bit compatible languages are allowed as programming languages, but all of them have to be compiled in the end, so that one can load the program without having to own a certain programming language. The only exceptions here are Atari Basic and Turbo Basic XL source listings, since every Atari user owns these languages. Lastly one needn't supply any source-codes for the contest programs, the finished loadable or executable program is enough...

Happy programming wishes the ABBUC Software Ressort !!
(CharlieChaplin / Andreas Magenheimer)


Deutsche Version:

1) Allgemeine Regeln:

Der Abgabeschlu fr den Software-Wettbewerb wurde auf den 31. August 2005 festgelegt. Folgende Preise werden vom ABBUC vergeben:
1. Platz: 500 Euro
2. Platz: 250 Euro
3. Platz: 125 Euro
4. Platz: 75 Euro
5. Platz: 50 Euro

Der ABBUC erhlt fr die angemeldeten Programme das Erstverffentlichungsrecht fr das Magazin bzw. den Software-Wettbewerb; das Copyright bleibt jedoch weiterhin beim Autor, der sein Programm nach dem Wettbewerb frei verwenden kann. Die Prsentation der Programme wird auf der Unconventional und im ABBUC Magazin stattfinden, die endgltige Entscheidung und Preisvergabe hingegen auf der ABBUC-JHV in Herten im Oktober. Der Autor mu bei beiden Veranstaltungen (Prsentation, Preisvergabe) nicht unbedingt anwesend sein, er erhlt den Preis dann trotzdem zugesandt oder berwiesen, sofern dem ABBUC dafr die Postadresse und/oder Bankverbindung vorliegt...

2) Programm Typen und Gre:

Bei den Wettbewerbs-Programmen darf es sich um folgende Programmtypen handeln: a) Spiel/e, b) Anwendung/en (auch Tools, Utilities, etc.) und c) Betriebs-Systeme (DOS). Nicht erlaubt sind jegliche Formen von Demos oder Intros, sowie Beta-, Vorab-, oder Pre-Versionen (die Programme mssen fertiggestellt sein). Bei der Kompatibilitt ist zu beachten, da die Programme mind. auf einem XL oder XE Rechner laufen mssen, d.h. auf einem Standard 64k oder 128k Atari XL/XE. Es darf zwar Zusatzhardware untersttzt werden, diese darf aber nicht die Voraussetzung zum Laden oder Laufen des Programmes sein. Und ob man es nun glaubt oder nicht, das ABBUC Software Ressort (und auch alle ABBUC Mitglieder) wird (werden) einen "Qualitts" und "Kompatibilitts" Check aller angemeldeten Wettbewerbs-Programme durchfhren...

3) Format und Sprachen:

Das Wettbewerbs-Programm kann auf 5,25" Atari-Disk(s) oder als ATR-Image(s) eingereicht werden, es mu als 90k (SD) oder 130k (ED) Disk-Format bzw. ATR-Image vorliegen. Zu dem Programm mu eine kurze Anleitung vorliegen, diese kann entweder im Programm (intern) enthalten sein oder als Text-Datei (extern) dazugefgt werden. Wichtig ist hierbei, da entweder Deutsch oder Englisch verwendet wird (und kurz erklrt wird wie das Programm zu laden ist), damit auch jeder das Programm bedienen kann. Es sind brigens alle Atari 8Bit kompatiblen Programmiersprachen erlaubt, jedoch am Ende nur Kompilate, damit jeder das Programm laden kann. Ausnahmen sind lediglich Atari Basic und Turbo Basic XL - hier sind auch Sources bzw. Listings erlaubt, da diese Sprachen ja jeder Atarianer besitzt. Zu den Programmen bzw. Kompilaten mu keinerlei Sourcecode beiliegen, das fertige bzw. lauffhige Programm ist schon ausreichend...

Also dann, viel Spa beim Programmieren - euer ABBUC Software Ressort.
(Charlie Chaplin / Andreas Magenheimer)


autor:

komentarz:

Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy. Wpisy niecenzuralne, nie na temat będą usuwane, a ich autorzy mogą być pozbawiani możliwości dodawania komentarzy. Szczegółowy regulamin do wglądu w siedzibie redakcji. :)