Atari XL/XE Scene

 Strona informacyjna polskiej sceny Atari XL/XE

Dodaj do ulubionych Ustaw jako stronę startową RSS PL EN

          Menu          


>Newsy  
>Artykuły
>Zdjęcia ze zlotów  
>Gry online  
>Domeny  
>Linki  
>Bazar
>Reklama
>O nas  
>Kontakt  

Najnowsze pliki


>Forever 14
>SillyPack 2k12
>New Years Disc 2k13
>Silly Venture 2012 stuff (SpartaDos)
>Silly Venture 2012 stuff (MyDos)
>Snowman (DF7)
>Snowman (SQZ)
>Graph2Font 3.8.7.8
>Atari Interlace Studio 1.03

Najbliższe zloty


Forever 10 - 13-15 III 2009, Trencin< ? echo $txt_zlot_slowacja;? >
Grzybsoniada - 29-31 V 2009, Częstochowa< ? echo $txt_zlot_polska;? >

ReklamaSubskrypcja


zapisz się!

Newsy

2011-09-19

Ukaza? si? nowy Graph2Font 3.9.2.8:
- prze??czenie na dodatkowy obszar roboczy nie wy??czy undo/redo,
- przepisany na nowo proces asemblacji do XEX-a, proces odbywa si? w katalogu roboczym g2f bez udzia?u plików BAT,
- naprawiony problem z zapisem plików XEX, którego powodem by? brak zaznaczonej opcji Special -> DLI -> Fade effect.
Przyczyna problemów z zapisem XEX-a odnaleziona i zafiksowana. Polskie literki w ?cie?kach jak i niech?? zagl?dania do zak?adki Special nie b?dzie ju? problemem dla XEX-a.

komentarze (0)

dodał: TeBe/MadTeam


2011-08-25

Mi?o mi poinformowa?, ?e nowym cz?onkiem grupy Tristesse zosta? Mono!

komentarze (11)

dodał: Vasco/Tristesse


2011-08-14

Ukaza? si? nowy Graph2Font 3.9.2.5:
- zmieniony wygl?d g?ównego okna tak aby by?a mo?liwo?? wy?wietlenia go w rozdzielczo?ci 1200x600,
- dodana obs?uga PRIORITY=0 dla Pixel 1x1 (HiRes),
- dodana pe?na obs?uga koloru t?a dla Pixel 4x1, poprzednio akceptowany by? tylko kolor o jasno?ci 0,
- poprawiono wy?wietlanie kolorów zmienianych w rastrze dla trybu 9/15 (tryb 15 po przej?ciu z 9 w rastrze),
- poprawione pikslowanie PMG gdy Pixel 4x1 pod Zoom-em,
- poprawiony zapis/odczyt plików MCH dla trybu DLI+,
- dodany odczyt plików PGR (Power Graphics),
- uproszczone dodawanie inwersu znaków dla trybu GED+ "no bad lines", wystarczy wstawi? inwers w dowolnym wierszu aby zosta? on przeniesiony do pozosta?ych wierszy obrazu,
- informacja o poziomej pozycji kursora "(X:Y) (Col:Row) #Char" uwzglednia teraz ramk? obrazu,
- dla trybów GED+, GED-- (Edit Rasters) dodana wizualizacja zmian rejestrów PMG $d000..$d00c, $d012..$d015, mo?liwy multipleksing PMG,
- dodana mo?liwo?? wybrania rejestrów CPU A,X,Y dla trybu GED+, GED-- w "Special -> Limitations -> GED CPU Registry",
- poprawione wy?wietlanie GED+ NO BAD LINES dla ekranu w?skiego (NARROW),
- dodana opcja Optymizing Limitations pozwalaj?ca wskaza? znaki które nie b?d? poddawane kompresji Optymizing tylko kompresji Standard,
- w ImportBMP dla Pixel 4x1 dodana mo?liwo?? wskazania RESIZE,
- w ImportBMP dodana mo?liwo?? zamiany bitmapy na kolory szaro?ci (grayscale),
- w ImportBMP naprawiony odczyt bitmap dla Pixel 4x1,
- w EditCharset poprawione dzia?ania na znakach (kopiowanie/wklejanie/undo/redo) dla trybu DLI+,
- w EditCharset poprawiona edycja znaków,
- w EditCharset strza?ki kursora pozwalaj? przesuwa? zaznaczenie znaków prawo/lewo, góra/dó?,
- w EditCharset dodana opcja Rotate Left (L), Rotate Right (R),
- w EditCharset paleta kolorów dla znaków uwzgl?dnia zmiany kolorów w rastrze,
- w EditRasters zwi?kszony zakres GLOBAL OFFSET z <-8..8> do <-24..24>,
- w EditRasters dodana mo?liwo?? skorzystania z wszystkich rejestrów GTIA $D000-$D01F,
- w EditBMP dodane pokazywanie zaznaczenia dla wybranego koloru z palety,
- w EditBMP mo?na rysowa? dwoma zaznaczonymi kolorami, lewy klawisz myszki to kolor pierwszy, prawy klawisz myszki to kolor drugi,
- w EditBMP dodana nowa opcja SELECT (align to char),
- w EditBMP opcja "Antialias Line" zast?piona zosta?a przez "Bezier Line",
- dla EditBMP dodane nowe opcje CUT, COPY, PASTE, DELETE etc.,
- dodana mo?liwo?? zapisu plików DAT i ASM z informacj? o zawarto?ci rejestrów COLBAK, COLPF0..3, HPOSP0..3, HPOSM0..3, COLPM0..3,
- dodany nowy wspólny dla wszystkich trybów (DLI, DLI+, GED-, GED+) kod wyj?cia, poprzez przycisk FIRE, klawisz START lub dowolny inny klawisz klawiatury,
- nieu?ywane znaki z ko?ca zestawu w zapisywanym pliku FNT zostaj? zast?pione zerami,
- dodany PopupMenu umo?liwiaj?ce szybk? zmian? trybu wierszy obrazu z prawej strony obrazka (Fill Up, Fill Down),
- opcja Close (CTRL+F4) przeniesiona do zak?adki File,
- opcja Negative (SHIFT+N) dzia?a teraz tak?e na zaznaczonym fragmencie obrazu (EditBMP -> Select),
- dodane nowe opcje Rotate Right i Rotate Left w zak?adce Image pozwalaj?ce obraca? zaznaczony/ca?y fragment obrazu (EditBMP -> Select) o 90 stopni,
- dodana wizualizacja ramki obrazu (Special -> View -> Borders), czerwonym kolorem oznaczono niewidoczny fragment obrazu,
- dodany oddzielny katalog roboczy dla opcji CHECK (CTRL+C),
- poprawiony dopuszczalny limit zmian na lini? dla ekranu szerokiego (Pixel=1x1, 2x1, 4x1) na 1.

komentarze (0)

dodał: TeBe/MadTeam


2011-08-03

Klepsydra
Grób Jurgiego
Dzi? na cmentarzu w Turku po?egnali?my Jurgiego. Dzi?kuj? wszystkim, którzy pami?tali o naszym Przyjacielu, a szczególnie tym, którzy dotarli osobi?cie na t? uroczysto??.

Na wdzi?czno?? zas?uguj? Asia i Tkacz, którzy bardzo pomogli w organizacji pogrzebu.

komentarze (6)

dodał: Vasco/Tristesse


2011-07-31

JurgiZ prawdziwym smutkiem zawiadamiam, ?e nasz Przyjaciel i, nie tylko atarowski, Kompan - Jurgi zmar? ostatniej nocy. Stwórca wystawia nas na ci??k? prób? zabieraj?c nam drug? po Rasterze wa?n? dla nas osob? w tak krótkim czasie.

Pogrzeb odb?dzie si? w ?rod?, 3. sierpnia 2011 r. o godz. 13. na cmentarzu komunalnym w Turku. Wystawienie zw?ok o godz. 12.

komentarze (34)

dodał: Vasco/Tristesse


2011-04-19

Z przyjemno?ci? og?aszamy release FAIL 1.1.0. Oprócz poprawek w interfejsie u?ytkownika windowsowej przegl?darki, dekodowaniu formatów ILC, AP3, RIP, PIC, CPR, HIP i CIN oraz instalacji wtyczki do ImageMagick, nowa wersja jest lepsza tak?e o obs?ug? nowych formatów: MCH, IGE, 256, AP2, JGP, DGP, ESC, PZM, IST i RAW oraz wtyczk? pokazuj?c? miniaturki o?miobitowych obrazków w Windows Vista i nowszych.Windowsowe wtyczki do Explorera i ImageMagick s? dost?pne w wersjach 32- i 64-bitowej.

Strona projektu: fail.sourceforge.net.

Instalki i zród?a: sourceforge.net/projects/fail/files/fail/1.1.0.

komentarze (2)

dodał: Epi/Tristesse


2010-12-24

Min??o 5 lat odk?d odby?o si? nasze wielkanocne demo party Noise. Mimo, ?e liczba uczestników nie by?a liczona w setkach, to bardzo mi?o by?o uczestniczy? w tej imprezie w roli organizatorów. Podobnie ocenili to obecni partyzanci. W ich oczach zlot by? sukcesem. Min??o prawie 5 lat. W tym czasie odby?o si? wiele wspania?ych zlotów w Czechach, Niemczech, Holandii, Polsce i na S?owacji. I zadali?my sobie pytanie: czy naprawd? jest szalone ponowne organizowanie naszego party? Stworzyli?my stron? noise.atari.sk aby zorientowa? si?, czy jeste?cie zainteresowani. Zag?osujcie: jeste?cie, czy nie... Na stronie znajdziesz tak?e zdj?cia, relacj? i stuff z edycji z roku 2006. Czekamy na wasze opinie!

komentarze (0)

dodał: MiKRO/Mystic Bytes


2010-11-28

Na stronie www.horus.com/~hias/atari/#mypdos pojawi?a si? nowa wersja mypicodos - mini loadera do gier.

komentarze (2)

dodał: Sikor


2010-01-24

Ukaza?a si? nowa wersja The Last Word, rozwojowego edytora tekstu przeznaczonego dla Atari XL/XE. Posiadaczy VideoBoard XE niezmiernie ucieszy fakt, i? najnowsza ods?ona programu dzia?a w oparciu o 80-cio kolumnowy tryb, zapewniaj?c mo?liwo?? pracy z fontem 8x8 oferuj?c przy tym bardzo wysok? jako?? obrazu gwarantowan? poprzez kart?. Wszystkich ch?tnych zapraszamy na stron? projektu: www.atari8.co.uk.

komentarze (4)

dodał: Pin/Tristesse


2009-11-25

Opublikowany zosta? TipConv 1.1.0. Jedyn? zmian? jest dodanie obs?ugi programu z wiersza polece?. Szczegó?y i program do pobrania na epi.atari8.info.

komentarze (2)

dodał: Epi/Tristesse


2009-11-18

Animacja z Atari ST "Snowman", pomys? przeniesienia tego na XE/XL Irwin-a.

Klatki s? w trybie znakowym (160x96 piksli), piksel proporcjonalny 2x2 Hires (GRAPHICS 13 BASIC-a), 5 kolorów, odcienie szaro?ci, ka?da klatka to 4 zestawy znaków (próba dla kompresji ka?dej klatki oddzielnym zestawem znaków - z kompresj? powtarzaj?cych si? znaków wykaza?a 276 ró?nych zestawów, jednak trudniej by?o tym zarz?dza?, buforowa? itp. dlatego zrezygnowa?em z takiej wersji). Pomys? procedury przerwania IRQ odgrywaj?cej sampl przy aktywnych przerwaniach DLI, NMI autora konwersji gry "Space Harrier" Sheddy-ego (?ród?o AtariAge).

 • wersja SNOWMAN_DF7.XEX pakowane DEF7Z (dekompresja INFLATE Fox-a) z ditheringiem (15 banków pami?ci)
 • wersja SNOWMAN_SQZ.XEX pakowania SQUASH 1.5 bez ditheringu (16 banków pami?ci)
Sampl zajmuje 4 banki pami?ci, 4-bitowy (oryginalnie 8-bitowy), czyli w 1 bajcie zapisane s? dwie próbki, inaczej musia?by zajmowa? 8 banków pami?ci.

By?o bodaj z 8 ró?nych wersji, podej?? do tej animacji m.in. w trybie bitmapy (4 kolory) i w trybach znakowych, ró?ne wersje kompresji, buforowania itp. wersje finalne s? kompromisem mi?dzy szybko?ci? dekompresji, zaj?to?ci? pami?ci a jako?ci? obrazu.

Dither niew?tpliwie wygl?da? lepiej kiedy zwi?kszy?em rozdzielczo?? pionow? dwukrotnie, jednak wtedy nie da?o si? tego zmie?ci? w 16 bankach, a kompresja stratna znaków (z któr? te? eksperymentowa?em) nie dawa?a zadawalaj?cych rezultatów dla ka?dej klatki.

Wersja DF7 to d?u?szy czas dzia?ania dekompresora, SQZ wersja szybsza, jednak w ostatecznym rozrachunku dzi?ki buforowaniu klatek szybko?? nie ma takiego znaczenia.

Pliki XEX nie dadz? si? ju? zbytnio spakowa?, SQZ co najwy?ej do rozmiaru pliku DF7. Tak czy siak dyskietka 180KB (DD) tutaj nie wystarczy.

komentarze (2)

dodał: TeBe/MadTeam


2009-11-17

Nowa wersja Graph2Font v3.8.7.8. Zmiany:

 • zmiany w zak?adce SPECIAL, dodana mo?liwo?? w??czenia/wy??czenia efektu wizualnego dla GED--, DLI,
 • dodana mo?liwo?? wyrównania pozycji poziomej PMG do kraw?dzi znaku 'Special -> Align to PMG pixels',
 • poprawiony i rozszerzony zapis plików MCH, pierwszy bajt to invers, nastepne 8 to bajty znaku, ostatnie 5 bajtów pliku to kolory 712, 708, 709, 710, 711,
 • dodana opcja DITHER i RESIZE dla ?adowanych plików BMP itp.,
 • du?e zmiany dla ZOOM, dodana mo?liwo?? prze??czana warstw LAYER, wi?kszy zakres powi?kszenia, trzy rozmiary pisaka, mo?liwo?? zmiany rozmiaru siatki, PMG Brush i PMG Eraser,
 • poprawki dla okna Edit Palette,
 • usuni?ty b??d uniemo?liwiaj?cy konwersj? wczytywanej BMP (PNG itp.) na tryb VBXE,
 • porz?dki w generowanych plikach ASM, kod dla SLIDESHOW generowany jest teraz oddzielnie (mniej IF-ów itp, bardziej przejrzysty kod),
 • dodane zapisywanie pozycji wi?kszo?ci okien w pliku G2F.INI,
 • kod ASM dla VBXE uaktualniony o najnowszy rdze? fx1.20.

komentarze (0)

dodał: TeBe/MadTeam


2009-11-13

Znamy date nastepnego, 11. Forevera. Zlot odbedzie sie w dniach 19-21 marca w Trenczynie na Slowacji.

komentarze (0)

dodał: Vasco/Tristesse


2009-08-15

Atari Interlace Studio 1.03 to program do tworzenia obrazków na Atari XL/XE w trybach interlace wraz z kilkoma przykladowymi grafikami.

komentarze (0)

dodał: TeBe/MadTeam


2009-07-28

Oto oficjalne wyniki konkursów z Atari Party 2009 w G?ucho?azach:

8-bit Msx Compo:

 1. Z53 - 279 p. - Pin/Tristesse
 2. Thirdway - 260 p. - Raster/CPU
 3. Bluetwil - 232 p. - Tatqoo
 4. Leve_one - 223 p. - V0yager
 5. Warkot - 64 p. - Sikor

8-bit Gfx Compo:

 1. Last Wish - 378 p. - Powrooz/LaResistance
 2. Falc_4k5 - 271 p. - TDC
 3. Highlander - 224 p. - Irwin
 4. Zacheta - ? p. - Krap & Lewis

8-bit Demo Compo:

 1. AGirl - 215 p. - Sikor & Miker
 2. Scorpio - 181 p. - Sc0rpi0

Stuff mo?na ?ciagnac tu.

komentarze (9)

dodał: Pin/Tristesse


2009-05-14

Po prawie dwoch latach pojawila sie nowa wersja ATR Plugina 1.7 do Total Commandera autorstwa Pajero/MadTeam. Zmiany:
- pakiet instalacyjny dodatkowych plików,
- dobrze kasuje wpis katalogu *.XEX,
- poprawki w obsludze plików CNV,
- pomoc w formacie CHM.

komentarze (0)

dodał: TeBe/MadTeam


2009-04-12

Nowa wersja Graph2Font v3.8.6.6. Zmiany:
- zmieniony eksport plików G2F do Slideshow-a bez udzialu DEF7Z, teraz wszystkie operacje kopiowania pod ROM i dekompresji kolejnych obrazków realizuje Exomizer,
- dodana mozliwosc zapisu spakowanego Exomizer-em pliku XEX (Special -> Pack XEX file),
- dodany nowy format zapisu/odczytu pamieci obrazu *.MCH, pamiec obrazu zapisana jest jak znaki.

komentarze (1)

dodał: TeBe/MadTeam


2009-03-31

Ukazal sie 52. nr czeskiego magazynu Flop.

komentarze (0)

dodał: Fandal


2009-02-25

Nowa wersja Graph2Font v3.8.6.4. Zmiany
- poprawione inicjowanie G2F gdy zosta? on wywo?any z linii komend, poprzednio nie wszystkie opcje by?y w??czone po takim uruchomieniu programu,
- dodane kasowanie mapy kolorów dla VBXE,
- usuni?te zauwa?one b??dy w kodzie obs?ugi opcji EDIT RASTERS,
- poprawiony zapis plików z now? nazw? i rozszerzeniem,
- dodana obs?uga duchów dla trybu PIXEL 4x1, mo?liwa jest ich edycja pod ZOOM-em,
- poprawione wy?wietlanie i edycja obiektów PMG z piorytetem 0 pod ZOOM-em,
- opcja EDIT MAPS/ANIM zast?piona zosta?a przez "File -> Export as...",
- dodana mo?liwo?? eksportowania plików G2F do Slideshow, File -> Export as... -> Export as slideshow,
- zmniejszone zu?ycie pami?ci dla operacji UNDO i REDO pod ZOOM-em,
- dodana mo?liwo?? prze??czenie si? pomi?dzy aktualnym obrazem a dodatkowym obszarem roboczym (Swap working area),
- dodany dodatkowy sposób wy?wietlenia plików G2F, plik zapisany w trybie GED+ lub GED-- zostaje p?ynnie wy?wietlony linia po linii,
- poprawione wy?wietlanie trybu gtia=$40 dla wiersza trybu multikolor (Pixel 2x1),
- uproszczony odczyt obrazków w odcieniach szaro?ci dla trybu Pixel 4x1, nie jest ju? wymagana uporz?dkowana paleta kolorów w formacie 4bits per pixel.

komentarze (1)

dodał: TeBe/MadTeam


2008-12-22

Jak to dzia?a? W programie Deflater 7z v2.4 zaszyty jest plik 7z.exe i 7z.dll, który wypakowywany jest do katalogu z którego zosta? uruchomiony def7z, tworzony jest plik BAT i automatycznie uruchamiany, w efekcie powstaje archiwum, z którego w dalszej kolejno?ci wycinane s? nadmiarowe bajty i powstaje plik *.DF7 gotowy do rozpakowanie przez INFLATE.ASM autorstwa Fox-a. Ww. zakr?con? metod? opracowa? Eru i Fox z u?yciem skryptów, ja tylko zamieni?em to na posta? Windows-owego EXE-ka.

komentarze (0)

dodał: TeBe/MadTeam


2008-11-30

Nowy Mads 1.8.4. - nowy silnik duchów programowych z minimalnymi wymaganiami pami?ci, bez dodatkowych buforów pami?ci obrazu - nowa wersja pakera (kompatybilna z Free Pascal Compiler-em, "fpc -MDelphi sqz15.pas") i dekompresora Huffmana SQZ15,
- poprawiony kod generowany dla rozkazów MVP, MVN, PEA, BRA (CPU 65816),
- dodane nowe rozkazy BRL, JSL, JML (CPU 65816), jako odpowiedniki rozkazów d?ugich skoków BRA, JSR, JMP,
- blok aktualizacji etykiet zewn?trznych (external) zosta? rozszerzony o zapis m?odszego i starszego bajtu adresu takiej etykiety,
- poprawione dzia?anie dyrektywy .USE (.USING), dzia?a niezale?nie od przestrzeni nazw w której zostanie u?yta,
- usuni?ty b??d, który powodowa? w pewnych sytuacjach pomijanie asemblacji bloku #IF, #WHILE,
- dodana mo?liwo?? definiowania zmiennych poprzez dyrektyw? .DS lub pseudo rozkaz ORG przed blokiem .RELOC,
- dodana dodatkowa forma sk?adni dla dyrektywy .VAR, z tym ?e dla takiego przypadku nie ma mo?liwo?ci okre?lenia adresu umiejscowienia zmiennych w pami?ci,
- dodana mo?liwo?? definicji pojedy?czych zmiennych typu strukturalnego w krótszy sposób ani?eli dot?d przez DTA,
- dodana nowa dyrektywa .ZPVAR umo?liwiaj?ca automatyczne przydzielenie miejsca zmiennym na stronie zerowej,
- poprawione dzia?anie dyrektywy .ERROR i pseudo rozkazu ERT, mo?liwe jest umieszczenie dodatkowych informacji w wierszu podobnie jak dla .PRINT (.ECHO),
- dodana mo?liwo?? zagnie?d?ania bloków procedur .PROC, ten sam kod mo?e by? wywo?ywany z ró?nymi parametrami,
- dodane nowe dyrektywy .ENUM i .ENDE (.EEND),
- rozszerzona funkcjonalno?? komentarzy wieloliniowych /* */ o mo?liwo?? umieszczania ich gdziekolwiek,
- umo?liwiona relokacja adresów definiowanych dyrektyw? .DEF,
- dodana mo?liwo?? u?ycia znaków { } do oznaczenia bloku (z wyj?tkiem bloków .MACRO), znak '{','}' zostaje rozpoznany na pocz?tku nowego wiersza.

komentarze (0)

dodał: TeBe/MadTeam


2008-11-29

Grzybson og?osi? termin kolejnej majówki (po naszemu: Grzybsoniady) w Cz?stochowie na 29-31 maja 2009 r.

komentarze (0)

dodał: Vasco/Tristesse


2008-11-29

Ukaza? si? nowa wersja Graph2Font v3.8.6.3. Zmiany:
- dodana nowa opcja umo?liwiaj?ca wybór reprezentacji wy?wietlanego obrazu przez ANTIC+GTIA lub ANTIC+VBXE,
- dodana opcja EDIT COLORS MAP (ALT+O) umo?liwiaj?ca edycj? mapy kolorów VBXE,
- dodana opcja VISIBLE PMG w SPECIAL, dla tych którzy nie posiadaj? ?rodkowego przycisku myszki i nie mog? przy w??czonym oknie EDIT PMG prze??cza? widoku PMG,
- opcja SCREEN -> CLEAR zast?piona przez SCREEN -> CLOSE,
- pola LINE (EDIT COLORS, EDIT PMG, COPY...) zostaj? pod?wietlone na niebiesko je?li ich pozycja zaczyna si? od nowego wiersza,
- poprawiona modyfikacja kolorów w EDIT COLORS przez ADD, poprzednio pomijany by? kolor czarny ($00..$0F),
- poprawiony odczyt plików PNG, paleta kolorów nie zostaje "wyblakni?ta",
- nowe przyk?adowe grafiki wykonane przez Kaz-a i Fly-a.

komentarze (0)

dodał: TeBe/MadTeam


2008-11-10

Koder Urchlay og?osi? swój nowy program Fujichat. Fujichat jest prostym klientem IRC (Internet Relay Chat) dla o?miobitowego Atari, opartym na stosie uIP TCP/IP Adama Dunkelsa. Do po??czenia ze ?wiatem zewn?trznym u?ywa po??czenia SLIP i rozumie zestaw polece? IRC dost?pny w pe?nych klientach. Wymaga jedynie 48K pami?ci.

komentarze (0)

dodał: Beetle


2008-09-22

Artax wydal emulator Apple II. Glównym celem napisania programu bylo... zobaczenie Hobbita na Atari. Wiecej nie napisze, bo zbieram szczeke z podlogi... Download: emulator + gry: Hobbit, Myteryh i Spy vs. Spy. Dluzszy opis u Kaza.

komentarze (4)

dodał: Vasco/Tristesse


2008-09-16

Nowa wersja sapemu z dodanym wybieraczem plików jest dostepna do pobrania.

komentarze (6)

dodał: Epi/Tristesse


2008-09-07

Znana jest juz data przyszlorocznego, 10. juz Forevera. To 13-15 marca, tradycyjnie (od jakiegos czasu) w klubie Somer-Merina w Trencinie.

komentarze (1)

dodał: Vasco/Tristesse


2008-08-25

Ukazala sie nowa wersja TIP Animatora 2.3.

komentarze (0)

dodał: TeBe/MadTeam


2008-08-24

Zapraszam do obejrzenia zdj?? z G?ucho?az 2008 autorstwa Mowny'ego oraz mojego. Dla porz?dku przypominam o dost?pnych od jakiego? czasu zdj?ciach Radiego i Krapa.

komentarze (0)

dodał: Vasco/Tristesse


2008-08-13

Ukaza? sie program TIP Animator autorstwa TeBe/MadTeam. Animacja polega na zapisaniu roznic pomiedzy kolejnymi klatkami animacji. Jedyna pe?na klatka jest pierwsza - pozosta?e sa zapisywane jako pionowe kolumny obrazu na podstawie zaistnialych róznic w tresci obrazu.

komentarze (4)

dodał: Vasco/Tristesse


2008-08-10

Wczoraj, 9 sierpnia 2008 roku o godz. 16:30 w ko?ciele pw. Naj?wi?tszej Marii Panny w Ostrowie Wielkopolskim mi?o?? ?lubowali sobie Dorota Czajka i Waldemar Pawlaszek (znany w pewnych kr?gach jako Laoo/NG). Wszystkiego najlepszego!!!

?lub Laoo

komentarze (16)

dodał: Vasco/Tristesse


2008-07-18

Ju? za tydzie? rozpocznie si? trzecia edycja copy party w G?ucho?azach organizowanego przez Ryszarda Mauersberga. Przypominam, ?e w tym roku zmienia si? lokalizacja. Nowy adres imprezy to Zespó? Szkó? w G?ucho?azach, ul. Kolonia Kaszubska 2. Osoby szukaj?ce ciut lepszych warunków do spania ni? sala zbiorowa z pewno?ci? ucieszy informacja, ?e na terenie szko?y znajduje si? schronisko PTSM (Polish Youth Hostel Association, nale??ce do International Youth Hostel Federation). Wej?ciówka na zlot kosztuje 30 z? (tradycyjnie kobiety i dzieci bezp?atnie). Regulamin konkursów, lista osób, które zapowiedzia?y swój przyjazd znajduj? si? na oficjalnej stronie. Zach?cam do obejrzenia zdj?? z G?ucho?azów 2007.

komentarze (7)

dodał: Vasco/Tristesse


2008-06-19

Je?eli w weekend by? zlot (np. PLatariada 2008), to dzi? s? z niego zdj?cia, oczywi?cie autorstwa KrupkaJa.

komentarze (2)

dodał: Vasco/Tristesse


2008-06-16

Jak donosi serwis archeologiczny Archeowie?ci w Meksyku odkopano legendarny pa?ac Montezumy. Na razie eksploracja jest w toku, wi?c nie wiadomo, czy potwierdzono obecno?? artefaktów przewidzianych w grze Montezuma's Revenge. Odnaleziono wszak?e pojawiaj?cy si? w grze czarny pokój. By? mo?e badaczom pomog?aby gotowa mapa pa?acu, przygotowana przez Petera.

komentarze (0)

dodał: Archeo


2008-06-02

Nowy konwerter TIPów i HIPów z podgl?dem konwertowanego obrazka TipConv. Dost?pne opcje to m.in.: automatyczna zmiana wymiarów (trzy tryby), osobne palety dla konwersji i podgl?du oraz regulacja nasycenia kolorów. Wi?cej na stronie projektu.

komentarze (10)

dodał: Epi/Tristesse


2008-06-02

Nowa wersja Mads 1.8.2. Zmiany:
- zniesione ograniczenie d?ugo?ci pliku dla pseudo rozkazu INS (poprzednio d?ugo?? wczytywanego pliku ograniczona by?a do 65536 bajtów),
- dodany komunikat b??du 'The referenced label ... has not previously been defined properly' w przypadku etykiet, które nie zosta?y zdefiniowane do ko?ca, np. tylko w pierwszym przebiegu warto?ci? nieokre?lon?,
- dodana nowa dyrektywa .ECHO jako odpowiednik dyrektywy .PRINT, dodatkowo informacje generowane przez .PRINT (.ECHO) zapisywane s? teraz tak?e w listingu *.LST,
- dodana nowa dyrektywa .ALIGN pozwalaj?ca na wyrównanie do zadanego zakresu pami?ci, dodatkowo mo?na okre?li? warto?? jak? wype?ni? pami??:
[label] .ALIGN N[,fill]
- dodany nowy prze??cznik -U (Warn of unused labels).

komentarze (0)

dodał: TeBe/MadTeam


2008-06-01

Nowa wersja Graph2Font 3.8.5.9. Zmiany:
- nowa uniwersalna wersja wygaszania/zapalania kolorów obrazka (plik *.FAD) któr? mo?na stosowa? z ró?nymi obrazkami,
- dla opcji BMP2PMG zosta? umo?liwiony zapis plików *.DAT i *.ASM z danymi PMG,
- zmieniony sposób ustawiania zaznaczenia dla BMP2PMG (kó?ko myszki lub metoda drag and drop w oknie BMP2PMG lub klikaj?c na ekranie g?ównym),
- dodany nowy sposób kompresji znaków JGP+ od 2..8 zestawów znakowych,
- pod ZOOM-em dodana mo?liwo?? w??czenia/wy??czenia inwersu znaku klawiszem SPACJI (5-y kolor),
- pod ZOOM-em dodana mo?liwo?? ustawienia pisaka na kolor który wskazuje kursor myszki poprzez klawisz ENTER,
- poprawiony odczyt pliku *.PMG, b??d powodowa? ?e wczytane dane grafiki PMG by?y zawsze przesuni?ta o pixel w lewo,
- w EDIT RASTERS akceptowane s? teraz linie z mniejsz? liczb? cykli ni? wymaga tego limit, pod warunkiem ?e CycleLimit-Cycle>1,
- uproszczona i znacznie poprawiona edycja rastra EDIT RASTERS (AUTOMATIC, MANUAL), zlikwidowany przycisk APPLY, zmiany programu rastra potwierdzane s? tylko przyciskiem CHANGE,
- naprawione wy?wietlanie pierwszej linii w obrazkach wykorzystuj?cych rastry w trybie znakowym,
- naprawione wy?wietlanie 5-go gracza w HiRes (np. DalmatianDog, Jaga itp.),
- zmienione okno wyboru folderu w 'Edit Maps -> New'.

komentarze (0)

dodał: TeBe/MadTeam


2008-04-18

12 IV 2008 roku odby?a si? kolejna Atariada. Tradycyjnie na party ukaza? si? 51 nr magazynu Flop, zawieraj?cy m.in. gr? Swapz autorstwa Fandala i PG. W numerze m.in. relacje z Forevera 9 autorstwa Zdenka Buriana, czy te?... tokijskiego sklepu ze starym hardwarem napisany przez Fandala. Pierwsze zdj?cia z Atariady zamie?ci? Jan Krupka.

komentarze (1)

dodał: Vasco/Tristesse


2008-03-17

Wyniki i stuff z atarowskich konkursów z Forevera 9:

Demo compo:
1. 585 p. Jozin z Bazin - GPRS
2. 537 p. Recall - Resurrection
3. 403 p. Unexpected - MEC

Intro compo:
1. 605 p. Twirlee - Eru & X-Ray
2. 550 p. Fluid Chessboard - Raster/C.P.U.
3. 465 p. Outlaw - Fandal

Graphics compo:
1. 505 p. Neptune's Daughter - Powrooz/Laresistance
2. 493 p. Surfer's Dream - Kozyca
3. 462 p. Binary Celebration - Raster/C.P.U.
4. 448 p. Throne - Kozyca
5. 390 p. IMBAL - Dely

Music compo:
1. 522 p. I'm sure - Raster/C.P.U.
2. 483 p. High Tide - Born/LaResistance
3. 472 p. Funny - Lisu
4. 466 p. Samantha - Pin
5. 436 p. AOKI - Nooly
6. 361 p. Astrosphere - Kozyca
7. 302 p. XIXE - -XI-/Satantronic
8. 186 p. 30minutes - Elan

Update:
Pierwsze zdjecia autorstwa KrupkaJ'a.

komentarze (6)

dodał: Vasco/Tristesse


2008-03-16

Dzis ukazala sie mala pchelka pt. Martial Arts vs. Modern Arts autorstwa TeBe/MadTeam i Mikera.

komentarze (4)

dodał: Vasco/Tristesse


2008-02-17

Ukazal sie nowy ASAP 1.1.0.

komentarze (0)

dodał: Vasco/Tristesse


2008-02-07

Ekipa DLT uko?czy?a SpartaDOS X 4.41. Lista zmiany, instukcja, download i inne na stronie projektu u Truba.

komentarze (1)

dodał: Vasco/Tristesse


2008-01-31

Ukaza?a si? konwersja z komputera BBC Mikro gry Knight Lore. W tym naprawd? niez?ym projekcie uczestniczyli: xxl, stRing, Emkay i Kaz. Szczegó?owe informacje, mapy i instrukcje znajdziecie na atari.online.pl.

komentarze (0)

dodał: Vasco/Tristesse


2008-01-03

Tegoroczna Atariada 2008 odb?dzie si? tradycyjnie w restauracji Hana w Prostejov w sobot? 12 kwietnia.

komentarze (6)

dodał: Vasco/Tristesse


2007-12-30

Ma?y remanent: Merry Christmas!, Cracktro 1987, MADS 1.8.0 i Graph2Font 3.8.5.6.

komentarze (0)

dodał: Vasco/Tristesse


2007-12-08

xxl wraz z TeBe/MadTeam wypuscili zXEmulator 1.0. Jest to programowy emulator procesora Z80, ktory pozwala takze uruchamiac niektore gry na ZX Spectrum 16K.

komentarze (4)

dodał: Vasco/Tristesse


2007-12-02

Ukazal sie port Jet Set Willy ze Spectrum. Autorem jest oczywiscie xxl. Uaktualnienie: pod linkiem jest nowsza wersja gry!

komentarze (6)

dodał: Vasco/Tristesse


2007-12-01

Najnowsza wersja Atari Commander-a 1.81 zakodowana przez Pajero/MadTeam. Dodana zosta?a obs?uga kart SD, umo?liwione zosta?o uruchomienie wybranego pliku COM (pod SDX komenda X PLIK.COM), podgl?d plików tekstowych, dodatkowa informacja w postaci ikonek dla folderów i plików zabezpieczonych, pe?na informacja o wolnych sektorach, usuni?te niedoci?gni?cia i b??dy wersji poprzedniej. Dodatkowo mo?liwe jest zainstalowanie AC w wybranym banku dodatkowej pami?ci i uruchomienia go z takiego banku, s?u?y temu program ACR.COM.

komentarze (4)

dodał: Vasco/Tristesse


2007-11-08

Najprawdopodobniej kolejny Forever 9 odbedzie sie w dniach 14-16 marca w Somer Clubie w Trenczynie na Slowacji.

komentarze (15)

dodał: Vasco/Tristesse


2007-10-27

Znane sa juz wyniki ABBUC Software Contest. Oto one:
1. Yoomp! - 421 p.
2. Crownland - 400 p.
3. Mule Wars - 366 p.
4. Speed up!! Gold Edition - 363 p.
5. Eckn - 334 p.
6. Game Harry - 264 p.
7. Sprite Engine - 238 p.
8. Chareditor to move in Font - 227 p.

komentarze (26)

dodał: Vasco/Tristesse


2007-10-26

W najblizsza sobote 27 X odbedzie sie doroczny zlot czlonkow ABBUCa w Herten. Zdjecia z zeszlorocznej imprezy mozecie zobaczyc tu. Jednym z punktow programu jest rozwiazanie konkursow: ABBUC Software i Hardware Contest. Szanse poszczegolnych prac w pierwszym z nich opisal Kaz.

komentarze (2)

dodał: Vasco/Tristesse


2007-10-26

Gotowa jest nowa gra autorstwa Eru, Foxa, X-Ray'a i BeWu. Aktualnie bierze ona udzial w ABBUC 2007 Software Contest. Po jego zakonczeniu zostanie upubliczniona za darmo. Na oficjalnej stronie yoomp.atari.pl mozna zobaczyc zrzuty ekranu, oraz film prezentujacy gre w akcji, ktory pokazuje kawal naprawde swietnej roboty!

komentarze (4)

dodał: Vasco/Tristesse


2007-10-22

Mario Bros. 2007 - podrasowana wersja gry z 1983 firmy Nintendo. Kod poprawial Tebe/MadTeam, grafike Vidol i Tebe/MadTeam, muzyke tytulowa stworzyl stRing. W zalaczniku dostepne sa zrodla gry.

komentarze (0)

dodał: TeBe/MadTeam


2007-10-20

Na AtariOnline ukazal sie opis autorstwa Muffy'ego gry Dwie wieze ze stajni ASF. Przypominam, ze mapa narysowana przez Petera dostepna jest tu.

komentarze (0)

dodał: Vasco/Tristesse


2007-10-05

Po 5 latach zakonczyla dzialalnosc newsowa strona www.ataritoday.com.

komentarze (1)

dodał: Vasco/Tristesse


2007-10-05

Ukazala sie nowa wersja macroassemblera Mads 1.7.8. Zmiany:
- dodane dyrektywy .MEND, .PGEND, .REND jako odpowiedniki .ENDM, .ENDPG, .ENDR,
- obecnie deklaracja makra musi konczyc sie dyrektywa .ENDM lub .MEND (poprzednio dopuszczalne bylo uzycie dyrektywy .END),
- poprawiony sposób wykonywania makr dzieki czemu umozliwione zostalo wykonanie dyrektywy .ENDL z poziomu wykonywanego makra,
- poprawione zauwazone bledy dotyczace starszych bajtów relokowanego adresu oraz bloku aktualizacji symboli publicznych,
- dodana nowa dyrektywa .USING (.USE) pozwalajaca okreslic sciezke poszukiwan dla nazw etykiet,
- poprawione dzialanie dyrektyw .LOCAL, .DEF, których bledne dzialanie objawialo sie w szczególnych przypadkach,
- poprawione dzialanie makro rozkazów skoków (SNE, RNE itp.), których bledne dzialanie objawialo sie w szczególnych przypadkach,
- rozszerzona skladnia dyrektywy .TEST (kod 6502 dla warunku) o dowolna ilosc wyrazen polaczonych przez .OR lub .AND (brak mozliwosci zmiany piorytetu wartosciowania przy pomocy nawiasów), np.:

.test .byte k>#10+1 .or .word j>#100 .and .word j<#105 .or .byte k<=#5
...
...
.endt

- rozszerzona skladnia dyrektywy .WHILE (kod 6502 dla petli) o dowolna ilosc wyrazen polaczonych przez .OR lub .AND (brak mozliwosci zmiany piorytetu wartosciowania przy pomocy nawiasów), np.:

.while .byte k>#4 .and .byte k<#39
...
...
.endw

komentarze (2)

dodał: TeBe/MadTeam


2007-09-07

Nowa wersja programu R5 do wczytywania plikow COM i ATR przez SIO2PC. Jest to "refresh build" - zawiera glownie poprawki w transmisji oraz mniej obciaza system.

komentarze (0)

dodał: Electron/Taquart


2007-08-11

Nowa wersja MyPicoDos 4.04 posiada szereg nowych cech (szybkie SIO dla prawie wszystkich napedow dyskietek, nowa, samodzielna wersja .COM, uruchamialna spod DOSu, wieksze okno wyboru plikow) oraz poprawki kilku bledow (problemy z podkatalogami w APE/PC-Mirror, rozpoznawaniem gestosci partycji w MyIDE). Pelna lista zmian w pliku readme.txt.

komentarze (0)

dodał: Hias


2007-07-30

Mozecie juz obejrzec zdjecia z Glucholaz 2007 autorstwa Nietoperka/Tristesse oraz Vidola. Czekamy na wiecej!

komentarze (2)

dodał: Vasco/Tristesse


2007-07-30

Pojawily sie pierwsze zdjecia z niemieckiego Fujiama party 2007 w Lengenfeld autorstwa: Berndaa, HardwareDoc, AndreasB, Wolfganga Burgera i atarixle.

komentarze (0)

dodał: Vasco/Tristesse


2007-07-08

Ukaza?a si? nowa gra: Gangsters. Pomys? i grafika: Fly, kod: Premo, muzyka: Poison. Gra u?ywa poza joystickiem tak?e light-gun. Gra zosta?a porzucona w 2003 roku, ostatecznie zosta?a doko?czona przez Fandala (kod) i Rastera (efekty d?wi?kowe).

komentarze (8)

dodał: Vasco/Tristesse


2007-06-23

Wystartowa?a strona Video Board XE. VBXE, zbudowane przez Electrona/Taquart, to oparty na uk?adzie FPGA, programowalny podsystem graficzny z w?asn? pami?ci? (512 KB) i blitterem. Pod??czany w miejsce GTIA, umo?liwia jednoczesne korzystanie z dwóch 256-kolorowych palet wybieranych z 65536 dost?pnych kolorów w rozdzielczo?ci odpowiadaj?cej Graphics 8. Wi?cej informacji na stronie projektu, wykonanej przez Iziego.

komentarze (10)

dodał: Epi/Tristesse


2007-06-17

Ukaza?a si? nowa wersja asemblera Mads 1.7.7. Zmiany:
- dodany nowy prze??cznik -B:ADDRESS umo?liwiaj?cy asemblacje od zadanego adresu,
- dodany nowa opcja OPT F+- pozwalaj?ca tworzy? bloki ci?g?ej pami?ci (przydatne dla cartów),
- dodana obs?uga parametrów typu .LONG i .DWORD przekazywanych do procedur .PROC typu .VAR (poprzednio akceptowanymi typami parametrów by? tylko .BYTE i .WORD),
- dodana nowa dyrektywa .FL realizuj?ca zapis liczb rzeczywistych REAL w formacie FP Atari,
- umo?liwiony zosta? zapis warto?ci innych typów ni? tylko .BYTE w bloku .ARRAY,
- dodana obs?uga typów wielokrotnych dla .STRUCT, poprzednio takie typy by?y akceptowane jednak pami?? nie by?a w?a?ciwie dla nich rezerwowana, ,
- poprawione b??dy dotycz?ce generowania kodu relokowalnego zauwa?one przez Laoo,
- b??d 'Addres relocation overload' wyst?pi teraz tylko gdy wyra?enie b?dzie dotyczy? wi?cej ni? jednej etykiety relokowalnej, poprzednio ka?de wyra?enie z udzia?em etykiety relokowalnej powodowa?o wy?wietlenie tego komunikatu b??du,
- blok aktualizacji symboli plublicznych rozszerzony zosta? o mo?liwo?? przekazywania sta?ych ró?nych typów B-YTE, W-ORD, L-ONG, D-WORD, poprzednio przekazywanym typem by? tylko W-ORD,
- zmienione dzia?anie dyrektywy .VAR w blokach .LOCAL znajduj?cych si? w bloku .PROC, zmienne takie zawsze odk?adane s? na ko?cu bloku przed dyrektyw? .ENDP, w pozosta?ych przypadkach na ko?cu bloku .LOCAL przed dyrektyw? .ENDL,
- umo?liwiona zosta?a relokowalno?? kodu generowanego przez dyrektywy .WHILE i .TEST,
- poprawione dzia?anie testowania warto?ci typu .WORD w kodzie generowanym przez dyrektywy .WHILE i .TEST,
- dodana nowa dyrektywa .ADR zwracaj?ca adres etykiety przed zmian? adresu asemblacji,
- dodana nowa dyrektywa .LEN zwracaj?ca d?ugo?? bloków zdefiniowanych przez .PROC i .ARRAY,
- poprawiony piorytet dla operacji dzielenia i mno?enia, obecnie dzielenie ma wy?szy piorytet od mno?enia,
- komentarze z ko?ca linii nie poprzedzone znakiem komentarza b?d? powodowa? wyst?pienie b??du 'Unexpected end of line',
- dodana mo?liwo?? przypisania zmiennej pól zdefiniowanych przez strukture,
- rozszerzona sk?adnia .STRUCT o mo?liwo?? dodania nowych pól bez definiowania nazwy pola,
- rozszerzona sk?adnia makro rozkazu MWA o mo?liwo?? u?ycia adresowania po?redniego strony zerowej postindeksowanego Y,
- rozszerzona sk?adnia dyrektywy .EXTRN, obecnie mo?liwe jest zapowiedzenie wi?kszej ilo?ci etykiet ró?nych typów w jednym wierszu, zapowiedzenie procedury .PROC w takim wierszu musi znajdowa? si? na jego ko?cu,
- rozszerzona sk?adnia dyrektywy .VAR, obecnie mo?liwe jest zadeklarowanie wi?kszej ilo?ci etykiet ró?nych typów w jednym wierszu oraz przypisanie im adresu od którego zostan? od?o?one w pami?ci,
- rozszerzona sk?adnia dla parametrów procedur przekazywanych przez zmienne .VAR, mo?liwe jest podanie przesuni?cia,
- dodana nowa dyrektywa .NOWARN wy??czaj?ca wy?wietlenie ostrze?enia dla aktualnie asemblowanego wiersza,
- dodane nowe makro rozkazy PHR, PLR, realizuj?ce odk?adanie i zdejmowanie warto?ci rejestrów z udzia?em stosu sprz?towego,
- dodane nowe makro rozkazy ADB, SBB realizuj?ce dodawanie i odejmowanie warto?ci typu .BYTE,
- dodana mo?liwo?? u?ycia sk?adni C dla liczb szestnastkowych.

komentarze (9)

dodał: TeBe/MadTeam


2007-06-15

Pierwsze zdj?cia z Platariady 2007 autorstwa Jana Krupki.

komentarze (0)

dodał: Vasco/Tristesse


2007-06-06

Po kilku latach przetrzymywania modu?u w zaspie ?niegu, postanowi?em upubliczni? soundtrack planowo pisany na potrzeby konwersji IK+. Mi?ego s?uchania ?yczy zespó? Tristesse.

komentarze (10)

dodał: Pinokio/Tristesse


2007-05-25

Nosty wystawi? na sprzeda? na Allegro arabsk? wersj? Atari 65XE.

komentarze (5)

dodał: Vasco/Tristesse


2007-05-25

Pajero/MadTeam udost?pni? Total Commander ATR Plugin 1.5. Poprawiono szereg drobnych b??dów.

komentarze (1)

dodał: TeBe/MadTeam


2007-05-17

Ukaza? si? nowy Graph2Font 3.8.5.3. Zmiany:
- poprawiony przesuw znaków w inwersie (MOVE XY),
- dodana nowa zak?adka EDIT PALETTE, która umo?liwia edycj? kolorów palety obrazka.

komentarze (5)

dodał: TeBe/MadTeam


2007-05-10

Pojawi?o si? pierwsze sprawozdanie z Grzybsoniady 2007 autorstwa Sikora. Zdj?cia Delego, Mikey'a i Mikera dost?pne s? tu.

komentarze (6)

dodał: Vasco/Tristesse


2007-04-30

Krupkaj udost?pni? pierwsze zdj?cia z Vintage Computer Festival Europe 8.0.

komentarze (0)

dodał: Vasco/Tristesse


2007-04-30

Nowa produkcja MadTeamu, slideshow z pracami Vidola z gry Droga do Duplandu do pobrania st?d. Pomys? podsun?? Kaz z serwisu atari.online.pl.

komentarze (2)

dodał: TeBe/MadTeam


2007-04-28

xxl udost?pni? efekty swoich prac z emulowaniem na Atari gier z ZX Spectrum. Mo?na ju? zagra? w Jetpac, Deathchase, Sir Lancelot i Phoenix. Prace nad optymalizacj? emulacji trwaj?.

komentarze (2)

dodał: Vasco/Tristesse


2007-04-10

Na niemieckim Breakpoint'cie 2007 C.P.U i Taos wypu?cili intro na ma?e Atari Eine Sternengruppe.

komentarze (10)

dodał: Twh


2007-04-03

Ukaza?y si? pierwsze zdj?cia z Atariady 2007. Atariada, to organizowana corocznie w Prostejov w Czechach jednodniowa impreza. Dost?pne s? fotki autorstwa krupkaja, Twh i mlp. Za zlocie ukaza? si? tak?e 50., jubileuszowy numer magazynu Flop.

komentarze (2)

dodał: Vasco/Tristesse


2007-03-29

W?a?nie ukaza?a si? ostateczna wersja najlepszego dema z Forevera 8: The Shrine grupy La Resistance. Przy okazji zach?cam do zerkni?cia na nowe zdj?cia z tego zlotu: Mikey'a/NG, Krapa, DJ Grubego/Oxyron (ex Cactus), oraz z c64.cz.

komentarze (3)

dodał: Vasco/Tristesse


2007-03-19

Oto wyniki i stuff z Forevera Reneg8:

Demo compo:
1. Shrine - Laresistance, 543 p.
2. W_hole - Animkomials, 378 p.
3. F8 - Grzybson/SSG, 252 p.

Intro compo:
1. Seawolf - Raster/C.P.U., 555 p.

Graphics compo:
1. Abyss - Powrooz/Laresistance, 561 p.
2. Before I sleep - Dely/Blowjobb, 512 p.
3. Virtuoso - Raster/C.P.U., 455 p.
4. Fighting Viper MKII - Krupkaj/JAY Soft, 365 p.

Music compo:
1. Shake your ass - X-Ray/Grayscale, 501 p.
2. Gear Up - Raster/C.P.U., 462 p.
3. Kurczar - Lisu, 395 p.
4. THC K.k.t - Pin, 378 p.
5. Nonsense song - Dhor/M.E.C., 338 p.
6. Disturbance - Miker/Blowjobb, 325 p.
7. Shorty noises - Elan, 285 p.

Realtime compo:
5. Ninjax - X-Ray/Grayscale, 358 p.
6. Ninja polo - Lisu, 341 p.

Pojawi?y si? pierwsze zdj?cia ze zlotu. Zapraszam na strony organizatorow, Thw, Krupkaja oraz zamieszczone u nas zdj?cia Laoo.

Update: Fotki Mikera.

komentarze (50)

dodał: Vasco/Tristesse


2007-03-06

PSPAtari, tworzony przez Zx-81 emulator Atari XL/XE/5200 dla Sony PlayStation Portable ukaza? si? w wersji 1.0.7. Zmiany w tej wersji: nowy, p?ynniejszy engine grafiki; daty zapisów stanu s? widoczne w oknie emulatora; poprawiony b??d zwi?zany z mapowaniem klawiatury. Szczegó?y, download (binarka i ?ród?a, na licencji GNU GPL) na stronie domowej Zx-81.

komentarze (0)

dodał: Krasnov


2007-03-04

Na stronie atari.online.pl ukaza? si? wywiad z autorem legendarnej gry Kolony. Janusz Bie? zosta? przepytany przez Kaza na okoliczno?? powstania gry i rózne inne. A przypominamy, ?e pod patronatem atari.online.pl trwaj? prace nad kontynuacj? gry: Kolony 2106.
Ponadto Kaz odkopa? kolejn? zaginion? gr? sprzed lat: Agony to ostatnia, niewydana gra grupy Lorien, napisana w 1993 roku. Jest inspirowana Misj? i Draconusem i - jak to produkcje Loriena - prezentuje wysoki poziom. Gr? mo?na oczywi?cie ?ci?gn??.

komentarze (0)

dodał: Krasnov


2007-03-01

Electron/TQA udost?pni? film prezentuj?cy mo?liwo?ci VBXE.

komentarze (14)

dodał: Vasco/Tristesse


2007-02-28

Pojawi?o si? nowe wydanie emulatora Atari XL/XE/5200 dla PlayStation Portable. Emulator ten, PSPAtari, oparty o znany Atari800, jest dzie?em pana Zx-81. Nowo?ci w wersji 1.0.6: obs?uga wielu uk?adów klawiatury, menu pomocy, poprawki w obs?udze klawiatury, plików rom i zrzutów ekranu. Wi?cej informacji nale?y szuka? na stronie PSP Updates.

komentarze (0)

dodał: Krasnov


2007-02-20

Jest zgoda Pani dyrektor Gimnazium nr 1 w G?ucho?azach na organizacj? party w dniach 27-29.07 br. Zapraszam wszystkich, którym Atari nie jest oboj?tne.

komentarze (0)

dodał: Rysiek M


2007-02-13

Fujiama 2007 odb?dzie si? w dniach 20-22 lipca w Lengenfeld w Niemczech. Miejsce to samo co rok temu.

komentarze (8)

dodał: Beetle


2007-02-09

Nosty na domowej stronie (real3d.atari8.info) zaprezentowa? efekty swojej pracy nad przystosowaniem okularów 3D do Atari. Mo?na zapozna? si? ze schematem i opisem wykonania interfejsu oraz pobra? przyk?adowe oprogramowanie demonstracyjne.

komentarze (6)

dodał: Vasco/Tristesse


2007-02-05

Caverns of the lost miner to nowa logiczna gra dla Atari 8-bit, któr? napisa? BAKTRA. Gra ta wzorowana jest na grze "Lost miner" (dla IBM/PC), która z kolei wzorowana by?a na grze "Super miner" (dla ATARI, autor: Byte nibbler).
Do gry do??czone s? ?ród?a, a gr? mo?na dowolnie modyfikowa?. Mi?ej zabawy!

komentarze (4)

dodał: Krasnov


2007-01-28

Flowers Mania zwyci??y?a w Kaz Compo 2006. Kolejne miejsca zaj??y Klony oraz Nibbly. Nast?pny konkurs ju? za rok.

komentarze (0)

dodał: Kaz


2007-01-23

Tegoroczna Platariada odb?dzie si? tradycyjnie w Czeskich Budziejowicach od 8 do 10 czerwca. Wi?cej informacji na oficjalnej stronie.

komentarze (8)

dodał: Vasco/Tristesse


2007-01-20

Atariada, tradycyjny czeski zlot, odb?dzie si? 31 marca 2007 roku w Prostejov. List? go?ci znajdziecie tu.

komentarze (3)

dodał: Fandal


2007-01-14

Na stronie atari.online.pl po ?wi?tecznej przerwie zaczyna si? ruch. Dzisiaj opis gry Basil The Great Mouse Detective. Zapraszam do lektury.

komentarze (0)

dodał: Kaz


2007-01-04

Na AtariOnline og?oszono konkurs na najlepsz? gr? 2006 roku.

komentarze (0)

dodał: Kaz


2007-01-04

Portal AtariArea, Atariki i wszystkie serwisy dost?pne w domenie krap.pl zawiesi?y dzia?anie w zwi?zku z pracami konserwacyjnymi serwera. Przerwa potrwa oko?o tygodnia.

komentarze (23)

dodał: drac030/DLT


2006-12-30

Po prawie dwuletniej przerwie wznowiono prac? nad interfejsem SIO2SD. Urz?dzenie jest w fazie beta-testów, obs?uguje standardowe ATRy i XFD od 90 KB do 16 MB, pozwala na transmisj? turbo (aktualnie do 51200 kbps), emuluje nap?dy D1-D4. Za ca?o?? zabra? si? Jakub Kruszona-Zawadzki. Na stronie projektu mo?ecie pobra? m.in. schematy i oprogramowanie Atmela. Wcze?niej pisali?my o tym tu.

komentarze (20)

dodał: Vasco/Tristesse


2006-12-22

Po wieloletniej przerwie Cz?stochowa znów b?dzie go?ci? u siebie Atarowców. Grzybsoniada, bo o niej mowa odb?dzie si? w dniach 4-6 maja 2007 rokku. Organizatorem jest Grzybson/SSG. Szczegó?owe informacje na stronie zlotu.

komentarze (0)

dodał: Grzybson


2006-12-07

Ukaza?a si? nowa gra Sudoku Sweep. Wi?cej informacji na atari.online.pl.

komentarze (0)

dodał: xxl & Kaz


2006-11-30

Po dwunastu latach przerwy ukaza?a si? nowa wersja Toms Navigatora. Dodano obs?ug? dysków 5-7 i 9 oraz poprawiono kilka drobnych b??dów. Tradycyjnie program dzia?a pod MyDosem.

komentarze (9)

dodał: Vasco/Tristesse


2006-11-26

Dost?pne s? zdj?cia z ostatniego Easta 2006 w Mo?kach zorganizowanego przez McMastera/SSG. Kto nie by? ten tr?ba.

komentarze (3)

dodał: Vasco/Tristesse


2006-11-09

Ukaza?a si? nowa wersja mmSAP 1.4, playera sapów dla Linuksa. Nowo?ci:
- dodana playlista (!),
- mniejsze zu?ycie procesora,
- 4 tryby powtarzania,
- ró?ne poprawki.

komentarze (3)

dodał: Michael Kalous


2006-11-01

Ukaza? si? nowy MADS 1.7.5

komentarze (9)

dodał: TeBe/MadTeam


2006-10-30

Dzi?ki Kazowi z atari.online.pl mamy ju? wszystkie wyniki i stuff z ABBUC Software Contest 2006.

komentarze (11)

dodał: Vasco/Tristesse


2006-10-29

Na atari.online.pl premiera, oczywi?cie ?wiatowa ;), gry Scorpions v2.0 czyli reedycji Scorpions! - gry xxl'a, Powrooza, z muzyk? Jakuba Husaka.

komentarze (4)

dodał: Kaz


2006-10-29

Polska wersja filmu z JHV (ABBUC) jest dost?pna, zapraszamy tutaj. Film jest do dyspozycji w pi?ciu (!) j?zykach: angielskim, polskim, holenderskim, francuskim i oczywi?cie niemieckim. Wszystkie j?zyki dost?pne w dwóch formatach, rozmiar pliku od 14 do 55 megabajtów, w zale?no?ci od typu pliku (mpeg, Wmv) (d?ugo??: 5:15 min). Zobaczcie sio2usb, flashing multijoy16, midi, ABBUC Bundesliga i nie tylko.

komentarze (13)

dodał: Andreas Bertelmann


2006-10-25

Po 10 latach ciszy... ukaza? si? nowy Top Magazin 2006 autorstwa Kaisersofta.

komentarze (6)

dodał: Vasco/Tristesse


2006-10-22

Na JHV 2006 og?oszono wyniki ABBUC Software Contest 2006. Miejsca na podium zaj?li Carsten Strotmann, Raster/CPU i Matthias Reichl. Wi?cej informacji wkrótce.

Update: Light Up!.exe autorstwa MatoSimi.

komentarze (6)

dodał: Vasco/Tristesse


2006-10-22

Na atari.online.pl pojawi?a si? zapowied? nowej gry Kolony 2106.

komentarze (0)

dodał: Kaz


2006-10-20

Po d?u?szej przerwie w nadawaniu, zapraszam ponownie na coniedzielne audycje Radia UXA. W najbli?szej audycji 22.10.2006 go??mi b?d? Greg i Samurai. Nowo?ci? w radiu jest song requester - teraz to wy ustalacie playlist?. Szczegó?y: radiouxa.atari8.info.

komentarze (2)

dodał: xray


2006-10-11

Pr0be i spó?ka zako?czyli preview gry Crownland - platformówki w stylu Giana Sisters i Super Frog.

komentarze (12)

dodał: Vasco/Tristesse


2006-10-09

Na atari.online.pl ukaza? si? w?asnie spis aktualizacji w katalogu gier, dokonywanych w ci?gu kilku ostatnich miesi?cy. Mi?e jest to, ?e tylu Atarowców pomaga rozbudowywa? archiwum. Dzi?kuj? wszystkim i prosz? o dalsze wsparcie.

komentarze (1)

dodał: Kaz


2006-10-02

Ukaza?a si? nowa wersja Ataridim 2.05 beta - programu do pracy z atarowskimi obrazami dysków XFD i ATR. Wi?cej na stronie Rastera.

komentarze (4)

dodał: Jurgi/Tristesse


2006-10-02

Ukaza?a si? próbna wersja SpartaDOS X 4.39RC. Nowa wersja obs?uguje do 15 (A-O) 32-megabajtowych dysków z sektora 512-bajtowymi. Dok?adn? list? zmian oraz pliki mo?na ?ci?gn?? ze strony projektu: trub.atari8.info.

komentarze (2)

dodał: Vasco/Tristesse


2006-09-28

Pojawi?a si? nowa wersja Atari800MacX 3.4.2. Zmiany:
- Added pulldowns to the Media Status Window which allow the user to control machine type, screen scaling, screen width, and artifacting from there in addition to using the menus or keyboard,
- Added the ability for the emulator to remember what media was present (disks, cassette, and/or cartridge) when it quit, and restore them the next time it starts up. This is added as a checkbox to the Boot Media panel of the Preferences,
- Add the ability to enable/disable keyboard joystick emulation with the Cmd-J keypress (also in the Control menu), so that you can switch between the joysticks and normal keypresses easily,
- Added ability to control emulation speed from 10-300%, as opposed to either 100% or Full Speed. There is now a slider on the Atari panel of the Preferences,
- Added the Break key to the Function Key window, for those with International laptop keyboards which might not have had the other keys,
- Fixed bug where Mouse Emulation modes were not working properly,
- Fixed issue with International and Dvorak keyboards where Command key combinations were not being released properly, and keys were missed, or keyboard joysticks did not work correctly.

komentarze (0)

dodał: Vasco/Tristesse


2006-09-27

Znana jest ju? data najwi?kszego s?owackiego zlotu: Forever 8. Impreza odb?dzie si? tradycyjnie w Trenczynie w dniach 16-18 marca 2007 roku. Konkretny lokal na terenie miasta nie jest jeszcze znany. Wej?cie tradycyjne 250 Sk. Mo?na ju? si? zapisa? i zarezerwowa? materac.

komentarze (0)

dodał: Vasco/Tristesse


2006-09-27

Ukaza?a sie nowa ASMA 3.1. Poza 188 nowymi kawa?kami, dodano nowe playerki: ASAP, mmSAP i SapEMU oraz ASMADB - baz? danych, która pozwala wyszukiwa? muzyczki, autorów, tworzy? playlisty.

komentarze (8)

dodał: Vasco/Tristesse


2006-09-18

Ukaza?a si? nowa wersja depakera archiwów ZIP, TAR, GZ i TGZ (TAR.GZ) - xunzip 2.1. Poza poprawieniem b??du uniemo?liwiaj?cego korzystanie z opcji I, D, S, ustawia teraz dat? i czas ostatniej modyfikacji wypakowywanych plików.

komentarze (1)

dodał: Epi/Tristesse


2006-09-15

Dzi? polecamy zdj?cia ze zlotów XzentriX 2006 w niemieckim Seeshaupt oraz Buenzli 15 w szwajcarskim Winterthur. Ich autorem jest Twh znany u nas m.in. z obecno?ci na Lecie Ludzików 2002.

komentarze (2)

dodał: Vasco/Tristesse


2006-09-09

Na stronie Kaza pojawi?y si? nowe grafiki Gonza.

komentarze (0)

dodał: Vasco/Tristesse


2006-09-05

Chyba na ?adnej atarowskiej stronie nie dzieje si? ostatnio tyle, co na atari.online.pl. Tym razem Kaz machn?? wywiad z Rados?awem "Karolem" Karolakiem, autorem znanej swego czasu gry Professional Killers.

komentarze (1)

dodał: Jurgi/Tristesse


2006-09-03

Nieumiarkowany w opisywaniu i wywiadowaniu Karol "Charlie Cherry" Wi?niewski ponownie uderza! Tym razem opowiada o grze Inny ?wiat, jednej z nielicznych na Atari gier typu RPG (ang. Role-Playing Game), a chyba jedynej polskiej. Musz? przyzna?, ?e Karolowi uda?o si? na tyle przejrzy?cie wskaza? drog? w inny ?wiat, ?e skusi?em si? na d?u?sz? rozgrywk?... My?l?, ?e mi?o?nicy RPG b?d? jeszcze bardziej ukontentowani.

komentarze (2)

dodał: Kaz


2006-08-30

Nowy dzie?, nowe wyzwania, nowe zestawy... eee, chcia?em powiedzie?: nowy opis na atari.online.pl. Tym razem Jaros?aw "Jar-eck" Bednarz dokona? przegl?du wszelkich gier lemmingopodobnych na Atari 8-bit. Chyba na ?adn? inn? platform? nie napisano tylu klonów tej gry, a tacy czuli?my si? kiedy? pokrzywdzeni jej brakiem. :>

komentarze (3)

dodał: Jurgi/Tristesse


2006-08-29

Na stronie atari.online.pl pojawi? si? nowy wywiad. Tym razem wywiadowany by? Pawe? Miko?ajczak, autor takich gier na Atari jak: Helix, Zbir, Magia, Jaffar, Janosik, za? wywiadowcami byli Marcin "Stryker" Wojciechowski i Micha? "Dracon" Garbaciak. Kto jeszcze nie by?, mo?e zajrze? na Paw?ow? stron? Illusion Games.

komentarze (0)

dodał: Jurgi/Tristesse


2006-08-27

Wersja 4 Memo Pad jest ju? gotowa do ?ci?gni?cia. Poprawi?em b??d, który zauwa?y?em pod Windows 98SE, gdzie nie udawa?o si? za?adowa? atarowskiej czcionki oraz ostatnio otwieranych plików. Doda?em tak?e funkcj? "drag and drop". Aby zobaczy? pe?n? list? zmian i ?ci?gn?? najnowsz? wersj? odwied? http://joyfulcoder.com/software/memopad.

komentarze (1)

dodał: Eric


2006-08-24

Ukaza? si? nowy mmSAP 1.2, por?czny odtwarzacz SAP dla GNU/Linux. Nowa wersja rozga??ziona jest na dwa warianty, z interfejsem ALSA i SDL. Ponadto dodano mo?liwo?? konfiguracji. Szczegó?y i pobieranie na oficjalnej stronie mmSAP.

komentarze (0)

dodał: Jurgi/Tristesse


2006-08-24

Dzi? Kaz postanowi? nam przypomnie? artyku?y z dawnego e-zinu Wirtualny Komputer. Mo?e jeszcze kto? pami?ta ten magazyn, który ukazywa? si? w latach 1999-2002? Jeden z jego redaktorów, ?ukasz Bubel, by? (i jest nadal) mi?o?nikiem Atari, dzi?ki czemu w WK zamieszczono kilka artyku?ów dotycz?cych Atari i atarowskich gier. Teraz dzi?ki stronie atari.online.pl mo?emy je sobie przypomnie?. Dodatkowo mo?emy przeczyta? opowiadanie ?ukasza w klimatach RPG.

komentarze (0)

dodał: Jurgi/Tristesse


2006-08-23

Strona atari.online.pl wraca do ?ycia po wakacyjnej przerwie. Gonzo wzi?? si? do pracy i machn?? kilka obrazków w Graph2Font, g?ównie w klimatach wakacyjnych, ale nie tylko, mamy równie? par? konwersji z C64.

komentarze (0)

dodał: Jurgi/Tristesse


2006-08-22

Vega wypu?ci? ostatni? dzia?aj?c? wersj? Yie Ar Kung Fu. Ostatni?, poniewa? pojawiaj?cy si? uporczywie b??d definitywnie zniech?ci? go do dalszych dzia?a?. Niestety gra nie jest pozbawiona b??dów (lubi si? czasem zawiesi? po prezentacji graczy), dlatego wskazane jest jej odpalanie pod emulatorem. Wymagania: 320kB RAM, sprawny joystick. Mi?ej zabawy!

komentarze (13)

dodał: miker/bjb/ng


2006-08-21

Do pobrania jest ju? gotowy release 3 programu Memo Pad, przegl?darki i konwentera plików ATASCII dla Windows. W tej wersji dodane zosta?y preferencje dla zmiany formatu offsetu i warto?ci wy?wietlanych w trybie binarnym.

komentarze (0)

dodał: Eric Parent


2006-08-21

Ukaza? si? Mads Assembler 1.7.4. Ta wersja przynosi poka?n? ilo?? zmian, poprawek i usprawnie?.

komentarze (2)

dodał: Jurgi/Tristesse


2006-08-17

W dniach 1-3 wrze?nia planowany jest ByteFest 2006, zlot fanów m. in. Atari, Commodore'a, Apple'a, Amigi i... Sharpa MZ. Impreza odb?dzie si? w samym centrum czeskiej Pragi. Prezentacje poprowadz? m.in. Jan Krupka i... Wotnau!

komentarze (7)

dodał: Vasco/Tristesse


2006-08-14

Szcz??liwie ukaza?o si? trzynaste wydanie magazynu Alive. Zin jest przeznaczony co prawda dla posiadaczy ST(e), ale i ma?oatarowcy znajd? co? ciekawego do czytania - ja polecam relacje z imprez: Atariada, Noise, Atari Connexion, Outline, BFP. Nie wsz?dzie, oczywi?cie, pojawia si? ma?e Atari, ale my?l?, ?e warto poczyta?, co si? dzieje.

komentarze (0)

dodał: Jurgi/Tristesse


2006-08-14

Dobra wiadomo?? dla wsystkich zwolenników programu Raster Music Tracker. Jest ju? dost?pna nowa wersja, 1.24. Zmiany dokonane w tej wersji to tradycyjnie poprawki, wsparcie dla myszy z kó?kiem, zak?adki, zmiany w g?ownej procedurze, oraz nowa odtwarzacza RMT Player 1.06. Sa te? oczywi?cie nowe utworki w tym formacie. Szczegó?owa lista zmian na stronie Rastera.

komentarze (2)

dodał: Jurgi/Tristesse


2006-08-12

Dzi? ?wiat obchodzi 25 rocznic? powstania standardu IBM PC - pierwszy komputer IBM PC zaprezentowano 12 sierpnia 1981 roku. Z tej okazji wortal PC World og?osi? list? 25 Najlepszych PC Wszechczasów, opracowan? przez jego zespó? redakcyjny. Co wa?ne: wzi?to pod uwag? nie tylko "standard blaszany", ale wszystkie komputery osobiste, jakie kiedykolwiek powsta?y. A co to ma do Atari? A, oczywi?cie, ?e co? ma! Miejsce 14 przypad?o w udziale komputerowi Atari 800, stworzonemu przez cz?owieka nazwiskiem Jay Miner. Part game machine, part productivity enhancer, the $999 Atari 800 was the first home computer to feature a custom video coprocessor in addition to its CPU, which was the same 8-bit 6502 used in the Apple II.
Miejsce 7 zaj?? Commodore Amiga 1000, produkt najwi?kszego rywala Atari, ale ponownie dzie?o Jaya Minera. Zwyci?zc? ca?ego rankingu zosta? Apple II. Pe?na lista w artykule na stronie PC World: The 25 Greatest PCs of All Time.

komentarze (4)

dodał: Jurgi/Tristesse


2006-08-12

TeBe/MadTeam uko?czy? dwie nowe wersje programu XL Paint Max. Wersja 2.5 jest wersj? dla 6502; wersja 2.6 jest zoptymalizowana, szybsza, posiada dodakowe funkcje (mo?liwo?? cofni?cia undo), ale przeznaczona jest tylko dla procesora 65c816.

komentarze (4)

dodał: Jurgi/Tristesse


2006-08-11

Gr? now? na Atari mamy! :D Zgodnie z zapowiedziami, Arkadiusz "ArSoft" Lubaszka and Micha? "stRing" Radecki, przywróceni niedawno do ?ycia w atarowskiej spo?eczno?ci, stworzyli now? gr? - Klony. Celem tej gry logicznej jest klonowanie komórek z materia?em genetycznym i oczywi?cie pokonanie przeciwnika, który usi?uje by? w tym lepszy od nas. Do przej?cia jest 30 plansz, wybieranych losowo spo?ród 60. Po informacje, gr? i dodatkowy stuff (poza gr? mamy zwiastun filmowy, muzyk?, dzwonki, map?...) zapraszamy na stron? atari.online.pl, która jest ojcem chrzestnym tej gry. A mo?e matk?? Hm, niech b?dzie, ?e akuszerk?.

komentarze (5)

dodał: Jurgi/Tristesse


2006-08-11

Wszyscy si? raczej obijaj? na wakacjach (ja te? ;)), ale atari.online.pl nie ?pi nigdy. Pojawi?o si? tam ostatnio par? ciekawych rzeczy.
Karol "Charlie Cherry" Wi?niewski sprezentowa? nam wywiad z Arkadiuszem "Gizmo" ?ukszo. Pami?tacie te stare przeboje: Warsaw Tetris, Battle Ships i Ortografia? No w?a?nie!
Dzi?ki wspó?pracy z Mr. Bacardim i znanym Homesoftem, który podj?? si? zdj?cia zabezpieczenia, na atari.online.pl mo?emy znale?? gr? Inspektor w oryginalnym formacie ATR. Micha? "Grey" Micha?owski natomiast po?wi?ci? chwil? na zeskanowanie oryginalnej instrukcji do gry. Dzi?ki temu, wliczaj?c zamieszczony wcze?niej opis gry, mamy pe?en komplet, ?e tak powiem.

komentarze (0)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-12-15

Jaki? czas temu uaktualniono internetowe archiwum magazynu Page 6 / New Atari User. Oto, co nowego:
- nowy wygl?d,
- dodano nr 29 Page 6,
- dodano forum dyskusyjne Page 6,
- dodano More Music 1, More Music 2, More Music 3, oraz More Music 4 do XL/XE Library.

komentarze (0)

dodał: Bostjan Gorisek


2005-12-14

Powsta? nowy serwis o wszystko mówi?cej nazwie: Atari Page. Jej autorem jest Nailer. Na razie na stronie znajdziemy ponad 350 gier do ?ci?gni?cia. Liczba ta powinna si? zwi?kszy? w najbli?szym czasie.

komentarze (2)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-12-09

Peter dzi?ki pomocy Simi uaktualni? pierwszy poziom mapy do Twilight World.

komentarze (0)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-12-08

Szukacie, drodzy Atarowcy, oldschoolowego prezentu na ?wi?ta? Popatrzcie na gad?ety ze ?wi?tecznego katalogu Atari Clubu - rocznik 1982! Nie wiem jak wy, ale ja lec? na ten szalik i czapk?...

komentarze (5)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-12-01

Wbrew tym, którzy wiedz? lepiej, ponownie mia?em racj? co do organizacji zimowego zlotu. Wydaje mi si?, ?e jest zapotrzebowanie na tak? imprez?, ale na pewno nie w Opalenicy. Poda?em 6 mo?liwych terminów. Ch?? uczestnictwa wyrazi?o od 8 do 15 osób. Przyznaj?, ?e nawet mnie to zaskoczy?o, bowiem spodziewa?em si? przynajmniej 20-25 pewnych deklaracji. Temat Lasta 2005 uwa?am za zamkni?ty. Je?eli kto? chce zlotu, to musi go sobie sam zorganizowa?, powodzenia.

komentarze (22)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-11-20

Znany jest ju? termin Forevera 7: 17-19 marca 2006, chyba najwi?kszego multi-8bit-party w Europie. Impreza jak zwykle odb?dzie si? w Trencinie na S?owacji. Organizatorem jest spectrumowa grupa ZeroTeam, atarowskim wspó?organizatorem jest -XI-/Satantronic. Ekipa Tristesse stawi si? jak zwykle w mocnym sk?adzie!
Uaktualnienie:
Na oficjalnej stronie Forevera 7 pojawi?a si? mo?liwo?? zg?oszenia ch?ci udzia?u z zlocie. Na razie przoduj? polscy Atarowcy! Nie ukrywajmy... tak ju? pozostanie! :)
Uaktualnienie #2: Nasi tu byli! Screen by Mikey/NG.

komentarze (10)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-11-18

Ukaza?a si? nowa wersja MagoTrans 1.5 autorstwa Pajero/MadTeam. Zmiany: tylko dla C:
- brak b??du ko?ca programu,
- zapami?tuje ?cie?k? katalogu,
- dekoduje przez wej?cie AUDIO do CAS.

komentarze (1)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-11-17

Uprzejmie donosz?, ?e na grayscale.scene.pl pojawi? si? nowy muzak mojego autorstwa - "Gwoopiesek", co prawda jest to mp3 ale z Atari ma tyle wspólnego, ?e jest to aran?acja jednej z moich atarkowych melodyjek. Zapraszam serdecznie i pozdrawiam.

komentarze (4)

dodał: X-Ray


2005-11-15

Kto z was nie marzy? o Atari XL/XE w postaci laptopa? Benjamin J. Heckendorn te? sobie takiego wymarzy?... No to go sobie zrobi?! Jego Atari 800 XE Laptop, poza tym, ?e wygl?da ?licznie, ma nast?puj?ce cechy:
- rozmiar: 11 3/8" x 7 1/2" x 2",
- oparty na Atari XEGS,
- 8" wy?wietlacz TFT,
- wymienialny Compact Flash jako "twardy dysk" pod kontrol? MyDOSa 4.53,
- zasilanie z baterii akumulatorów NiMH + ?adowarka,
- pe?nowymiarowa klawiatura,
- wbudowane joypady, oraz porty joysticków,
- wygodne sterowanie kursorem,
- no i przepi?kne po??czenie faktury drewna i szczotkowanego aluminium!
Polecam obejrze? zdj?cia i poczyta? "jak to zrobiono".

komentarze (15)

dodał: Jurgi/Tristesse & Vasco/Tristesse


2005-11-14

Nowa, poprawiona wersja SD-Load, loadera dla plików wykonywalnych do dysków w formacie SpartaDOS. W archiwum wersje dla 6502, oraz 8 i 16-bitowa dla 65c816.

komentarze (3)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-11-10

W?a?ciwie DOS Control nie jest ju? rozwijany, ale im wi?cej mam czasu, tym cz??ciej my?l? o jaki? poprawkach :) Od planów przechodz? do czynów i tak oto ?wiat?o dzienne ujrza?a kolejna wersja (1.4) narz?dzia przeznaczonego dla DOS Control'a 2.xx - Sector Edit. Wi?cej szczegó?ów na stronie Dialu.

komentarze (5)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-11-07

Wreszcie mo?emy opublikowa? XunZIP 2.0 - program, który zosta? zg?oszony na ABBUC Software Contest 2005. Autorami programu s? Epi/Tristesse i 0xF/O.S..

komentarze (12)

dodał: Epi/Tristesse & Vasco/Tristesse


2005-11-07

Nowa, 1.6.7 wersja Mads'a.

komentarze (0)

dodał: Tebe/MadTeam


2005-11-06

Pojawi?y si? ju? zdj?cia z z pierwszego dnia kalifornijskiego Vintage Computer Festival 8.0, który mia? miejsce w ten weekend. Autorem zdj?? jest Bill Kendrick. Z ciekawostek polecamy Solaris uruchomione na Atari 2600 ;). Wart spojrzenia jest te? dzia?aj?cy model maszyny ró?nicowej Babbage'a.

komentarze (4)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-11-01

Kolejne zdj?cia z JHV 2005. Autorzy: Bernd Herale, Ernest Schreures, Hartmut Flemming, Ruth Albus i WASEO.

komentarze (0)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-11-01

Bije zegar godziny, my wtedy mawiamy:
Jak ten czas szybko mija - a to my mijamy.

Stanis?aw Jachowicz (1796 - 1857)

komentarze (1)

dodał: Atari8.Info team


2005-10-31

S/XEGS RAMCART 128KB przez C.P.U. Ten kartrid? dla Atari XE/XL stworzony przez Rastera i Bob!ka/C.P.U. umo?liwia za?adowanie, przetrzymywanie i oczywi?cie uruchamianie wi?kszo?ci istniej?cych gier kartrid?owych na Atari XL/XE, a tak?e innych, specjalnych programów. Posiada 128 KB pami?ci SRAM podtrzymywanej przez Atari lub przez jedn? bateryjk? 3V - kiedy komputer jest wy??czony. Info i kompletna dokumentacja.

komentarze (10)

dodał: Raster/C.P.U. & Bob!k/C.P.U.


2005-10-28

Og?oszono nareszcie wyniki ABBUC Software Contest. A oto i one:

1. Cubico - Fandal, punkty: 383, nagroda: 500 Euro
2. Monex - Mato Simi, punkty: 364, nagroda: 250 Euro
3. Laser Blaster - Mato Simi, punkty: 357, nagroda: 125 Euro
4. Joe`s Adventure - Piotr Wisniewski, punkty: 337, nagroda: 75 Euro
5. Stroq - Carsten Strotmann and Winfried Piegsda, punkty: 323, nagroda: 50 Euro
---------------------------------
6. Cervi 2 - Raster / Radek Sterba, punkty 321
7. Xunzip 2.0 - Epi, punkty 309
8. Inglenook Rangier Puzzle - Florian Dingler, punkty: 266
9. Outside Adventure - Thorsten Helbing, punkty: 245
10. Franz??sische W??rter 2 - Dieter Gretzschel, punkty: 234
11. Waseo Inhalts Kreator - Thorsten Helbing, punkty: 216
12. Fly over Floor - Thorsten Helbing, punkty: 203

Jak wida?, Czesi i Polacy pokazali... S?owia?sk? Si??. :)

komentarze (3)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-10-27

W ostatnich dniach pojawi?o si? kilka nowszych wersji znanych ju? programów: CP v.1.0, MagoTrans 1.3 i TAR v.1.2.
Uaktualnienie: TAR v.1.3.
Uaktualnienie #2: MagoTrans v.1.4.

komentarze (0)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-10-24

Ukaza?y si? pierwsze zdj?cia (autorstwa Erika Kiemela i TXG/MNX) z JHV 2005 w Herten w Niemczech. Imprez? odnotowa?a tak?e lokalna prasa. Na zlocie ?wi?towano m. in. 20 lat istnienia ABBUCa. Gratulujemy!

komentarze (6)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-10-21

Nowa wersja Tar 1.1 autorstwa Draco.

komentarze (10)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-10-20

MatoSimi udost?pni? now? wersj? swej gry Monex v1.1. Zmiany:
- gra dzia?a teraz równie? w systemie NTSC - ekran podskakiwa? (dzi?ki dla Randy'ego Pearsona za raport o b??dzie),
- poprawiony b??d w grze (dzi?ki dla Fandala za raport), który powodowa?, ?e przy zniszczeniu klocków w pierwszej (najwy?szej) linii, tworzony by? niepoprawny klocek (poprawiany w nast?pnym ruchu),
- klawisz SHIFT na ekranie tytu?owym pokazuje informacj? o wersji.

komentarze (1)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-10-15

Jak donosz? oficjalne ?ród?a trwaj? prace nad TRS-Desktop: GUI przeznaczonym dla Sparta DOS X, oraz u?ytkowników dysków twardych. Jak wiadomo - tego typu wynalazki maj? raczej wysokie wymagania od strony sprz?tu. A oto g?ówne cechy nowego oprogramowania:
* Pulpitów do max oko?o 20 sztuk - ka?dy zapisany w pliku zaopatrzonym w rozszerzenie *.dsk.
* Ka?dy z desktopów - full konfigurowalny; dowolne po?o?enie ikon, ka?dy ze skrótów prowadzi do programu zapisanego na twardzielu w zakresie napedów D1:-D9:
* Dla ka?dego programu uruchamianego t? metod? ustalany jest oddzielnie katalog roboczy (D: - wi?c KA?DY uruchomiony program pracuje niejako oddzielnie.
* Menu podr?czne, czy jak?e popularne dzi? windowe menu - zawiera konfigi, oraz kilka co bardziej potrzebnych rzeczy.
* Wsparcie dla ARCCLOCK - w prawym dolnym rogu zawsze aktualny czas. Jak na razie program nie dzia?a poprawnie z R-Time8.
* Wsparcie dla: amigamouse, atariSTmouse (w trybie jednoprzyciskowym), oraz Atari Trak-BALL - 2 klawiszowe. Opcja emulacji myszy (trakballa) dwuprzyciskowej. Obs?uga Joya z przyczyn oczywistych niestety nie zostanie nigdy zaimplementowana (pozostaje opcja - "napisz se").
* Program uruchamia normalne pliki wykonywalne, uruchamia te? programy specjalnie napisane pod desktop.
* Ca?o?? pracuje w trybie "gr8" - text wy?wietlany w trybie 80 col.
* Program napisany w TURBO-BASICU, oczywi?cie w raz z ma?ym wsparciem ze strony kodu "maszynowego" - jednak?e sposobem dzia?ania nie powoduje problemów z g?ównym uk?adem nerwowym - tak jak ma to miejsce w przypadku innych "wiod?cych" tego typu produktów.
* Przy standartowym filesystemie SDX rekomendowana jest obecno?? ramdysku - najlepiej przeznaczonego dla procesorów 65c816. Ster do ramdysku rozpoznaje typ procesora.
* Zaimplementowano jak?e popularne i lubiane bluescreeny.
* Program jest Grzybsono-odporny - tzn. docelowo b?dzie dzia?a? w postaci skompilowanej.

Autorzy: program g?ówny: Epi/Trs, Pin/Trs, nieoceniona pomoc: Draco/ind. - sdx loader, Trub - cdplay, Xan/Trs - troche ikonek.

komentarze (32)

dodał: Pinokio/Tristesse


2005-10-03

Kolejna porcja zdj?? z Easta 2005, tym razem autorstwa Mikey'a/NG.

komentarze (6)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-10-02

Cze??, dziewcz?ta i ch?opcy!

Mamy dla was par? niespodzianek.

Po pierwsze:

Naprawd? dobrze si? bawimy na przeró?nych scenowych zlotach, oraz lubimy aktywnych scenowców, którzy uczestnicz? w tych samych imprezach, co i my. Z tej oto przyczyny zdecydowali?my si? wesprze? osoby, które by?y na niektórych, wybranych przez nas, zlotach poprzez OBNI?ENIE WEJ?CIÓWKI!

Oferujemy zatem ni?sz? op?at? za wej?cie dla tych z was, którzy uczestniczyli (ui?cili wej?ciówk?) w poni?szych imprezach:

Outline 2005: 12 Euro (dla podtrzymania tradycji)

QuaST Party 2005: 9 Euro (chyba nasz ulubiony zlot, gdzie zawsze spotykamy najsympatyczniejszych ludzi)

Forever 2e3 2006: 3 Euro (party o?miobitowców, gdzie mo?na spotka? najklawszych mianiaków Atari XE/XL, C64 oraz ZX)

Jak wida?, im bardziej wspó?czesne party, tym ni?sza wej?ciówka. Prosz? zauwa?y?, ?e odwiedzaj?cy zarówno Forevera i Noise zap?aci MNIEJ ni? za samego jedynie Noise.

On?e przywilej przys?uguje jednej tylko osobie i na wszystkie cztery dni Noise party

Po wtóre:

CA?A gotówka, któr? zgromadzimy za op?aty wej?ciowe pójdzie w ca?o?ci (i jedynie) na NAGRODY w konkursach, rozdzielona jak nast?puje:

Falcon compos: 40% ca?ej sumy (za pierwsze miejsce gwarantujemy minimum 100 Euro)

ST compos: 20% ca?ej cumy (za pierwsze miejsce gwarantujemy minimum 50 euro)

XL/XE compos: 30% ca?ej sumy (za pierwsze miejsce gwrantujemy minimum 80 Euro)

UWAGA! W ka?dej konkurencji b?dzie oczywi?cie wi?cej nagród, dzi?ki naszym sponsorom... a to jeszcze nie wszystko, mamy jeszcze par? niespodzianek w r?kawie... nas?uchujcie...

Wasz Noisy Team.

komentarze (0)

dodał: Mikro/Mystic Bytes


2005-10-02

Pojawi?y si? pierwsze zdj?cia z tegorocznego Easta. W tym roku frytki jedli: Dely, Laoo, Mazi, Miker, Mikey, Wilson, a lokal posprz?tali: Havoc, Grubshy, McMaster z Ewelin? i Yezus.

komentarze (7)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-09-29

Mark Grebe wypu?ci? w?a?nie now? wersj? - 3.0 - emulatora Atari800 MacX, który jest oczywi?cie portem znanego i lubianego Atari800 na komputery Apple Mac. Nowo?ci to mi?dzy innymi: emulacja drukarki, akceleracja OpenGL, obszerna dokumentacja. Szczegó?owa lista zmian, poprawek i nowo?ci jest d?uga, mo?na j? znale?? na stronie projektu. Nowo?ci? jest te? zmiana licencji, od nowej wersji Atari800 MacX jest programem donationware. Wymagany jest MacOS X 10.2, wskazany za? 10.4.

komentarze (0)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-09-29

Nowa wersja MagoTrans 1.1 autorstwa Pajero/MadTeam. Zmiany:
tylko dla C:
- konwersja z WAV na CAS,
- informacja o CAS file.

komentarze (0)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-09-21

Nowy Mads 1.6.5. Zmiany:
- dodany nowy prze??cznik '-3' w??czaj?cy 3 przebiegi zamiast 4-ech dla szybszej asemblacji,
- poprawione przetwarzanie zadeklarowanych struktur w pami?ci MADS'a, kolejno?? wyst?pienia w listingu nie ma ju? znaczenia,
- dodana mo?liwo?? po??czenia dowolnej ilo?ci linii listingu w jeden wiersz za pomoc? znaku '\'.

komentarze (0)

dodał: TeBe/MadTeam


2005-09-19

Pojawi?y si? pierwsze zdj?cia z Unconventional 2005 autorstwa Carstena Strotmanna.

komentarze (10)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-09-12

Drodzy scenowcy i przyjaciele demosceny! Jeste?my szcz??liwi, ?e mo?emy was oficjalnie zaprosi? na Wielkanocne Atari Demoparty 2006 zwane Noise, które odb?dzie si? bardzo nietypowo na S?owacji. Naszym celem jest w ko?cu po??czy? obie sceny 8bitow? i ST/Falcona na jednym, wielkim zlocie, z wszystkimi konkursami, z jak zwykle porz?dnymi nagrodami.
Wi?cej informacji mo?ecie znale?? na naszej stronie, gdzie mo?ecie wyrazi? swoje zainteresowanie, opinie i przeczyta? o innych sprawach dotycz?cych zlotu. Strona b?dzie regularnie uaktualniana o informacje o konkursach, program zlotu, nagrody dla zwyci?zców, mapy itp. Trzymajcie si? i dajcie zna? co o tym my?licie. Wasz Noisy team.

komentarze (7)

dodał: MiKRO/ Mystic Bytes


2005-09-12

Zako?czy? si? Retro ComputerDag w Apeldoorn w Holandii. S? ju? pierwsze zdj?cia z tej imprezy: autorstwa Mr Atari, Rene i Wolfganga Burgera/ABBUC.

Update: Zdj?cia z The Knagge Zone.

komentarze (1)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-09-12

Creaxin1 to nowy freeware dla PC Win9x. Tworzy on taki zestaw programów/gier na Atari, który mo?e by? umieszczony na RAMcarcie S/XEGS 128KB autorstwa C.P.U. Tytu? Creaxin1 wzi?? si? od Create X in 1. U?ytek tworzy dosowe nag?ówki dla X programów na jednym cardrid?u. Wi?cej na ten temat na tej stronie.

komentarze (0)

dodał: Raster/C.P.U.


2005-09-07

Ukaza?a si? nowsza wersja FDiska II 2.2 autorstwa Draco.

komentarze (1)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-09-07

Ukaza? si? nowy Graph2Font 3.8.3.6 i Mads 1.6.4.

komentarze (0)

dodał: TeBe/MadTeam


2005-09-06

ABBUC og?osi? list? prac, które b?d? bra? udzia? w Software i Hardware Contest 2005. W tym roku z Polski dotar?y dwa programy Epiego/Tristesse: Xunzip 2.0 i Joe's Adventure. W kategorii sprz?tu zdecydowanym faworytem b?dzie USB Cartridge. Pe?na lista prac tutaj oraz tutaj. Rozstrzygni?cie konkursów na Unconventional 2005 ju? za 10 dni!

komentarze (6)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-09-05

Po kilku kolejnych miesi?cach oczekiwania otrzymujemy drug? cz??? filmu autorstwa Delego z Silly Venture 2004. Mam wra?enie, ?e to nie koniec. Film le?y tradycyjnie na Azbestowni.

komentarze (10)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-09-04

Ekranownia zosta?a zaktualizowana. Dodano gry na liter? B.

komentarze (0)

dodał: xxl


2005-09-02

Spe?ni?y si? zesz?oroczne zapowiedzi McMastera/SSG, ?e za rok party nie b?dzie, ale jak przyjedziecie, to b?dzie. East Party odb?dzie si?, cho? nieco wcze?niej ni? zwykle: od 30 wrze?nia do 2 pa?dziernika.

komentarze (9)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-08-29

Jaskier/Taquart uko?czy? i udost?pni? finaln? wersj? naszego ukochanego emulatora - Atari800WinPLus w wersji 4.0. To zwie?czenie mojej rocznej pracy nad doskonaleniem emulatora - jak twierdzi autor.

komentarze (3)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-08-29

Ukaza?y si? nowsze wersje narz?dzi do interfejsu twardego dysku spó?ki KMK/J?: FDISK II 2.1 (update!), KMK/JZ Diag 1.1 i IDE Bios 1.9. Szczegó?y na stronie Draco w dziale pliki.

komentarze (1)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-08-25

Ukaza?a si? nowa gra logiczna autorstwa MatoSimi: Monex.

komentarze (15)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-08-22

W dniu 20 sierpnia nasza Kole?anka Cobra wysz?a za m??. M?odej Parze: Kasi D?browskiej i Krzysztofowi W??ykowi ?yczymy wszystkiego co najlepsze: zdrowia, szcze?cia i spe?nienia wszelkich marze?. No i czekamy na najbli?szym party na wizyt? w pe?nym sk?adzie! W??ykiem! ;)

Uaktualnienie: Tego samego dnia pobrali si? tak?e bywalec kilku naszych zlotów: Vitek oraz Klementyna! Powy?sze ?yczenia (i oczekiwania...) dotycz? tak?e tej pary. :)

komentarze (24)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-08-22

RMT 1.21 tracker z rozszerzon? kontrol? przy pomocy myszy, etc. Mo?na go ?ci?gn?? ze strony RMT.
Zmiany w RMT 1.21:
- Rozszerzona kontrola mysz?:
  * Ustawienie pozycji kursora w polu edycji tracku, polu edycji songu, parametrach instrumentu / obwiedni / poly tablicy, info / polu szybko?ci.
  * Wybieranie oktawy mysz? (kliknij na napisie "OCTAVE x-y").
  * Zmiana g?o?no?ci mysz? (kliknij na "VOLUME x"). (Mo?na tu równie? w??czy?/wy??czy? opcj? "respect volume".)
  * Wybór instrumentu mysz? (kliknij na "XX: instrument name").
  * Pole ustawiania parametrów obwiedni GO/LEN (kliknij P/L klawiszem myszy).
  * Pole ustawiania paremetrów tablicy GO/LEN (kliknij P/L klawiszem myszy). (Lokacje pól - zobacz zrzuty ekranu.)
- Nowe klawisze:
Edycja songu:
  * Enter ... Wuj?cie z sekcji edycji songu.
  * Home ... Przeniesienie kursora do pierwszej linii songu.
  * End ... Przeniesienie kursora do ostatniej linii songu.
  * PageUp ... Przeniesienie kursora 4 linie songu w gór?.
  * PageDown ... Przeniesienie kursora 4 linie songu w dó?.
- Nowa opcja w polu dialogowym Config (menu View - Configuration):
  * Nie u?ywaj sprz?towego bufora d?wi?ku (domy?lnie wy??czona).
  (By? mo?e pomo?e, je?li masz problemy zwi?zane z systemem d?wi?ku.)

komentarze (0)

dodał: Raster/C.P.U.


2005-08-18

Peterowi uda?o si? doko?czy? map? do ?wiata Olkiego.

komentarze (4)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-08-17

Ostatnio odkryto jeden z zaginionych prototypów gier na Atari - konwersj? gry Sinistar znanej z automatów Williams Electronics. Wi?cej info na forum AtariAge oraz o samym cartridgu na AtariProtos.

komentarze (7)

dodał: Sikor


2005-08-16

Pojawi?a si? nowa, siódma wersja beta Atari800Win PLus 4.0. Zmiany:
- poprawki w funkcjonowaniu opcji "threaded emulation",
- poprawki w dzia?aniu klawiszy HELP, START, SELECT, OPTION i BREAK,
- inne drobne poprawki w interfejsie u?ytkownika,
- udoskonalony instalator,
- uaktualnienie biblioteki zlib do wersji 1.2.3.

Wi?cej na stronie projektu.

komentarze (3)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-08-15

Mr. V i ABBUC maj? zaszczyt zaprosi?, jak ka?dego roku, wszystkich fanów Atari i innych klasycznych komputerów na Unconventional 2k5. Tak?e w tym roku odb?dzie si? on w Lengenfeld w Niemczech, niedaleko czeskiej granicy.

Termin: Od pi?tku, 16-tego do niedzieli, 18-tego wrze?nia.

Impreza rozpocznie si? w nocy z czwartku na pi?tek o pó?nocy. Je?eli chcesz przyjecha? pó?niej w nocy z czwartku na pi?tek, wy?lij nam email na uncon(at)strotmann.de.

Trzy dni programowania, gier i konkursów, piknik i mnóstwo ZABAWY! Mi?dzy innymi:
* nowo?ci na temat projektu USB
* prezentacja programów z ABBUC Software competition
* nowe gry i dema, gry zespo?owe na naszym BIG CINEMA MOVIE WALL
* prezentacje: Projekt VolksForth, system programistyczny na Atari ST, Atari XL/XE, MS-DOS, Amstard CPC, Apple II, Apple 1 Replica, Commodore C64, C16, C116 Plus4
* Crash Course Training: Programowanie w Forth
* C-One i prezentacja na big screenie Jeri'ego Ellsworth
* "Klasyczna komputerowa" gra na ?ywo, w plenerze
* i wiele wi?cej, o czym jeszcze dzi? nie wiemy :)

ATARI 8Bit, ale tak?e ATARI ST, Lynx, Portfolio, Archimedes, C=64, PC Demo Coder, Amstrad CPC, CP/M, Gameboy oraz inny sprz?t. UnCon 2005 jest otwarte na wszystkie systemy.

Wej?cie na ca?e trzy dni jest darmowe.

Spodziewamy si? ludzi z ca?ej Europy.

komentarze (20)

dodał: Carsten Strotmann


2005-08-05

Ukaza? si? nowy utwór Forever autorstwa BeWu/GrayScale, który mia? pocz?tkowo zosta? wystawiony na msx compo na QuaST Party. Co jeszcze wa?niejsze, BeWu wraca! Wi?cej szczegó?ów na stronie GrayScale.

komentarze (37)

dodał: Jurgi/Tristesse & Vasco/Tristesse


2005-08-05

Na stronie Petera ukaza?y si? nowe mapy do gier: ?wiat Olkiego (niedoko?czona), Tarkus and the Orbs of Doom, Terminator oraz Upiór.

komentarze (6)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-08-02

Xebec's Demise og?osi? ciekawy konkurs dla graczy i fanów gry Alternate Reality: The City. Polega on oczywi?cie na osi?gni?ciu jak najwy?szego poziomu w grze bez ?adnego oszukiwania... Konkurs toczy si? na forum Atari Age wi?c trzeba si? tam zarejestrowa?. Je?li chcecie wzi?? udzia? (i pokaza? im, ?e POLAND! ;)) zajrzyjcie do w?tku z konkursem - znajdziecie tam regulamin, porady i aktualny ranking graczy, oraz do w?tku z poradami do gry. Przygotowana dokumentacja jest bardzo obszerna i u?atwi granie pocz?tkuj?cym.

komentarze (4)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-08-01

Ukaza?a si? nowa wersja beta 1.43 emulatora Atari++ autorstwa Thomasa Richtera - Thora. Do wzi?cia s? ?ród?a oraz binarka dla platformy win32. Aktualna wersja stabilna to 1.42. Zapraszamy na oficjaln? stron? Atari++.

komentarze (0)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-08-01

Mamy ju? wi?kszo?? stuffu z QuaST Party. Jest prawie wszystko, oprócz dema Animkomialsów, które dzia?a jedynie z urz?dze? New Device. Zostanie do??czone jak tylko autorzy pode?l? poprawion? wersj?, wi?c zagl?dajcie do nas.

S? równie? pierwsze zdj?cia i filmiki z naszego kochanego zlotu. Obejrze? na razie mo?na:
- zdj?cia oraz filmik robione przez Solo/NG i cz??? zdj?? van Eijka - organizatora,
- zdj?cia zrobione przez Krapa, oraz wersja spakowana w archiwum ZIP,
- zdj?cia i filmiki Messiah, czyli Me?ki, oraz wersja spakowana w archiwum ZIP,
- wszystkie zdj?cia robione przez van Eijka - w wysokiej i niskiej rozdzielczo?ci,
- pliki WAV z g?osem Mikera nagrane przez Jada,
- dodatkowo mo?na zobaczy? screenshoty prac na gfx compo. Niektóre z nich s? równie? w galerii Graph2Font.

Stuff z party pojawi? si? na serwerze ftp.pigwa.net (dawne atari.art.pl). Mamy wi?c do dyspozycji zdj?cia oraz filmiki z imprezy, a tak?e stuff z compo, wliczaj?c w to prace na mp3 compo. Zwyci?ski utwór Epiego - Szczwany plan, w oryginale w formacie neo równie? jest dost?pny jako mp3.

Ostatnie uaktualnienie: 2005-08-08, 19:01

komentarze (36)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-07-30

Na ?ywo z QuaST 2005. Z dobrze poinformowanych ?róde? wiemy, ?e wystawione zostan? nast?puj?ce prace: muzyka: Creature, Tanguage, ?a?ó?, Szczwany Plan; grafika: Senno??, Heart, Flymeat, Oueeye, Atarian; dema: Grzybson Intro 6, Life2Back (Animkomials), Maze (Zelax) i Lamerz Attack 2 (Mad Lamer). Przebieg konkursów oraz wyniki ju? wkrótce!

Uaktualnienie: 2005-07-31, 2:02 - Wyniki konkursów:

MSX Compo:
1. Szczwany Plan (Epi/Tristesse) - 313 p.
2. ???ó? (Yezus/SSG) - 291 p.
3. Creature (Miker/bjb/NG) - 286 p.
4. Tanguage (BLB/Cobra) - 249 p.

GFX Compo:
1. Senno?? (Vidol/Autovidol) - 353.p.
1. Atarian (Dracon/TAQUART) - 353 p.
3. Rebirth (Born/LaResistance) - 344 p.
4. One Eye (Dely/Blowjobb^Taquart) - 326 p.
5. Flyheart (Dely/Blowjobb^Taquart) - 303 p.
6. Heart (Havoc) - 152 p.

Demo Compo:
1. Maze (Zelax) - 403 p.
2. Life 2 Back (Animkomials) - 248 p.
3. Grzybson Intro 6 (Grzybson) - 168 p.
4. Lamerz Attack 2 (Atari Lamerz Team) - 164 p.

Uaktualnienie: 2005-08-08

MP3 Compo:
1. Refuse (Bio-mech)
2. Algida returns to ibiza (Room 101)
3. Starlet 6 (French love)

komentarze (31)

dodał: Jurgi/Tristesse & Vasco/Tristesse


2005-07-27

Po d?uuugim oczekiwaniu doczekali?my si? uaktualnienia witryny Atari.Online.PL - jednego z najwi?kszych serwisów z grami na ma?e Atari. Dzisiejsze uaktualnienie sponsoruj? literki Z, X, Y, V, W, U oraz cyferki 0-9. Poprawiono te? nieco kod strony.
Uaktualnienie by?o mo?liwe dzi?i temu, ?e odnalaz? si? Zyga. Wstrz?saj?ce okoliczno?ci jego odnalezienia w?ród Afga?skich Talibów opisa? dok?adnie Kaz.

komentarze (1)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-07-27

Ukaza? si? nowy Graph2Font 3.8.3.5. Lista zmian:
- dodana mo?liwo?? w??czenia siatki (Grid) pod Zoomem (Ctrl+G), mo?liwa jest zmiana koloru siatki, rozmiaru za pomoca klawiszy kursora, oraz ustawienie jej prze?roczysto??,
- usuni?ty b??d utrudniaj?cy edycj? znaków (ALT+S -> CHARSET),
- dodana nowa zak?adka w g?ównym menu 'Special',
- dodana mo?liwo?? nie u?ywania deklaracji sta?ych w generowanych plikach ASM (Special -> ASM const labels [check/uncheck]), domy?lnie opcja ta jest w??czona,
- dodana optymalizacja zapisu danych obiektów PMG, tzn. je?li duszki nie s? u?ywane wówczas dane na ich temat s? pomijane,
- w zak?adce 'Special' dodana nowa opcja 'Memory location', która pozwala na okre?lenie przez u?ytkownika adresów umiejscowienia w pami?ci RAM zestawów znaków, pami?ci obrazu, programu ANTIC'a itp.,
- dodany nowy prze??cznik 'Lock color' w okienku 'Edit Colors', umo?liwia on zablokowanie detekcji, zmian kolorów co lini?, przydaje si? w celu wymuszenia zmiany kolorów przed zmianami rastra,
- w Preview=GFX dodana zosta?a mo?liwo?? opuszczenia opcji 'SELECT' za pomoc? klawisza ESCape, poprzednio trzeba by?o wybra? inny tryb rysowania.

komentarze (3)

dodał: TeBe/MadTeam


2005-07-26

Jaskier/Taquart zrobi? nam niespodziank? przed zlotem i wypu?ci? now? wersj? znanego i lubianego emulatora Atari800WinPLus 4.0 beta 6. Zmiany:
- Dodanie mo?liwo?ci wykonywania emulacji w drugim w?tku, co powinno spowodowa? zmniejszenie si? uci??liwych przerw w odtwarzaniu d?wi?ku. Uwaga! Z racji faktu, ?e zarówno rdze? Atari800 jak i jego graficzna nak?adka nie s? kompletnie przystosowane do pracy wielow?tkowej, opcja ta jest wysoce eksperymentalna. W razie jakichkolwiek problemów zalecane jest jej wy??czenie. Z powodu kilku niewyja?nionych jeszcze bli?ej problemów w trybie pe?noekranowym emulacja jest wykonywana zawsze jednow?tkowo.
- Usuni?cie b??dów w konfiguracji palety kolorów wprowadzonych w poprzedniej wersji.
- Opcja LABELS debuggera jest obecnie w stanie wczyta? pliki etykiet z nowego X-Assemblera oraz Mad-Assemblera.
- Dodanie obs?ugi obrazów 2 cartów w formacie AtariMax.
Powy?sze poprawki wyczerpuj? list? zg?oszonych b??dow, wi?c za oko?o miesi?c mo?emy si? spodziewa? finalnej wersji emulatora. Potem b?d? wprowadzane inne postulowane udogodnienia. Wi?cej informacji na stronie projektu.

komentarze (1)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-07-26

Pasiu i Voy przysiedli fa?dów i pojawi?a si? strona o nowej, wci?? rozwijanej, karcie turbo do Atari XL/XE. Nazywana do tej pory ?artobliwie Now? Nienazwan? Dopa?k? Pasia przybra?a tymczasowo nazw? kodow? Project F7. Karta ta jest prawie samodzielnym komputerem z procesorem 65c816 taktowanym zegarem 14 MHz, który potrafi przej?? kontrol? nad uk?adami Atari. Na kart? sk?adaj? si?:
- Procesor W65c816,
- MCC - Main Card Controller: Clock Manager/Waitstate Generator, AtariBus Driver,
- MMU - Memory Manage Unit: RAM, ROM, HPU - Hardware Protect Unit.
- Zewn?trzna szyna rozszerze?: Harddisk Controller.
Ca?o?? zachowuje prawie 100% kompatybilno?? ze standardowym XL/XE. Projekt jest wci?? rozwijany, mo?emy si? wi?c spodziewa? nowych pomys?ów. Wi?cej informacji i przyk?ady dzia?ania dopa?ki na oficjalnej stronie Projektu F7.

komentarze (3)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-07-26

Hmm, na Atari Age znalaz?em ciekawy temat. Wiecie, ?e w niektórych automatach do gier stosowano p?yty od 8-mio bitowych Atari...? Spójrzcie na przyk?ad na ten artyku?:
This game (...) is basically an arcade cabinet with an Atari 600XL computer inside. There is additional hardware that controls the length of time that you may play the game.

komentarze (19)

dodał: Sikor


2005-07-26

Strona Electric Escape, prowadzona przez Roberta Junga zosta?a poddana ostatnio gruntownemu remontowi - nowy wygl?d, mo?liwo?? rejestracji itd. Nas jednak interesuje oczywi?cie g?ównie dzia? The Atari Bin w którym znajdziemy histori? firmy Atari i sporo ró?nych ciekawostek na jej temat. Warto rzuci? okiem.

komentarze (1)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-07-24

Ju? tylko par? dni pozosta?o do QuaST Party 2005. Impreza zacznie si? wieczorem w najbli?szy czwartek i trwa? b?dzie do niedzieli. Zlot ten jest o tyle szczególny, ?e dla wi?kszo?ci z nas (tak?e dla mnie) jest to 10 rocznica pierwszego wyjazdu na jakiekolwiek copy-party. Tak, tak, min??o ju? tyle lat! Tam pierwszy raz mieli?my okazj? zobaczy? osoby, z którymi korespondowali?my. To by?o wielkie prze?ycie! Przypomnijcie sobie wra?enia z premiery Overminda, Back to Life, Out of Time czy Joyride, crazy compoty: rzucanie monetami czy te? si?owanie si? na r?ce, relacja w Bajtku... Szkoda jedynie, ?e tak wiele osób, które deklarowa?y wieczne przywi?zanie do Atari równie ?atwo si? z tego wycofa?o...

W zamierzeniach chcia?em Wam przypomnie? moje zdj?cia z QuaSTa 95. Niestety, wi?kszo?? zagin??a. Proponuj? zatem zesz?oroczne, znane Wam ju? zdj?cia oraz udost?pnione dopiero niedawno fotki Radiego.

komentarze (4)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-07-24

Znany nam kolega z Czech, Fandal napisa? now? gr? - Bombex. Gra ta bierze udzia? w MiniGame Compo 2005. Najciekawsze jest to, ?e Bombex zajmuje tylko 1 KB. ?ci?gnijcie i zobaczcie, co mo?na upakowa? w tej obj?to?ci.
Mo?e kto? jeszcze podejmie si? napisa? gr? mieszcz?c? si? w 1 KB lub 4 KB?

komentarze (2)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-07-23

Pojawi?a si? w sprzeda?y nowa ksi??ka opisuj?ca dzieje odwiecznego konfliktu Atari kontra Commodore. Ksi??ka The Spectacular Rise and Fall of Commodore (Spektakularny wzlot i upadek Commodore) skupia si? oczywi?cie na dziejach firmy Commodore, ale Jack Tramiel i w?tek konfliktu jest na tyle istotny, ?e temat powinien zainteresowa? wszelkich historyków i pasjonatów firmy Atari.

komentarze (0)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-07-23

Przypominamy potencjalnym uczestnikom, ?e zbli?a si? termin zg?aszania prac na ABBUC Hardware Contest 2005 - konkurs na najlepszy sprz?t/rozszerzenie przeznaczone dla Atari XL/XE. Ostateczny termin dostarczenia sprz?tu i dokumentacji up?ywa 15 sierpnia 2005. Nagrody to 500 euro i 100 euro, wi?c warto si? postara?.
Nieco wi?cej czasu jest na zg?aszanie prac na ABBUC Software Contest 2005 - konkurs na najlepszy program u?ytkowy lub gr? na Atari XL/XE. Termin dostarczenia prac w tym konkursie up?ywa 31 sierpnia 2005. Tutaj g?ówna nagroda to równie? 500 euro, oraz odpowiednio 250, 125, 75 i 50 euro za kolejne miejsca. Przypominamy, ?e ubieg?ym roku g?own? nagrod? zgarn?? nasz kolega TeBe/Madteam za gr? Dynablaster.
Przydatne linki:
- informacja na stronie klubu ABBUC eV,
- regulamin ABBUC Hardware Contest 2005 - po polsku, angielsku, niemiecku,
- regulamin ABBUC Software Contest 2005 - po polsku, angielsku, niemiecku.

komentarze (1)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-07-22

This is just plain weird, yet another update? - stwierdzi? sam Curt Vendel, autor witryny Atari Museum. A nie mówi?em? ;) Co tym razem: uaktualniono artyku?y na temat Atari 1450XLD, Atari 1400XL oraz systemu Atari 1060 CP/M Add-On Box.

komentarze (1)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-07-22

Kevin Savetz, autor znanych archiwów starych magazynów i ksi??ek (Atari Archives oraz Classic Computer Magazine Archive) otworzy? now? witryn?, dedykowan? podr?cznikom i ksi??kom zwi?zanym z klasycznymi symulatorami lotu. Strona FlightSimBooks.com wystartowa?a dzi? z 11 w pe?ni zeskanowanymi ksi??kami (z pe?nym pozwoleniem autorów) dedykowanymi symulatorom lotu na takie komputery jak Amiga, Apple, C64, IBM PC, Macintosh, no i oczywi?cie Atari XL/XE i Atari ST. Dowiemy si? te? du?o o podstawach latania, technice lotu itd. Wszystko ?adnie posegregowane wg tytu?ów, autorów, programów i platform sprz?towych, nic tylko siada? i czyta?.

komentarze (1)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-07-21

Powariowali ostatnio z tymi uaktualnieniami. Mamy kolejne dokumenty dost?pne na stronie Atari Museum! Tym razem mnóstwo informacji na temat Atari 1450XLD - mnóstwo ?wie?ych plików PDF na ten temat! Oryginalne specyfikacje, plany, dokumentacje, dane techniczne. Autor zapowiada, ?e to nie koniec...

komentarze (1)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-07-20

I mamy nast?pne lipcowe uaktualnienie: tym razem na stronie Atari 8-bit Forever, któr? prowadzi Bostjan Gorisek. W tym miesi?cu poszerzono dzia? gier (prawie 1900 tytu?ów plus ekrany i dane) i dzia? z ksi??kami. Warto te? rzuci? okiem na poprzednie uaktualnienia z kwietnia i maja, o których nie pisali?my; lista zmian jest zbyt d?uga, ?eby j? tu cytowa?. Warto przejrze? zawarto?? witryny, jest tam sporo ciekawych rzeczy, a Bostjan zapowiada kolejne nowo?ci na stronie.

Uaktualnienie: w sekcji gier znów dosz?o ponad 100 tytu?ów ze zrzutami ekranu, szczegó?owymi danymi i dodatkowymi linkami. Dodatkowo wszystkie skrinszoty s? teraz w formacie PNG zamiast JPG. Poza tym zasz?o kilka kosmetycznych zmian w innych dzia?ach.

komentarze (2)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-07-20

Po chwilowym odpoczynku mamy nowe informacje na stronie Atari Protos. To strona skupiaj?ca si? na opisywaniu odnalezionych prototypów atarowskich gier i programów oraz porównywaniu ich z pó?niejszymi wersjami. Co wi?c nowego mamy? Nowe gry: Animated Puzzle, Decathlon, Pitfall, Keystone Kapers, Kaboom!, Megamania, River Raid i Super Cobra. Oraz u?ytki: Atari Basic, AtariWriter i AtariGraphics.

komentarze (2)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-07-20

W portalu Atari Museum pojawi?y si? nowe informacje i dokumentacje z historii naszej ulubionej firmy.

AMY 1 jest cyfrowym, addytywnym uk?adem syntezowania muzyki o architekturze potokowej. Do 8 g?osów z przydzielanymi 64 oscylatorami harmonicznymi, dost?pnymi w grupach po dwa (...) AMY 1 dysponuje 72 niezale?nymi liniowymi generatorami obwiedni: 8 podstawowymi obwiedniami cz?stotliwo?ci i 64 obwiedniami amptitudy harmonicznej.
Potwór, a nie uk?ad muzyczny... który mia? znale?? si? w Atari XE. Dlaczego tak si? nie sta?o oraz co on jeszcze potrafi?, mo?ecie poczyta? w artykule o Atari 65XEM. Tam te? znajduje si? pe?na dokumentacja chipu AMY 1 (w formacie PDF).

Natomiast w artykule o Atari 1200XL mo?ecie znale?? mnóstwo dokumentacji o Sweet 16 - jak go pocz?tkowo nazwano (w formacie PDF).

komentarze (3)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-07-18

Jako? tak ostatnio newsy mamy bardzo muzyczne. Na stronie Music.GameboyMall.com pojawi?y si? ostatnio dwa utworki z Atari w tytule: Ras Atari (autor: Linde) oraz Atari Love Song (autor: Kashioboy). S? to tzw. chipmusic, czyli kompozycje z wykorzystaniem staro?wieckich syntetyków. Oba kawa?ki w formacie MP3.

komentarze (3)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-07-13

Ju? nie tylko Emkay eksperymentuje z nowymi brzmieniami POKEYa, wzi?? si? za to równie? Analmux. Oto mamy pokaz fali trójk?tnej generowanej przez POKEY: triangles.mp3. Serio, to trójk?ty! Ten d?wi?k zosta? wygenerowany pokami w Basicu. A oto próba wstawienia tego efektu do wcze?niejszego utworu Emkaya: violin triangles.mp3. G?ówna dyskusja na ten temat toczy si? na forum AtariAge.

Uaktualnienie: Emkay prosi? o zaznaczenie, ?e poniewa? ta metoda tworzenia nowych brzmie? (nazwana "Hardsynth") nie u?ywa sampli, obci??enie procesora wynosi tylko oko?o 5-7%, bezproblemowo mo?e by? wi?c u?yta w grach/demach. Cz?stotliwo?? odtwarzania to 50 Hz. Mo?na równie? pobra? archiwum z muzyczkami do odpalenia na prawdziwym Atari. Uwaga: niekoniecznie b?d? brzmie? jak powinny na emulatorze. Równie? emulacja POKEYa w RMT - wg Emkaya - jest niedoskona?a, co umiemo?liwia wykorzystanie wszystkich jego mo?liwo?ci.

komentarze (7)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-07-12

S?owacki koder Martin Â?ime?¨ek, czyli MatoSimi, wypu?ci? poprawion? wersj? swojej logicznej gry Laser Blaster (o pierwszej wersji pisali?my w maju). Poprawiony zosta? kod gry, która czasem zawiesza?a si? niestety na prawdziwym Atari. Zatem je?li kto? grywa to szybciutko j? pobiera st?d, lub zagl?da na stron? autora.

komentarze (1)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-07-10

O próbach Emkaya wyci?ni?cia z POKEYa nowych, syntetycznych brzmie? ju? pisali?my. Teraz mo?emy pos?ucha? nowych utworów - efektów tych dzia?a?. Do pobrania s? dwa kawa?ki w formacie MP3 (nagrywane z prawdziwego Atari oczywi?cie): Turrican oraz Violin of Doom. Uprzedzam, ?e s?uchaj?c nie nale?y si? nastawia? na podziwianie kompozycji, lecz nowych, nietypowych dla Atari d?wi?ków. Dyskusja na ten temat toczy si? w odpowiednim w?tku forum Kohina.

komentarze (3)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-07-09

Fading Twilight to wielocz??ciowa kolekcja muzyczna przygotowywana przez grup? The Sirius Cybernetics Corporation (TSCC) ze sceny Atari ST. Kolekcja ta nie ogranicza si? jednak do utworów pisanych na ST(e), ale obejmuje wszystkie atarowskie platformy (VCS/LYNX/XL/ST/FALCON/JAGUAR), zawiera te? kompozycje z innych platform, ale pisane przez atarowskich muzyków. W?a?nie ukaza?a si? dziewi?ta cz??? tej kolekcji, zawieraj?ca ponad 1000 utworów. Pos?uchajcie zatem FADING TWILIGHT - excerpt nine.

komentarze (5)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-07-09

Ukaza?a si? nowa pe?na wersja KbMedia Player 2.40 - wieloformatowego (oko?o trzydziestu typów plików) japo?skiego playera na platform? Windows. Oprócz najpopularniejszych formatów audio KbMedia odtwarza mnóstwo formatów chipowych muzyczek, w tym atariwski SAP. Potrafi te? u?ywa? pluginów Winampa. Pobra? go mo?na ze strony Kobarin.
Nie ma jeszcze angielskiej ?aty (program jest tylko po japo?sku :)). Mo?na jednak zerka? na t? stron?, gdzie zwykle mo?na znale?? takie ?aty przygotowane przez zespó? portalu VORC.

komentarze (0)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-07-08

Multi BASIC to nowe dzie?o Draco. Jest to nowy interpreter Basica (w planach jest równie? kompilator), ??cz?cy zalety Turbo Basica XL i Basica XE. Jednak jego najwa?niejsz? cech? (wymaganiem) jest u?ywanie procesora 65c816. Wersja na 6502 nie jest przewidywana. Do pobrania jest wersja preview 0.1 (plik ATR albo archiwum ARC).
Cechy Multi BASICA:
- kompatybilno?? z Turbo Basic XL - pozwala wczytywa? programy w TBXL przez load,
- kompatybilno?? z Basic XE - pozwala wczytywa? programy w BXE przez enter,
- dzia?anie z linii komend - w Sparta DOS X i DOS II+/D,
- poszerzone dzia?anie wielu komend (np sound obs?uguje stereo),
- wykorzystanie mo?liwo?ci procesora 65c816 (24-bitowe adresy itd) oraz pami?ci liniowej,
- nowe, w?asne polecenia.

komentarze (5)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-07-07

Richard F. Bannister do?? szybko wypu?ci? Audio Overload w wersji 2.0beta6. AO to odtwarzacz chipowych muzyczek w wielu formatach, w tym równie? atarowskich SAP oraz YM. Dost?pny jest równolegle na trzy platformy: Mac OS X, Linux (32-bit oraz 64-bit) oraz Windows.
Zmiany to: nowsze wersje niektórych enginów, obs?uga archiwów CAB, poprawiona obs?uga RAR i inne drobne poprawki i usprawnienia.
Pobra? mo?emy ze strony Bannister Software. Wersja dla Windows wymaga dodatkowo plików mfc71.dll oraz msvcr71.dll. Wrzucamy je do katalogu z programem, lub do windows\system\.

komentarze (1)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-07-06

Kolejne nowe mapy na stronie Petera: Fort Apocalypse i Mr. Robot.

komentarze (5)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-07-03

Nasza strona przesz?a taki ma?y lifting: zmniejszyli?my banner i zwi?kszyli?my czcionk?, zmieni?y si? flagi wersji j?zykowych na stronie g?ównej, w linkach i w domenach. Powy?ej znajdziecie Hyde Park, który mo?na prawie dowolnie wykorzystywa?. Pojawi?y si? nowe artyku?y: przedruki z magazynu Syzygy (relacje ze zlotów z lat '96 - '98) oraz opisy gier autorstwa Adepta (m.in. Archon i Ghostbusters). Kolejne teksty ju? wkrótce.
Dodali?my tak?e zupe?nie nowy dzia? - bazar, gdzie mo?ecie zg?asza? ch?? kupna, sprzeda?y czy te? zamiany sprz?tu Atari. Zapraszamy!

komentarze (12)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-07-03

Pojawi? si? nowy, 52 numer internetowego magazynu o Atari - MyAtari.net. Jest to wydanie lutowe. W numerze, poza zwyczajowymi dzia?ami, mi?dzy innymi relacje z czwartych urodzin magazynu (Birthday Party) oraz z Alternative Party w Helsinkach. Autorzy zapraszaj? te? do zg?aszania nominacji do corocznych nagród magazynu za 2005 rok.

komentarze (0)

dodał: Vasco/Tristesse, Jurgi/Tristesse


2005-06-24

Na stronie Petera ukaza?y si? nowe mapy do gier: Caverns of Eriban, Frank & Mark oraz Rycerz. Aktualnie mo?na pobra? 179 map ze 112 gier.

Uaktualnienie:
Kolejne 4 mapy od Petera: Aurum, Electra, Fortress Underground oraz Master Head.

komentarze (5)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-06-20

Prawie przegapili?my pojawienie si? tego programu. Jaki? czas temu powsta? CpegView 0.1, przegl?darka dekoduj?ca i wy?wietlaj?ca kolorowe pliki JPEG na Atari XL/XE. Autorem jest Raphael Espino, a bazuje ona na kodzie programu Juddpeg dla C64, który napisali Stephen L. Jud oraz Adrian Gonzalez. CpegView pracuje w trzech trybach graficznych:
- 80x200, 256 kolorów: 16 kolorów x 16 odcieni szaro?ci (APAC),
- 160x200, 64 kolory: 16 kolorów x 4 odcienie szaro?ci (C15),
- 320x200, 32 kolory: 16 kolorów x 2 odcienie szaro?ci (C8).
Efekty obejrze? mo?na w galerii, a pobra? program ze strony projektu. Kod ?ród?owy równie? jest dost?pny. Warto te? zajrze? na g?ówn? stron? autora i zapozna? si? z innymi jego projektami.

komentarze (19)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-06-20

Na forum Atari Area pojawi? si? w?tek na temat systemu g?osowania w konkursach na Quast Party 2005. Osoby wybieraj?ce si? na ten zlot proszone s? o zabranie g?osu w sprawie.

komentarze (7)

dodał: lewiS


2005-06-18

Na ca?e 43 dni przed imprez? ukaza?a si? aktualizacja strony tegorocznego QuaSTa. Motywem przewodnim ma by? has?o a nasze ?ony, dziewczyny i kochanki pojecha?y na zlot commodore :). Impreza tradycyjnie rozpocznie si? w czwartek 28 lipca ok. godziny 18, a zako?czy w po?udnie w niedziel?, 31 lipca (mimo, i? organizator twierdzi, ?e rozpoczenie si? 26 lipca w czwartek, a zako?czy 29 lipca w niedziel?...). Wej?ciówka: 40 z? (15 na nagrody, 25 na organizacj?), g?osowanie w kompotach: kubeczki + karteczki (czyli tak jak rok temu).

komentarze (11)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-06-16

Dely/Taquart udost?pni? pierwsz? cz??? filmu ze zlotu Silly Venture 2004. Kolejne cze?ci, miejmy nadziej?, wkrótce.

komentarze (7)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-06-15

Nori uaktualni? swoj? stron? z mapami i opisami gier na nasze Atari. Tak wi?c dostali?my opisy do gier Miecze Valdgira i W?adcy Ciemno?ci, opisy z mapami do gierek Kl?twa i Mózgprocesor, oraz plansze z gry Piekie?ko.

komentarze (5)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-06-12

Richard F. Bannister wypu?ci? Audio Overload w wersji 2.0beta5. AO to odtwarzacz chipowych muzyczek w wielu formatach, w tym równie? SAP oraz YM. Dost?pny jest równolegle na trzy platformy: Mac OS X, Linux oraz Windows.
Zmiany to nowy depaker RAR, dodane kilka nowych formatów, poprawione odtwarzanie MODów i kilka usprawnie? w wersji dla MACa.
Pobra? mo?emy ze strony Bannister Software. Wersja dla Windows wymaga dodatkowo plików mfc71.dll oraz msvcr71.dll. Wrzucamy je do katalogu z programem.

komentarze (6)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-06-10

O Project ICE nie by?o s?ycha? od czterech lat. Tym, którzy ju? nie pami?taj?, co to takiego podpowiem: "ICE" to skrót od Internet Connectivity for Eight-bit Ataris, czyli próba uzbrojenia Atari XL/XE w obs?ug? PPP i umo?liwienia prawdziwego ??czenia si? z internetem. Pozwoli?oby to na napisanie na Atari programów typu telnet, prosta przegl?darka WWW, klientów e-mail czy IRC.
Po ponad czterech latach autor projektu, Ken Siders, zdecydowa? si? udost?pni? publicznie ?ród?a projektu, w nadziei, ?e komu? si? przyda (cho?, jak sam zauwa?a, by?y ju? inne próby napisania obs?ugi TCP/IP na Atari).
Szczegó?y i pliki do pobrania na stronie projektu: Ken's Atari 8-bit Project ICE Page.

komentarze (7)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-06-08

Wiele osób zastanawia?o si? zapewne, czy gra River Raid posiada zako?czenie. Uda?o si? nam si? potwierdzi? u Carol Shaw - autorki gry, ?e gra posiada takowe: River Raid ko?czy si? z chwil? osi?gni?cia maksymalnej mo?liwej liczby punktów, to jest, je?li dobrze pami?tam, 1,000,000 na konsoli Atari 2600, oraz 10,000,000 na komputerze Atari 800. Zak?adam, ?e Atari 65XE u?ywa wersji z Atari 800. Wiem, ?e ludziom udawa?o si? osi?gn?? maksymalny wynik na 2600, ale czy na 800 te? - nie wiem. Poziomy s? generowane przez generator liczb pseudolosowych, wi?c teoretycznie od pewnego poziomu gra mo?e si? zacz?? powtarza?, ale nie mam poj?cia, który to poziom móg?by by?.

komentarze (7)

dodał: Karol Wi?nia


2005-06-08

Fandal wypu?ci? nowe demo: Tribute to Quorthon. Thomas "Quorthon" Forsberg, który odszed? z tego ?wiata rok temu, by? liderem znanego metalowego zespo?u Bathory.
Demo zawiera digitalizacj?, muzyk? i zdj?cia w formacie HIP. Wymaga 320 KB pami?ci. Autorzy: Frantisek Houra, Chris Martin, Marek Pesout.

komentarze (11)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-06-07

Pojawi?a si? lista partyzantów oraz wyniki game compo z H.A.T.Z. 05 oraz sporo zdj??: 1 i 2.

komentarze (10)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-06-04

Po oko?o roku uda?o mi si? stworzy? kompletne, mam nadziej?, archiwum mojej twórczo?ci scenowej. Ca?o?? archiwum zosta?a podzielona tematycznie zgodnie ze stworzonymi przeze mnie produkcjami, a ka?dy plik zosta? przygotowany w dwu wersjach: ?ród?owej oraz pliku w formacie SAP. Archiwum zawiera sporo modu?ów nie wyst?puj?cych np. w kolekcji ASMA 2.9. Mi?ego s?uchania!
Strona domowa Grayscale Project.

komentarze (6)

dodał: Greg/Grayscale Project


2005-06-02

Z okazji Dnia Dziecka doczekali?my si? kolejnego uaktualnienia internetowego archiwum magazynu Page 6/New Atari User (pisali?my o nim jaki? czas temu, przypomne tylko, ?e to chyba jedyny papierowy magazyn o Atari 8-bit ukazuj?cy si? ci?gle przez 18 lat). Oto, co mamy nowego:
- dodany numer 27 Page 6,
- biblioteka softu XL/XE Library zosta?a uaktualniona o Special Disks DS#76 - DS#152 (i tym samym zestaw ten jest kompletny), oraz o dyski Enigmatix i 10-Print,
- dadany artyku? Davida P. Encilla do sekcji People,
- poprawiona strona Contact.
Doskona?a robota, musz? powiedzie?, uznanie dla prowadz?cych stron?!

komentarze (2)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-06-01

Jaskier/Taquart nareszcie uko?czy? i udost?pni? swój flagowy projekt: Theta Music Composer 2.0 ju? w wersji finalnej. Musieli?my troch? poczeka?, ale warto by?o - to chyba najlepszy program muzyczny dla Atari XL/XE. Do dyspozycji mamy: plik ATR z programem i przyk?adowymi muzyczkami, archiwum ZIP z pe?nymi ?ród?ami, konwerter z formatu TMC1 do TMC2, oraz specjalny uk?ad klawiatury dla emulatora. Zapraszamy na stron? autora, teraz ju? w dziale "Dawne prace". :) Co b?dzie nast?pne?

komentarze (13)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-05-30

Chris Hutt, autor projektu konwersji gry Space Harrier na Atari XL/XE (niedawno o nim pisali?my), zamie?ci? filmik dokumentuj?cy wygl?d trzeciego poziomu gry. Zapraszamy na stron? projektu. Film jest w formacie Xvid.

komentarze (11)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-05-30

Pojawi?y si? kolejne zdj?cia z Retrogamers 2005.

komentarze (4)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-05-27

Jaskier/Taquart, nowy developer naszego kochanego Atari800Win PLus udost?pni? w?a?nie wersj? 4.0 beta 5 tego ?wietnego emulatora. Pr?dziutko pobieramy i ogl?damy. Mo?na te? zajrze? na stron? projektu po informacje oraz ?ród?a.
Zmiany:
- uaktualnienie j?dra emulatora do wersji 1.3.6, co oznacza: nowe, aczkolwiek rzadko u?ywane, tryby graficzne; zrzuty ekranu w formacie .png; poprawiona obs?uga magnetofonu kasetowego,
- zmiana klawiszy funkcyjnych aby odpowiada?y kolejno?ci klawiszy na Atari: F1 - Help, F2 - Start, F3 - Select, F4 - Option, F5 - Reset,
- usuni?cie problemów zwi?zanych z ?adowaniem pliku stanu emulatora (nieod?wie?anie si? ekranu),
- poprawki b??dów zaawansowanego debuggera,
- poprawione sprawdzanie zarejestrowanych rozszerze?,
- mo?liwo?? domy?lnego montowania dysków read-only,
- kilka dodatkowych opcji w interfejsie u?ytkownika.

komentarze (10)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-05-23

Ukaza?a si? kolejna wersja Mads 1.6.2. Zmiany:
- usprawnione rozpoznawanie adresowania z u?yciem struktur danych,
- dodane makro 'INIT_NMI.MAC' i poprawki pozwalaj?ce na dzia?anie tego makra,
- dodane makro '65816.MAC',
- naprawione b??dne adresowanie rozkazów 65816, z u?yciem rejestru Y,
- dodana mo?liwo?? zadeklarowania w strukturze pola o wi?kszym rozmiarze ni? DWORD (4 bajty),
- dodana nowa dyrektywa .GET, pozwalaj?ca na wczytanie pliku do pami?ci MADS'a i odwo?ania do niego,
- dodana mo?liwo?? u?ycia prze??cznika ze znakiem '-' (poprzednio tylko '/') podczas przekazywania parametrów do MADS'a.

komentarze (10)

dodał: TeBe/MadTeam


2005-05-23

Radek Sterba, czyli Raster/C.P.U. sko?czy? now? wersj? swojego trackera. Raster Music Tracker 1.20 dost?pny na stronie projektu, lub u nas. Jest te? nowy (1.05) player plików *.rmt dla Atari.

Lista zmian:
- Nuty s? dodawane automatyczne do najbli?szego bitu przy nagrywaniu w czasie rzeczywistym. (Zdarzenia opó?nione o ponad pó? bitu s? odk?adane do nast?pnej linii).
- Opcja "File - Export As" zawiera nowy typ "ASM simple notation source (*.asm)" ("zapisz jako plik assemblera"). W polu dialogowym mo?na ustawi? wiele opcji. Przydatne dla prostych kompozycji lub efektów d?wi?kowych - przyk?ad jest w katalogu "/asm_src/simple/".
- Inne ma?e wewn?trzne poprawki.
Akcesoria:
- Odtwarzacz plików *.rmt RMTPL105.XEX w wersji 1.05 znajduje si? w katalogu "player".
Zmiany w procedurarze playera RMT:
- Poprawki i optymalizacje szybko?ci. Procedura jest d?u?sza o 6 bajtów, ale szybsza o 20 cykli.
Nowe utwory:
- Utwór "ramaja.rmt", autor: Tatqoo/Taquart w katalogu "songs/tatqoo".
- Utwór "itdoesnt.rmt" (It Doesn't Matter, raster/c.p.u., 2005)
- Utwór "paulthep.rmt" (Paul the penguin by radix, wersja Atari: raster/c.p.u., 2005)
- Utwór "cervi2.rmt" (Cervi2, raster/c.p.u., 2005)
- Utwór "cubico.rmt" (Cubico music & sfx, wersja Atari: raster/c.p.u., 2004) w katalogu "songs".

komentarze (1)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-05-23

Eru/Taquart, autor ?wietnego programu Lepix, wydewelopowa? (?e pozwol? sobie za?artowa?) nowe narz?dzie: Lepicon. A có? to jest za cudo? Wg s?ów autora, jest to narz?dzie do eksperymentowania z nowymi trybami graficznymi. Pozwala na automatyczne tworzenie plików *.xex z plików *.bmp. Dokumentacja jest ?adna, wi?c ?ci?gamy i eksperymentujemy. Aha, util rusza pod MS-DOS. ?ród?a s? dost?pne.

komentarze (0)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-05-22

Fox/Taquart uko?czy? now? wersj? swojego XASMa: 2.6.1 (dla DOS/Windows) oraz 3.0.0 (dla Win32/Linux).
Zmiany w wersji 2.6.1:
- poprawione b??dy "przepe?nienia arytmetycznego" i "dzielenia przez zero",
- poprawiony drobny b??d w asemblacji,
- b??dy dla nieistniej?cych INC @ i DEC @,
- poprawione listowanie liczb ujemnych,
- jest to ostatnia wersja dla DOS.
Zmiany w wersji: 3.0.0:
- ca?o?? przepisana z asemblera x86 na j?zyk D,
- nielimitowana d?ugo?? linii, liczba instrukcji ICL, ORG, ITF i etykiet,
- obs?uga linii polece? w stylu unixowym,
- opcja /e zosta?a zarzucona,
- tablica etykiet jest sortowana alfabetycznie,
- od tej wersji wszystkie nast?pne b?d? dost?pne dla Win32 i Linuxa.
Wi?cej szczegó?ów w dokumentacji oraz na stronie projektu.

komentarze (0)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-05-22

Bardzo szybko, tu? po poprzednim, pojawi? si? 51. numer MyAtari.net.

komentarze (0)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-05-20

Na brak okazji do imprezowania z atark? nie mo?na narzeka?, ?eby tylko czas i pieni??ki by?y. Organizatorzy zapraszaj? na siódm? ju? Platariad?. Miejsce: Czeskie Budziejowice (Ceske Budejovice), Czechy. Czas: 17-19 czerwca 2005. Wej?cie 50 Kc (czeskich koron).
Organizatorzy ponadto oferuj?: miejsce do p?ywania, uprawiania sportów, picia i palenia ogniska (darmowo, naturalnie). Widzi mi si?, ?e to mo?e by? fajna impreza.
Na oficjalnej stronie zlotu, poza dalszymi szczegó?ami, mo?na obejrze? zdj?cia party place i okolic, mapy, oraz zdj?cia z poprzednich imprez.

komentarze (6)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-05-19

Podczas, gdy ?wi?ty/Zelax z sukcesem emuluje SIDa na Atari XL/XE, Emkay usi?uje zrobi? co? podobnego przy pomocy samych syntetyków i trackera (Raster Music Tracker). Efektów mo?emy pos?ucha? ?ci?gaj?c plik MP3 Funny Step - Roundup. Jest to czysty POKEY, bez sampli, a niektóre instrumenty s? naprawd? jak z konkurencyjnej bajki... Mo?na powiedzie?, ?e po uwzgl?dnieniu pomys?ów Emkaya w nowych trackerach (Emkay nie jest zadowolony z RMT, na jego ?yczenie powstaje kolejna wersja) mo?emy prze?y? niejedno zdziwienie.
Wi?cej szczegó?ów mo?emy znale?? w stosownym w?tku na forum Kohina.

komentarze (11)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-05-19

Kolejne retro party zapowiadane jest na jesie?: multiplatformowe Retro Computertag. Planowane miejsce to Apeldoorn w Holandii, czas: sobota, 10 wrze?nia 2005. Impreza odb?dzie si? w lokalu "de Kayersheerdt", blisko autostrady A1.
Go?cie wchodz? gratis (mamy kogo? w pobli?u? mo?e dostaliby?my relacj?, jak wygl?daj? spotkania kolekcjonerów z bliska?), rezerwacja sto?u (z góry) na pokaz kolekcji, wymian? lub handel kosztuje 5 euro.
Oficjalna strona chyba jeszcze nie jest sko?czona.

komentarze (0)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-05-18

Kolejny dzie?, kolejny news. Raster/CPU, z pomoc? Fandala oraz Jindroushy skompletowa? i udost?pni? starsze, dotychczas niedost?pne, wydania magazynu Flop, od numeru 1 do 27. Archiwum ZIP wa?y 3.2 MB i mo?na je pobra? on nas, albo ze strony magazynu. Mo?na tak?e zobaczy? spis zawarto?ci wszystkich wyda? 1-27.

komentarze (0)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-05-17

Praca nad konwersj? gry Space Harrier na Atari XL/XE idzie do przodu! Có? wi?c nowego mamy? Chris Hutt, autor projektu, mia? powa?ny problem z formatem kartrid?a XEGS, jaki zamierza? u?y?, a spowodowany b??dem "niew??czania banku ponownie". Mo?e pami?tacie, ?e ten b??d w?a?nie naprawiono w ostatniej wersji emulatora Atari800 (tak, to Chris zaraportowa? ten b??d), ale tymczasem plany zmieni?y si? na korzy?? formatu MegaCart. Oczywi?cie jest wiele innych poprawek i usprawnie?. Przyk?adowo grafika zosta?a rozszerzona i cz??ciowo narysowana od nowa, teraz jest jeszcze bardziej kolorowa (po pe?n? list? zmian oraz nowe zrzuty ekranu zapraszam na oficjaln? stron? projektu ). Zanosi si?, ?e ta gra b?dzie hitem. Je?li doczekamy si? wreszcie jej uko?czenia.

komentarze (7)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-05-16

Po wielu bojach Ekranownia Atari XL/XE wzbogaci?a si? o wyszukiwark?. Dodano tak?e kilka obrazków na liter? T. ??cznie s? ju? screeny z 381 gier. Autorem strony jest VLX/Utopia.

komentarze (2)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-05-16

Ukaza? si? Serious #16 grupy Dial. Oficjalna strona: www.serious-dial.atari.pl.

komentarze (0)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-05-15

Kolega Stryker udost?pni? w?a?nie na swoim FTP film z QuaST Party '98 - imprezy tyle? udanej, co nieudanej, przez niektórych nazywanej QuaPC. Zamierzch?a to ju? historia, ale nikt do tej pory filmu z tej imprezy nie mia?. Warto popatrze? i powspomina?, jacy byli?my m?odzi i przystojni. Film, dzi?ki swemu po?wi?ceniu, zdoby? dla nas kolega Ma?y/Sword.

komentarze (8)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-05-15

W serwisie AtariArchives.org pojawi? si? pe?en tekst ksi??ki Computer Graphics Primer z roku 1979. Wida?, ?e po pewnym 'zastoju' strona znów si? rozwija. Có?, czekamy na nast?pne pozycje.

komentarze (2)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-05-14

W trzecim numerze internetowego zina ExtremeTech.com ukaza? si? artyku? Jedyny na ?wiecie 8-bitowy laptop Atari. Dost?p do zina jest nieco skomplikowany, dlatego macie mo?liwo?? obejrzenia tego bez zb?dnych formalno?ci (strony: 1, 2, 3). Artyku? zosta? napisany przez Jamie'ego Lendino i Sasch? Segana przy wspó?pracy m.in. z Duddiem.

komentarze (3)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-05-14

Na witrynie Mmonoplayer.com s? dost?pne obiekty (pluginy) dla ?rodowiska Max/MSP, emuluj?ce ró?ne oldschoolowe uk?ady d?wi?kowe, jak SN76489 (SMS), Gameboy, 2A03 (NES), TIA (Atari 2600/7800) oraz nasz ulubieniec POKEY (Atari 5200/XL/XE). Co to jest Max/MSP? To graficzne ?rodowisko (komercyjne) do tworzenia d?wi?ku, muzyki i multimediów, dzia?aj?ce zarówno na Windows XP jak i na Mac OS X. Nie s?yszeli?cie o nim nigdy? Ja te?. :) Ale mo?na je ?ci?gn?? i wypróbowa?.

komentarze (18)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-05-13

Karty d?wi?kowe dla fanów C64

W?gierska firma HardSID ma niezwyk?? propozycj? dla mi?o?ników starych komputerów: kart? d?wi?kow? MIDI wyposa?on? w oryginalne uk?ady muzyczne z 8-bitowego Commodore 64. Cho? mo?e si? to wydawa? do?? ekscentryczne, karty sprzedaj? si? na tyle dobrze, ?e firma - do tej pory ograniczaj?ca si? do rynku europejskiego - rozpoczyna sprzeda? w USA.
Urz?dzenia HardSID s? skierowane nie tylko do fanów 'staroszkolnych' komputerowych d?wi?ków, ale i osób zajmuj?cych si? tworzeniem muzyki elektronicznej. Wykorzystywane w Commodore 64 uk?ady SID (dwie wersje: MOS 6581 i pó?niejsza 8580) oferowa?y doskona?e, analogowe brzmienie o jako?ci znacznie wy?szej, ni? przy emulacji na nowoczesnych kartach d?wi?kowych. Archaiczny ju? dzi? komputer by? zreszt? w latach 80-tych bardzo popularny w?ród muzyków, czego przyk?adem na rodzimym rynku by?a korzystaj?ca z C64 formacja Kombi.
HardSID oferuje kilka wersji kart - tak?e bez uk?adów SID, na wypadek gdyby kto? chcia? je samodzielnie 'pozyska?' z le??cego w szafie starego komputera. Najbardziej zaawansowana wersja w ofercie w?gierskiej firmy to karta z obiema wersjami uk?adu (6581 i 8580). Mo?na j? wykorzystywa? w komputerach Apple i pecetach. Za dost?p do charakterystycznego, legendarnego brzmienia trzeba zap?aci? od 109 do 199 euro. Karty bez chipu SID s? nieco ta?sze.


?ród?o: www.benchmark.pl.

komentarze (13)

dodał: TeBe/MadTeam


2005-05-12

Pojawi? sie nowy, 50-ty, jubileuszowy numer sieciowego zina MyAtari.net.

komentarze (2)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-05-11

Pojawi?y si? kolejne zdj?cia z Atariady 2005 autorstwa Michala Hork??ho.

komentarze (5)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-05-10

Mamy ostatnio wysyp produkcji u naszych s?owia?skich braci z po?udnia. Raster/C.P.U. czyli Radek Sterba uko?czy? swoj? now? gr? dla Atari XL/XE, pod tytu?em ??ervi 2 (po naszemu 'Robale'). Pierwsza wersja gry pokazana zosta?a na zlocie Forever HEX, gra (zgodnie z zapowiedzi?) wysz?a na copy-party Atariada. Mo?e w ni? gra? nawet do szesnastu graczy jednocze?nie - wtedy jednak gra wymaga interfejsu MultiJoy.

komentarze (3)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-05-10

Pojawi?y si? kolejne zdj?cia z Schreiersgr??n 2005 autorstwa Harry'ego Remindera.

komentarze (0)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-05-09

Fandal (znany z prowadzenia ?wietnego serwisu z grami i demami do ?ci?gni?cia) napisa? gr? logiczn? pod tytu?em Cubico. Autorzy: Kod: Frantisek Houra/Fandal, grafika: Mario Krix/Emkay, muzyka: Radek Sterba/Raster. Rekomendacje chyba dobre? Do pobrania tutaj, lub ze strony autora. Po?amania komórek!

komentarze (6)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-05-09

Wczoraj zako?czy?a si? Atariada 2005, s? ju? dost?pne pierwsze zdj?cia z tego spotkania, organizowanego przez Atari Klub Prost??jov. Autorem zdj?? jest Honza 'Jaysoft' Krupky.

komentarze (5)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-05-09

Martin ?ime?¨ek, znany jako MatoSimi uko?czy? swoj? gr? Laser Blaster, nad któr? pracowa? prawie dwa lata... Jest to gra logiczna na Atari XL/XE w stylu Tetris. Muzyk? do niej stworzy? Greg/Tqa/Greyscale. Gr? mo?na pobra? tutaj, umieszczona zosta?a równie? w najnowszym magazynie Flop. Za? na stronie autora mo?na znale?? dodatkowe informacje, instrukcj? (po s?owacku) oraz screenshoty. Mi?ej zabawy.

komentarze (4)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-05-09

Pojawi? si? kolejny numer czeskiego magazynu dyskowego Flop z numerem 48. Tradycyjnie zajmuje dwie strony dyskietki formatu medium i... có? tu du?o gada?, trzeba poczyta? (je?li si? rozumie po czesku). Ciekawostk? jest hipertekstowy sposób nawigacji w samym magazynie. I przede wszystkim szacunek dla autorów, za imponuj?cy wynik. Ten numer (a tak?e poprzednie) mo?na pobra? z oficjalnej strony Flopa. Tam?e wi?cej informacji na ten temat.

komentarze (6)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-05-04

TeBe/MadTeam ?wi?towa? d?ugi weekend na swój sposób. :) Pojawi?y si? nowe wersje jego sztandarowych programów: Graph2Font v. 3.8.3.0 oraz Mads v. 1.6.1.

Zmiany w Graph2Font:
- usuni?ty b??d, który powodowa? uszkodzenie zapisanego pliku G2F, gdy przed zapisaniem G2F zapisywali?my plik XEX.
Program w wersjach full i lite na stronie G2F.

Zmiany w Mads Assembler:
- dodany nowy prze??cznik M dla pseudo rozkazu OPT M+ M-,
- dodana mo?liwo?? stosowania "bia?ych spacji" dla pseudo rozkazu OPT,
- dodana mo?liwo?? stosowania etykiet bez poprzedzaj?cych spacji, ale zako?czonych znakiem dwukropka ':',
- nowe dyrektywy .DB (define byte), .DW (define word),
- dodana mo?liwo?? stosowania nawiasów okr?g?ych w deklaracji parametrów procedury, poprzednio tylko nawiasy klamrowe,
- dodana mo?liwo?? stosowania nawiasów okr?g?ych w wyra?eniach arytmetycznych, poprzednio tylko nawiasy kwadratowe,
- dodane nowe dyrektywy .ARRAY i .ENDA, pozwalaj?ce zdefiniowa? tablice jednowymiarowe,
- dodane nowe dyrektywy .LO(expression) i .HI(expression) obliczaj?ce odpowiednio m?odszy i starszy bajt wyra?enia,
- dodane nowe dyrektywy .STRUCT i .ENDS, pozwalaj?ce zdefiniowa? struktur? danych.
Przyk?ady u?ycia nowych funkcji s? na stronie Madsa.

komentarze (4)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-05-03

Pojawi?y si? pierwsze zdj?cia z Vintage Computer Festival Europe 6.0. Mo?na na nich dojrze? kilka nowych projektów na Atari takich jak Turbo Freezer XL 2005 oraz Atari USB Cart.

komentarze (5)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-05-02

Znany jest ju? program tegorocznej Atariady. Impreza ju? w najbli?sz? sobot?, w restauracji Hana w Prostejov w Czechach. Imprez? organizuj? m.in. Zdenek Burian i Raster. Pi?? lat temu impreza wygl?da?a mniej wi?cej tak.

komentarze (4)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-05-01

W?a?nie wysz?a nowa wersja emulatora Atari800, z numerem 1.3.6. Atari800 to emulator naszego kochanego Atari 800, 800XL, 130XE i konsoli 5200 na platformy Unix, Amiga, MS-DOS, Atari TT/Falcon, SDL oraz WinCE. Emulator stworzy? w 1995 roku David Firth, po zarzuceniu przez niego prac projekt przej??a grupa ochotników, kontynuuj?c go na licencji GPL.

Oto co nowego w tej wersji:
- zmieniona domy?lna paleta kolorów,
- zrzuty ekranu w formacie PNG,
- dodany licznik sektorów i pr?dko?ciomierz,
- F6 robi za klawisz HELP na Curses, Falcon oraz X11,
- dodane brakuj?ce kombinacje trybów Antica z trybami GTIA,
- emulacja joysticka na klawiaturze dzia?a w wi?kszej ilo?ci gier (nie pauzuje gry) w SDL,
- dzia?a emulacja joysticka mysz? na X11,
- ?adowanie z ta?my poprzez rejestry sprz?towe (teraz ?aduj? si? poprawnie na przyk?ad gry Ninja i Elektraglide),
- czysty obraz dyskietki ATR mo?e by? stworzony z menu,
- du?o mniejszych poprawek i szlifów w kodzie.

Chyba mo?emy ?wi?towa?! :) Zapraszamy na stron? projektu.

komentarze (5)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-04-28

Po kilku miesi?cach ukaza?a si? nowa ASMA 2.9 - zbiór atarowskich muzyczek w formacie SAP. Przyby?o 69 nowych utworów (w sumie jest ich 1900), ponadto wprowadzono du?o poprawek. Autorem kompilacji jest PG.

komentarze (13)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-04-26

Eijk og?osi? w?a?nie termin tegorocznego QuaST Copy Party. Termin: 29-31 lipca a.D. 2005. Lokalizacja: Orneta/obok Olsztyna, Polska. Miejsce zlotu: tradycyjnie Miejski Dom Kultury.

Szczegó?owe ustalenia pozostaj? takie, jak w zesz?orocznej edycji (wysoko?? wej?ciówki, regulamin konkursów, formy g?osowania itp.). Wi?cej informacji, w tym mo?liwo?? rezerwacji koszulek, czapeczek i innych gad?etów znajdziecie wkrótce (jak obiecuje Eijk) na oficjalnej stronie zlotu.

Pora zatem zbiera? pieni??ki i rezerwowa? czas. Eijkum Tejkum :) - macie by? wszyscy.

komentarze (15)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-04-25

Ten news nie jest ju? nowy, ale... Od jakiego? czasu dost?pna jest pe?na wersja KbMedia Player 2.39 - wieloformatowej (oko?o trzydziestu typów plików) odtwarzajki na platform? Windows. Oprócz najpopularniejszych formatów KbMedia odtwarza mnóstwo emulowanych chipowych muzyczek, w tym SAP. Potrafi te? u?ywa? pluginów Winampa. Pobra? j? mo?na ze strony Kobarin. Ponadto przydatna nam b?dzie jeszcze angielska ?ata j?zykowa (program jest japo?ski i po japo?sku). ?at? t? przygotowa? zespó? portalu VORC.

komentarze (1)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-04-25

Na stronie Atari Archives pojawi? si? pe?en tekst ksi??ki BASIC Computer Adventures (po angielsku oczywi?cie). Wygl?da na to, ?e po d?ugiej przerwie serwis znów zacz?? aktywnie dzia?a?. Czekamy na wi?cej.

komentarze (0)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-04-23

Ukaza?a si? kolejna wersja Graph2Font v3.8.2.8. Zmiany:
- w 'Edit Screen' dodana mo?liwo?? zmiany rozmiaru ?ó?tego kursora (strza?ki kursora), a wi?c i zmiana liczby znaków kopiowanych, wklejanych, inwertowanych,
- dodana mo?liwo?? wymuszenia zmiany zestawu znaków od nowego wiersza,
- dodana mo?liwo?? ustawienia wiersza obrazu jako 8-u pustych linii (PIXEL = 0),
- zmieniony zosta? sposób zaznaczania obszarów dla Edit Sprite, Colors, Moxe XY,
- naprawione wy?wietlanie obrazu dla PIXEL=2 i GTIA=$40, czyli nie w??czy si? tryb 16 odcieniowy jak mia?o to miejsce w poprzednich wersjach G2F.

Uaktualnienie: Graph2Font v3.8.2.9 Poprawiony b??d wyst?puj?cy przy próbie przej?cia do Zoomu w trybie HiRes.

komentarze (2)

dodał: TeBe/MadTeam


2005-04-23

Dely i zespó? AtariArea og?aszaj? kolejne, szóste ju? 24H compo - code compo. Zadanie postawione przed uczestnikami to napisanie najbardziej wypasionego trainera do gry Montezuma's Revenge. Oprócz u?atwie? trainer mo?e zawiera? dowolne inne modyfikacje gry, intra i inne bajery. Rozmiar pliku bez ogranicze?, u?ywanie dodatkowej pami?ci jest dozwolone. Praca musi uruchamia? si? na Atari XL/XE z procesorem 6502.
Termin sk?adania prac up?ywa w niedziel? 24 kwietnia o godzinie 18:00. Liczy si? czas wys?ania pracy w nag?ówku maila.
Nieco wi?cej szczegó?ów w odpowiednim w?tku na forum AA.

komentarze (3)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-04-23

Na stronie Atari Archives pojawi?y si? pe?ne wersje ksi??ek: Artist and Computer oraz Compute!'s Second Book of Atari. ?yczymy mi?ego czytania.

komentarze (0)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-04-21

Pojawi?y si? zdj?cia autorstwa Mr.Atari z niemieckiego Retrogamers 2005. Znacznie wi?cej zdj?? na stronie organizatorów tej imprezy.

W ramach remanentu proponujemy te? zerkni?cie na zaleg?e zdj?cia z Dordrecht 2005 w Holandii i Hobby Tronic 2005 z Niemiec.

komentarze (4)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-04-18

Pe?na wersja 1.4 plugina dla Total Commandera obs?uguj?cego pliki ATR autorstwa Pajero/MadTeam:
- obs?uguje 99% struktur dosów w sk?adzie: Atari Dos - Dos2, DosII, MyDos, Sparta Dos i BW-Dos,
- dodana zosta?a mo?liwo?? stworzenia atr'a nawet gdy zabraknie miejsca na wszystkie zaznaczone pliki,
- ponadto dodano funkcje automatyzuj?ce wybór ("...wszystkie pliki..."),
- mo?liwo?? zapisania w pliku ATR zagnie?d?onych katalogów,
- bardzo ?atwe UnDelete,
- mo?liwo?? zaincjowania dyskietki na ?yczenie spor? cz??ci? dosów,
- jeszcze wi?kszy Help (pliki HLP umieszczamy najlepiej w g?ównym katalogu Windows'a np. C:\WINDOWS\).

Teraz oprócz samego pliku ATR.WCX otrzymujemy katalog z obs?ugiwanymi dosami ..\ATRWCX\DOS\, który nale?y umie?cic w g?ównym katalogu Windows'a (np. C:\WINDOWS\).

komentarze (32)

dodał: TeBe/MadTeam


2005-04-13

Ukaza?a si? nowa wersja romu interfejsu KMK/J?: IDE BIOS 1.8. Autorem jest oczywi?cie Draco.

komentarze (4)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-04-13

Ukaza? si? HDSC v.1.1 - kopier sektorowy przydatny zw?aszcza do ca?ych partycji dysku twardego autorstwa Draco.

komentarze (10)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-04-11

Pojawi?y si? pierwsze zdj?cia z niemieckiego Schreiersgr??n 2005 autorstwa Marca Bringsa. Impreza odbywa si? od 2002 roku, tym razem mia?a miejsce w typowej zimowej scenerii.

komentarze (11)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-04-10

Od jakiego? czasu istnieje nowa wersja Atari Commandera 1.6 - dzia?a tak?e z DracOSem.

komentarze (14)

dodał: TeBe/MadTeam


2005-04-09

Rozpoczynamy pi?te 24h compo. Jest to kompo graficzne. Tematem jest: "Smutek". Wi?cej info na forum AtariArea.

Uaktualnienie: Konkurs si? zako?czy?, zg?oszono trzy prace. G?osujemy w tym temacie na forum (tylko dla zarejestrowanych u?ytkowników). Wyniki za tydzie?.

komentarze (11)

dodał: Dely/Taquart


2005-04-09

Niezmordowany Draco (KMK) upubliczni? w?a?nie now? wersj? swojego XL OS dla Atari z 65c816. Aktualna wersja nosi dat? 8.IV.2005, a co zosta?o zmienione:
- poprawki w kodzie edytora ekranowego: wyst?pienie b??du podczas otwarcia ekranu powoduje ustawienie marginesów w pozycje pocz?tkowe,
- próba w??czenia trybu graficznego w trybie 32- i 48-kolumnowym powoduje automatyczne przestawienie ekranu na 40 kolumn (a nie b??d, jak dot?d),
- sterownik dyskowy rozpoznaje dodatkowe komendy: odczyt/zapis PERCOM, oraz IDENTIFY DRIVE,
- p?tla odczytu danych z klawiatury, zamiast wykonywa? si? na pusto dziesi?tki tysi?cy razy w oczekiwaniu na naci?ni?cie klawisza, zatrzymuje na ten czas mikroprocesor; ta modyfikacja powsta?a w efekcie przeprowadzonej na #atari8 dyskusji o poborze mocy przez Atari i mo?liwo?ciach zasilania go z baterii,
- to samo w p?tli czekaj?cej na naci?ni?cie klawiszy Ctrl/1,
- bootmenu pozwala na r?czne wy??czenie automatycznie w??czonego trybu szybkiej transmisji.
Zapraszamy na stron? Draco.

komentarze (0)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-04-08

Na stronie Atari Times pojawi? si? krótki, ale ciekawy artuku? o kulisach powstania komputerów Commodore VIC-20 oraz C-64. Tekst napisany jest przez Carmela Andrewsa, który zna spraw? od podszewki... Wymowny tytu? artyku?u: "Reverse Engineering". Zapraszamy do lektury. Artyku? oczywi?cie po angielsku!

komentarze (5)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-04-06

Ukaza?a si? kolejna wersja Graph2Font v3.8.2.6. Zmiany:
- w 'Edit Colors' dodana mo?liwo?? zmiany tylko koloru (C-olor) lub jasno?ci (S-aturation),
- w 'Edit Colors' dodana nowa warto?? 'ADD' umo?liwiaj?ca p?ynn? zmian? koloru,
- usuni?te zauwa?one b??dy m.in. problem z pikslowaniem spritów pod Zoomem i ?adowaniem obrazków z palet? kolorów wi?ksz? ni? 16.

Uaktualnienie: Graph2Font v3.8.2.7. Zmiany:
- poprawiony ma?y b??d który uniemo?liwia? odczyt pliku BMP przez przycisk PREVIEW.

komentarze (0)

dodał: TeBe/MadTeam


2005-04-06

Thomas Richter - Thor wypu?ci? now? windowsow? wersj? emulatora naszej kochanej maszynki pod nazw? Atari++. Jest to generalnie emulator unixowy, oprócz o?miobitowego Atari emuluje te? konsol? 5200. Obecna wersja dla Windows ma numer 1.42 i oparta jest na j?drze 1.38. Gotowy emulator, ?ród?a i wszelkie informacje dost?pne s? na oficjalnej stronie.

komentarze (13)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-04-05

Spójrzcie na ten post - wi?cej chyba nie musz? wyja?nia?...?

komentarze (7)

dodał: Sikor


2005-04-04

Radek Sterba - Raster/C.P.U., jeden z najbardziej pomys?owych koderów sceny Atari (nie tylko czeskiej) uaktualni? na swojej witrynie podstron? z demami i intrami swojego autorstwa, w tym równie? tymi napisanymi na zloty Forever. Warto zw?aszcza zobaczy?, co mo?na fajnego zrobi? w jednym kilobajcie... Tutaj Raster jest mistrzem. Na stronie s? zrzutu ekranu i opisy (na razie niestety tylko po czesku), mo?na oczywi?cie pobra? archiwum z opisanymi produkcjami. Polecam!

komentarze (9)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-03-30

Pawe? Rosowski udost?pni? now? wersj? beta konwersji gry IK+ na Atari, oznaczon? numerem 0103. Zmiany i poprawki:
- obej?cie b??du w hardwarze, objawiaj?cego si? gubieniem niektórych zg?osze? przerwa? NMI,
- mo?na kontynuowa? pojedynek po zako?czeniu rundy (naci?nij Start),
- brak muzyki w tej wersji.
To ostatnia wersja, dzia?aj?ca na 64 KB. W nast?pnej wersji autor zapowiada popraw? wydajno?ci silnika animacji. Nieco wi?cej szczegó?ów na stronie projektu.

komentarze (4)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-03-25

Uaktualniono dzi? internetowe archiwum magazynu Page 6/New Atari User. Magazyn zaczyna? w roku 1980 jako newsletter klubu u?ytkowników Atari - Birmingham User Group, potem pod nazwami Page 6, Page 6 Atari User oraz New Atari User wychodzi? a? do jesieni 1998. Osiemna?cie lat ci?g?ego ukazywania si? to podziwu godny wynik. Oto, co nowego mamy w archiwum:
- dodany numer 26 magazynu Page 6,
- uzupe?niona biblioteka programów: Special Disks DS#26 - DS#75, The Big Demo, 10th Anniversary Demo, Print Shop Collection Option Packs, Spell-Me.
Naprawd? warto zajrze? na stron? www.page6.org!

komentarze (6)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-03-24

I jeszcze wi?cej zdj?? z Forevera. Mo?na ju? obejrze? zdj?cia cykane przez Delego/Tqa, Krapa oraz Pinokia/Trs. Kto by? - widzia?, kto nie by? - ten ma namiastk?.

komentarze (3)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-03-23

?wi?ty/Zelax, zach?cony sukcesem SID Playera i bli?niaczego projektu SID-2-POKEY, zacz?? prac? nad emulacj? uk?adu Yamaha, znanego z ZX Spectrum (a tak?e Atari ST i Amstrada). Jak zapewnia autor, b?dzie to znacznie prostsze od emulacji SIDa. Jest ju? pierwsza, próbna wersja AY-2-POKEY do pobrania. ?aduje si? do pami?ci od adresu $0600, wi?c zalecane jest uruchamianie pod emulatorem. Jeszcze troch? fa?szuje, ale ju? gra. Co b?dzie nast?pne?

komentarze (7)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-03-22

Radek Sterba, znany jako Raster/C.P.U. przygotowuje now? gr? dla Atari XL/XE, pod tytu?em Cervi 2. Gra b?dzie dla wielu graczy (do szesnastu) i wymaga? b?dzie interfejsu MultiJoy. Pierwsza wersja gry pokazana zosta?a na zlocie Forever HEX, gra ma by? gotowa na copy-party Atariada (w tym roku ;)). Zrzuty ekranu mo?na zobaczy? w portalu Atari.SK.

komentarze (6)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-03-22

Richard F. Bannister wypu?ci? Audio Overload w wersji 2.0beta4. AO to odtwarzacz chipowych muzyczek w wielu formatach, w tym równie? SAP oraz YM. Zmiany nie s? du?e, ale od teraz równolegle dost?pne s? wersje na trzy platformy: dla Mac OS X, Linux oraz Windows. Pobieranie ze strony Bannister Software. Wersja dla Windows wymaga dodatkowo plików mfc71.dll oraz msvcr71.dll. Wrzucamy je do katalogu z programem.

komentarze (0)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-03-22

Kolejna dawka zdj?? z Forevera HEX. Zapraszamy do odwiedzin: AtariArea, www.rawwdot.demon.co.uk, ZX Magazin oraz baze.au.com/forever6.

komentarze (2)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-03-22

Marek Miko?ajewski uaktualni? oprogramowanie do SIO2IDE 4.x i mo?liwa jest ju? obs?uga kart CF. Wi?cej na oficjalnej stronie.

komentarze (0)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-03-21

Ju? wiemy, czemu Pasiu/SSG nie by? na zlocie. Oczywi?cie pracowa? nad swoimi rozszerzkami! Efekty chyba wkrótce, na razie mamy dwa nowe filmiki demonstruj?ce pot?g? Atari z 65c816 @ 16 MHz. Splash oraz Black II (Ars Mori) - s? do pobrania z tej strony. Ciekawe jest zw?aszcza to, ?e Ars Mori (zwyci?zca intro compo na Lecie Ludzików '99) by?o pisane przez Charliego z uwzgl?dnieniem mo?liwo?ci pojawienia si? dopa?ki do Atari - sze?? lat temu! Dlatego efekty chodz? p?ynniej, a nie tylko szybciej.

komentarze (14)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-03-20

Doczekali?my si? wreszcie oficjalnych wyników compo z Forever Hex. A oto i one:

Demo compo:
1. 313 p. PolyMatrix v2 - Probe/Laresistance
2. 146 p. Rulu - Animkomials
3. 40 p. Sroll - Tristesse

Intro compo:
1. 359 p. Fafik - Eru & X-Ray
2. 292 p. The Storm - Fandal
3. 274 p. FireWorks - Raster/C.P.U.

Graphics compo:
1. 291 p. Forever 3000 - Raster/C.P.U.
2. 235 p. Moon Patrol - Krupkaj/Jaysoft
3. 186 p. The Cube - Krupkaj/Jaysoft

Music compo:
1. 320 p. Gwoopie Yes Them - X-Ray/Grayscale
2. 313 p. It doesn't matter - Raster/C.P.U.
3. 282 p. Under Trencin Pressure - Greg/Grayscale
4. 198 p. May I win? - Lisu
5. 184 p. Chlorzul - Pin/Tristesse

Realtime compo:
1. 291 p. TE.MOD Extended - Jookie/Satantronic (AVI)

No i mo?na ju? pobra? ca?y stuff z party.

Uaktualnienie: S? kolejne zdj?cia ze zlotu, udost?pnione przez Jana Krupk? (znajduj? si? tam tak?e zdj?cia z ByteFest w Pradze), oraz Strykera. Dzi?kujemy.

komentarze (19)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-03-20

Ukaza?a si? nowa wersja Mads Assemblera - v 1.6.0. Lista zmian:
- naprawione rozpoznawanie znaku '=' realizuj?cego odczyt numeru banku przypisanego do etykiet ('\examples\macro.asm');
- dodana mo?liwo?? niestosowania argumentu dla rozkazów CPU, np.:

asl -> asl @
lda -> lda *
lda # -> lda #0
lda #{ lda } -> lda #$ad
lda #{ lda # } -> lda #$a9
bcc -> bcc *

- nowa dyrektywa logiczna .NOT równowa?na symbolowi '!';
- nowa dyrektywa .DEF (.DEF label), pozwalaj?ca na stwierdzenie czy podana etykieta zosta?a ju? zadeklarowana, np.:

.if .not .def label_name
.error 'LABEL_NAME undeclared'
.endif

P. S.
- plik EXE zosta? spakowany UPX-em, je?li chcecie wersj? niespakowan?, to jest ona w pliku ze ?ród?ami,
- do przyk?adowych plików dorzuci?em FAST_DRAW.ASM, to najszybsza procedura rysuj?ca linie dla Atari na planecie Ziemia :) autorstwa Konopa.

komentarze (2)

dodał: TeBe/MadTeam


2005-03-20

Forever Hex ju? si? sko?czy?. Mamy ju? pierwsze, na razie nieoficjalne wyniki compos. Stuff i oficjalne wyniki wkrótce.

Demo compo:
1. 313 p. PolyMatrix v2 - Probe/Laresistance
2. 146 p. Rulu - Animkomials
3. 40 p. Sroll - Tristesse

Intro compo:
1. 359 p. Fafik - Eru & X-Ray
2. 292 p. The Storm - Fandal
3. 274 p. FireWorks - Raster/C.P.U.

Graphics compo:
1. 291 p. Forever 3000 - Raster/C.P.U.
2. 235 p. Moon Patrol - Krupkaj/Jaysoft
3. 186 p. The Cube - Krupkaj/Jaysoft

Music compo:
1. 320 p. Gwoopie Yes Them - X-Ray/Grayscale
2. 313 p. It doesn't matter - Raster/C.P.U.
3. 282 p. Under Trencin Pressure - Greg/Grayscale
4. 198 p. ??? - ???
5. 184 p. ??? - ???

Realtime compo:
1. 291 p. TE.MOD Extended - Jookie/Satantronic (AVI - video)


Uaktualnienie: do pobrania s? pierwsze zdj?cia ze zlotu. Podzi?kowania dla Wilsona oraz Azbesta.

Uaktualnienie: dzi?ki Gregowi mo?na obejrze? kolejne zdj?cia z Forevera i pierwsze filmiki (z WotNau`em ;)).

komentarze (3)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-03-18

Wy tu, drodzy go?cie, szwendacie si? po internecie, a tam jest impreza! W?a?nie dzi? rozpocz??o si? Forever Hex Party na S?owacji. S?dz?c po li?cie zapowiadanych go?ci na oficjalnej stronie zlotu, party b?dzie zdominowane przez atarowców... Zw?aszcza z Polski. Picie, kodowanie i gadanie potrwa a? do niedzieli, kiedy powinni?my ju? zna? wyniki konkursów...

komentarze (5)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-03-18

I oto niespodziewanie ?wi?ty/Zelax upubliczni? wersj? 1.0 swojego SID Playera, zaledwie w dwie godziny po opublikowaniu wersji 0.99. Zmiany nie s? du?e, poprawiono przede wszystkim inicjalizacj? SIDa i obs?ug? przerwa?. Brawo, ?wi?ty!

komentarze (0)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-03-16

Ukaza?a si? kolejna wersja Mads 1.5.9 beta. Zmiany:
- nowe makra w katalogu ..\examples\macros\
- dodany nowy prze??cznik /e (Eat white spaces), który umo?liwia stosowanie "bia?ych spacji" podczas adresowania,
- dodany pseudo rozkaz RND(MIN,MAX,LENGTH) generuj?cy LENGTH liczb losowych z przedzia?u MIN..MAX (przyk?ad zastosowania SHELL_SORT.ASM),
- naprawiony b??d dla 'org [header],address',
- mo?liwe jest u?ycie "bia?ych spacji" dla danych DTA, pseudo rozkazów, argumentu rozkazów CPU,
- mo?liwy jest brak spacji rozdzielaj?cych mnemonik i argument,
- dodana nowa dyrektywa .DS (zapo?yczona z MAC'65) s?u??ca do rezerwacji pami?ci bez jej inicjalizacji.

komentarze (0)

dodał: TeBe/MadTeam


2005-03-15

Pasiu/SSG nie pró?nuje! W czasie, kiedy oczekujemy na nowe wie?ci o tworzonej karcie turbo dla Atari, mo?emy zobaczy? kilka interesuj?cych filmów z BBC World. Zapraszamy!

komentarze (2)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-03-15

Testy Atari zaopatrzonego w procesor 65c816 / taktowanego zegarem 14MHz trwaj?. W menu mamy dzi? nowe pozycje: More, Reditus, Reflect, Vengeance, + bonus :). Pliki pobieramy st?d.

komentarze (13)

dodał: Pinokio/Tristesse


2005-03-11

W serwisie gier Fandala mo?na pobra? wersj? specjaln? gry Special Forces, wspó?pracuj?c? z light gunem! Dla posiadaczy tego? to chyba niez?a frajda. Autorzy gry to nieocenieni Pawe? Bulkowski, Adrian Gali?ski i Pawe? Kalinowski; wersj? dla pistoletu przygotowa? Mike Langer.

Uaktualnienie: mo?ecie teraz równie? pobra? gr? Operation Blood w wersji dla light guna. Niektórzy maj? od dawna, niektórzy nie ;). Podzi?kowania dla Lewisa za plik.

komentarze (3)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-03-11

Konrad Kokoszkiewicz, znany jako Draco, upubliczni? now?, prawie-finaln? wersj? 2.08 swojego XL OS dla Atari z procesorem 65c816. Lista zmian jest spora:
- rozszerzenie SIO o mo?liwo?? bezpo?redniego odczytu i zapisu danych do i z pami?ci znajduj?cej si? powy?ej adresu $00FFFF (poza pierwszym segmentem 64k),
- eksperymentalnie zaimplementowany tryb skanowania klawiatury,
- zmieniona definicja funkcji XIO dla klawiatury - obecna definicja jest ju? zapewne ostateczna,
- poprawki w procedurach zarz?dzania pami?ci?,
- poprawki w edytorze ekranowym,
- wsparcie dla ?adowanego z zewn?trz sterownika magnetofonu: funkcje tablicy skoków JCASOPIN i JCASRDBL przekszta?cane s? odpowiednio na XIO 16 i XIO 17 dla urz?dzenia "C:",
- do wi?kszo?ci procedur uj?tych w tablicy skoków dodano krótki kod wst?pny, który zachowuje na stosie rejestry B i D przed wywo?aniem procedury, a przywraca ich warto?? po,
- SIO i CIO przechowuje na stosie warto?? rejestru D zeruj?c go na w?asny u?ytek,
- przy okazji poprawiono b??d Atari polegaj?cy na tym, ?e procedura PRPLNK by?a wywo?ywana z CIO przez JSR, ale powrót nast?powa? przez JMP - co z kolei skutkowa?o dwukrotnym wywo?aniem CIORET przy powrocie z CIO, zupe?nie bez sensu,
- wywo?anie procedury RESET przez tablic? skoków prze??cza procesor w tryb emulacji,
- próbne rozszerzenie szybkiego SIO o obs?ug? protoko?ów XF-551/CA-2001 oraz IndusGT/LDW 2000 Super,
- rozszerzenie procedury BOOT: je?li nap?d ma sektory o rozmiarze powy?ej 256 bajtów, to przyjmuje si?, ?e wielko?? bootsektora jest taka sama, jak wszystkich sektorów dysku. W przeciwnym wypadku - tradycyjnie, bootsektory zawsze 128 bajtów,
- procedury szeregowe ustawiaj? na pocz?tku i zeruj? na ko?cu tylko rejestry AUDF3/4 i AUDC3/4 (para rejestrów 3/4 s?u?y jako generator cz?stotliwo?ci dla transmisji szeregowej), a AUDF1/2 i AUDC1/2 pozostawiaj? bez zmian.

Ponadto z jego strony mo?na pobra? kilka nowych i starych programów narz?dziowych.

komentarze (0)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-03-10

Ka?dy chyba s?ysza? o Hollywoodzkiej "Alei gwiazd", w której najbardziej uznane osobisto?ci kina odciskaj? swe d?onie. Bran?a gier komputerowych, od jakiego? czasu nazywana nawet Gamewood pozazdro?ci?a im promocji i stworzy?a w San Francisco w?asn? "Alej? gier". Nagradzane b?d? znane osobisto?ci ?wiata gier, ale równie? same gry i postacie z nich znane. Zgadnijcie zatem, kto jako pierwszy zosta? uhonorowany? Otó? bliski nam Nolan Bushnell, twórca Ponga, oraz wspó?za?o?yciel firmy Atari! Inni laureaci to to Shigeru Miyamoto - twórca Donkey Konga, postacie z gier: Link, Mario i Sonic, oraz gra Halo firmy Bungie.
Nazywany "ojcem gier video" Bushnell mimo wieku 62 lat wci?? jest nami?tnym graczem. Gratulujemy, Panie Nolanie i zapraszamy na atarowski zlot!

komentarze (4)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-03-10

Ukaza?a si? nowa, czwarta beta emulatora Atari800Win PLus 4.0. Od tej edycji g?ównym developerem sta? si? Jaskier/Taquart. My?l?, ?e poprzedniemu, Harry'emu nale?? si? wielkie brawa za paroletni?, dobr? prac?! Wi?cej na oficjalnej stronie Atari800Win PLus.

komentarze (4)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-03-10

W?a?nie otrzyma?em od Zenona/Dial najnowszy numer Seriousa 15. W ?rodku czeka 29 artyku?ów. Kolejny, 16-ty numer ju? wkrótce. Osoby ch?tne do pisania artyku?ów mog? si? zg?asza? bezpo?rednio do redakcji.

komentarze (4)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-03-09

Jeste?cie ciekawi, jak mog? wygl?da? dema na Atari z procesorem 65c816? Pasiu/SSG, który pracuje nad kart? turbo udost?pni? plik AVI (uwaga - prawie 12 MB!) z intrem Black autorstwa Charliego/AR, puszczonym na takim sprz?cie, z zegarem 14 MHz. W planach nast?pne filmiki. A tutaj znajdziecie orygina? intra Black, które wygra?o intro compo na Last Party '98.

komentarze (14)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-03-07

Ukaza?a si? wersja 2.1 emulatora Atari800 dla Mac OS X, przeportowana przez Marka Grebe. Posiada pe?ny interfejs Cocoa i zawiera biblioteki libSDL. Zmiany w tej wersji:
- mo?liwo?? zmiany joysticków i gamepadów podczas pracy emulatora,
- mo?liwo?? zmiany wygl?du (skórki) emulatora, wymaga restartu,
- mo?liwo?? ustalenia domy?lnego katalogu dla zrzutów ekranu,
- poprawione dzia?anie gry Timeslip - b??d "newcycleexact dmactl change",
- poprawione funkcjonowanie menu na pe?nym ekranie (NULL pointer access in file dialog),
- poprawione prze??czanie banków kartrid?y XEGS - przywracanie g?ównego banku.
Po wi?cej szczegó?ów, program, oraz ?ród?a zapraszamy na stron? domow? projektu.

komentarze (7)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-03-06

Vega upubliczni? now? bet? gry Yie Ar Kung-Fu. Zmiany:
- bardzo szybka procedura wy?wietlaj?ca przeciwników,
- dodane poruszaj?ce si? elementy,
- dodany nowy ekran: jeden lub dwóch graczy,
- nowe kolory - pobierz palet? dla AtariWin: g2f.act (View\Palette...\External Palette),
- dodana nowa muzyka.

komentarze (4)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-03-04

Do szóstej edycji Forevera pozosta?y ju? tylko 2 tygodnie. Na li?cie osób, które zamierzaj? dotrze? na t? najwi?ksz? w Europie imprez? dla u?ytkowników Atari, C64 i Spectrum, znajduje si? aktualnie 70 osób (w tym 28 Atarowców), g?ównie ze S?owacji, Czech i Polski. Tak wi?c je?eli jeszcze nie planowa?e? wyjazdu, to koniecznie odwied? oficjaln? stron? zlotu, list? zarejestrowanych uczestników oraz w?tek dotycz?cy RLT 2 na AtariArea. Aby nieco przypomnie? atmosfer? pierwszego Forevera 2e3 proponuj? obejrze? zdj?cia z tej imprezy.

komentarze (12)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-03-02

Pojawi?y si? strony dwóch nowych imprez w Niemczech: Retrogamers i Hunsrucker Atari Tage Zweitausend 05.

Info od R.I.K./Kaisersoft:
* Data: 27-29 Maja, od pi?tku (oko?ot 18:00) do niedzieli (oko?o 14:00).
* Miejsce: Koenigsau, BARDZO ma?a wioska (oko?o 80 mieszka?ców) na po?udniowym zachodzie Niemiec (oko?o 100 km na zachód od Frankfurtu/Main).
* Impreza OTWARTA dla WSZYSTKICH Platform Atari (od VCS 2600 do Jaguara), chocia? oko?o 70% przybywaj?cych uczestników to 8-bitowcy.
* W zesz?ym roku by?o ogó?em 18 osób.
* Ka?dy robi, co chce. Wiele osób gra przez wi?kszo?? czasu, inni koduj? godzinami, lub rozmawiaj? o swoich problemach.
* W planach troch? / du?o konkurencji growych, np.: a Checkered Flag Ring na Lynxie (6 osób na wy?cig, tryb turniejowy), Decathlon (VCS 2600), by? mo?e Tennis (XL/XE), itp.

komentarze (10)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-03-02

Zako?czy?o si? g?osowanie na stronie grupy Dial. Zgodnie z ?yczeniem u?ytkowników do pobrania mamy du?e archiwum z u?ytkami dla Atari.

komentarze (0)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-03-01

Ukaza?a si? niedawno nowa wersja MyPicoDos 4.03 autorstwa HiassofTa. MyPicoDos to "gamedos" - loader plików dla Atari XL/XE odczytuj?cy pliki COM, EXE, BIN i BAS. Jego g?ówna cecha to zdolno?? radzenia sobie ze specjalnymi funkcjami MyDOSa, jak podkatalogi i du?e dyski (np. dyskietki 3.5" HD). Aktualna wersja obs?uguje wszystkie pojedyncze i podwójne g?sto?ci DOSu 2.x i formaty MyDOSu od 720 a? do 65536 sektorów, oraz stacje dysków D1: - D8:.
Pocz?wszy od wersji 3.0 MyPicoDos jest na licencji GPL i dost?pny jest z pe?nym kodem ?ród?owym w formacie Atasm.

Zmiany od poprzedniej wersji:
- dodana obs?uga joysticka,
- naprawione problemy z interfejsem IDE KMK/JZ.

Zapraszamy na stron? HiassofT's Atari 8bit world.

komentarze (9)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-03-01

Jak mnie poinformowa? wczoraj kolega Jerry, opracowa? on nowy interfejs do Atari pod nazw? SIO2SD. Obs?uguje on dyski od 90 KB do 16 MB w formacie ATR, a jako no?nik s?u?? karty SD lub MMC, które mo?na zamienia? podczas pracy bez konieczno?ci restartu komputera. Pod adresem atari.dwb.pl mo?na zobaczy? wersj? testow?. Sterowanie, zmiana dyskietek (dowolna ilo?? plików ATR) odbywa si? poprzez przyciski lub z poziomu Atari.
Ca?y projekt b?dzie dost?pny jako Open Source.

komentarze (34)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-02-28

Po d?u?szej przerwie strona Petera wzbogaci?a si? o dwie nowe mapy: Ali Baba and the forty Thievies oraz Ninja. Autorem map jest Witek.

komentarze (0)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-02-28

Audio Overload, jeden z najwszechstronniejszych odtwarzaczy oldschoolowych, chipowych modu?ków (w tym oczywi?cie SAP, oraz SNDH) dla Maca, doczeka? si? portu na Windows. Jest to pierwszy publiczny preview, wi?c prosimy u?ywa? ostro?nie. Wymaga plików mfc71.dll i msvcr71.dll. Pobór ze strony autora.

komentarze (1)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-02-28

Na serwerze Krapa ukaza?y si? zdj?cia z urodzin Wojciecha Zientary. Obecna by?a ekipa w sk?adzie Draco, Miker, Sikor oraz oczywi?cie Krap. Jak ja Wam zazdroszcz?!

komentarze (0)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-02-28

Ukaza?a si? nowa wersja programu R5 2.06 autorstwa Elc/Taquart. Có? to takiego? R5 jest programem umo?liwiaj?cym ?adowanie zarówno plików wykonywalnych (binarnych) w formacie Atari DOS jak i obrazów dyskietek (w popularnym formacie ATR) wprost z dysku komputera PC do Atari poprzez interfejs Sio2PC. Dzia?a pod Windowsami z serii 9x/2K/XP, wykorzystuje interfejs Sio2PC.

komentarze (5)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-02-28

Pojawi?o si? kolejne 8 zdj?? z Atari Day NL 2005.

komentarze (0)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-02-28

Nowy Graph2Font 3.8.2.4. Zmiany:
- dodana mo?liwo?? okre?lenia maksymalnej liczby znaków przypadaj?cych na zestaw znaków (domy?lnie 128),
- mo?liwo?? stosowania d?ugich nazw dla plików FNT, SCR, ALL, RAW, ASM, ASQ, dzi?ki nowej wersji XASM'a 2.6.0,
- "Chars fill" wy?wietla teraz informacje dla 30 zestawów znaków, poprzednio tylko dla 15,
- w plikach *.ASM, *.ASQ dodany zosta? zapis etykiet przed rozkazami modyfikuj?cymi rejestr koloru,
- dodany zapis pliku *.FAD, w którym zawarte s? tablice i procedury do p?ynnego "zapalania" kolorów (przyk?ady w katalogu ..\examples\).

komentarze (4)

dodał: TeBe/MadTeam


2005-02-27

Uwaga, uwaga! Oto, po ponad dwóch latach oczekiwania i tracenia nadziei, Pawe? Rosowski upubliczni? w?a?nie now? wersj? demo gry International Karate + na Atari XL/XE - konwersji znanego z C-64 hitu. Co wi?cej, tym razem jest to ju? wersja grywalna. Jeszcze nie w pe?ni, ale ju? mo?emy chwyci? joystick i... Ale najpierw ?ci?gnijmy gr?, oczywi?cie. Zapraszamy po szczegó?y na stron? projektu.

komentarze (1)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-02-27

Serwis AtariToday ro?nie w si??. Od dzi? mo?na w nim sprawdza? najnowsze informacje ze strony AtariPortal - oficjalnej strony ABBUCa. Niestety - tylko po niemiecku. ??cznie AtariToday gromadzi ju? - i aktualizuje co godzin? - newsy z siedmiu najwi?kszych newsowych serwisów atarowskich, w tym naszego ;).

komentarze (0)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-02-21

Pojawi?o si? co? ciekawego dla historyków i zbieraczy... Panowie Peter Langston i David Fox, wspó?odpowiedzialni za powstanie 20 lat temu firmy Lucasfilm Games, postanowili podzieli? si? swoimi wspomnieniami z tworzenia kultowych na ma?e Atari gier Ballblazer i Rescue on Fractalus. Mnóstwo ciekawych rzeczy zatem mo?na poczyta? na powsta?ej w tym celu stronie, mo?na równie? obejrze? nagrania z konferencji prasowych z 1984 roku: Rescue on Fractalus i Ballblazer.

komentarze (2)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-02-20

Strona Draco po?wi?cona jego nowemu XL OS dla Atari z 65c816 uzyska?a nowy, lepszy i bardziej czytelny wygl?d. Ponadto od teraz, poza starym adresem jest dost?pna równie? pod nowym aliasem drac030.atari8.info.

komentarze (11)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-02-17

Jager uaktualni? oficjaln? stron? grupy Dial. Od teraz dost?pny jest dzia? Jags Zone, zawieraj?cy prawie wszystkie jego produkcje (nied?ugo maj? by? naprawd? wszystkie). Wszyscy znamy Jagera jako jednego z najlepszych twórców u?ytków, wi?c czym pr?dzej biegniemy zobaczy?...

Update:
Ju? wszystkie!

komentarze (0)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-02-16

Pojawi?y si? pierwsze zdj?cia z Atari Day NL 2005 autorstwa Mr.Atari.

komentarze (5)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-02-11

Ukaza?a si? wersja 2.39 beta popularnej w Japonii odtwarzarki KbMedia Player dla wszelkich (ponad 50) formatów muzycznych, w tym wielu "chipmusic". Oczywi?cie odtwarza równie? pliki SAP - to nas g?ównie interesuje. Player ma ambicj? konkurowa? z Winampem i obs?uguje równie? jego wtyczki. Do pobrania ze strony projektu. Program jest po japo?sku (Voy, co? dla ciebie ^_^), ale s? dost?pne zangielszczenia.

komentarze (2)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-02-10

Ukaza?a si? kolejna wersja Mads 1.5.8. Zmiany:
- zmiana sposobu asemblacji makr, bez udzia?u plików zewn?trznych,
- dok?adniejsze wskazanie numeru linii w której wyst?pi? b??d podczas przetwarzania makra lub dyrektywy .REPT,
- rozszerzenie dzia?ania dyrektywy .PRINT,
- mo?liwo?? zwi?kszania warto?ci bajtów w do??czanym pliku lub ci?gu znakowym,
- w deklaracji etykiet mo?na u?ywa? znaku '=' bez poprzedzaj?cych spacji,
- poprawiony b??d zwi?zany z zagnie?d?onymi makrami i dyrektywami warunkowymi .IF.

komentarze (0)

dodał: TeBe/MadTeam


2005-02-10

Piotr Fusik (szerzej znany jako Fox) po d?ugiej przerwie wypu?ci? now? wersj? swojego cross-assemblera XASM. Oto zmiany w wersji 2.6.0:
- obs?uga d?ugich nazw pod Windowsem,
- obs?uga kodu relokowalnego,
- licznik powtórze? linii,
- 32-bitowe warto?ci etykiet (zamiast 17),
- brak obs?ugi opcji /n i /s linii komend,
- brak irytuj?cych komunikatów 'Abort, Retry, Ignore' po wyst?pieniu b??du.
Zapraszamy na stron? domow? XASMa.

komentarze (3)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-02-07

Na Atari Area ukaza? si? wywiad z Piotrem Kulikiewiczem autorem m.in. takich gier jak Magia krzyszta?u, Dwie wie?e i Incydent.

komentarze (7)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-02-07

Chris Hutt nie zaprzestaje prac nad konwersj? gry Space Harrier na Atari XL/XE. Aktualnie rozwa?a najlepszy format kartrid?a, na jakim móg?by umie?ci? gr? (tak, b?dzie kartrid?owa, zbieracze si? uciesz?). W najnowszym uaktualnieniu mo?emy przeczyta? co nieco o trikach, jakie b?d? u?yte w celu zwi?kszenia liczby kolorów w gotowej grze. Niestety, nie ma nic nowego do pobrania. Zapraszamy na oficjaln? stron? projektu.

komentarze (1)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-02-05

Oficjalna strona grupy Dial zosta?a w?a?nie uaktualniona. Oprócz dodatków i poprawek w dziale Download, na stronie znalaz?a si? sonda, jest te? mo?liwo?? subskrybcji nowo?ci na stronie. W planach kolejne zmiany.

komentarze (3)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-01-28

Draco wypu?ci? now? wersj? (2005.01.26) OS ROMu dla Atari z 65c816. Zmiany nie s? du?e; poprawiony zosta? jeden b??d, boot menu wy?wietla informacj?, czy wybrana stacja obs?uguje transmisj? Ultra Speed. Ponadto, jako premia: XDIR - inicjalizer do gier i dem dla formatu SpartaDOS. Autorem XDIRa jest Prof!, Draco poprawi? go jedynie, aby dzia?a? równie? po zabootowaniu z dysku innego, ni? D1: Do pobrania na stronie domowej Draco.

komentarze (0)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-01-27

Ze sporym opó?nieniem pojawi? sie nowy, 49. numer sieciowego zina MyAtari.net.

komentarze (0)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-01-27

Ukaza? si? Graph2Font 3.8.2.3 naszego nieocenionego TeBe/MadTeam. Lista zmian:
- w generowanych plikach ASM dodany fragment kodu wy??czaj?cy BASIC;
- poprawione UNDO, REDO dla "Move XY" oraz UNDO, REDO dla Copy, Paste w "Move XY";
- poprawione wybieranie koloru z palety dla "Edit PMG".

komentarze (0)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-01-26

Chilijska strona AtariWare oraz forum s? teraz w pe?ni dost?pne po angielsku, z nowym wygl?dem. Na stronie du?o gier do pobrania, tutoriale na temat emulatorów, gry sieciowej i przeróbek sprz?tu. Dost?pny jest te? serwer dla gry sieciowej przy pomocy emulatora Atari800Win.

komentarze (8)

dodał: Zybex/Atariware


2005-01-25

Pi??dziesi?t dwa dni przed imprez? og?oszono nagrody dla zwyci?zców compos na Forever 8-bit Party. A s? one niebylejakie, bo za pierwsze miejsce w demo compo jest to 100 euro, za drugie miejsce w demo compo USB flash disk 512 MB. Za pierwsze miejsce w 1KB intro compo b?dzie to MP3 Watch - zegarek z odtwarzaczem MP3/WMA oraz 256MB flash disk, za drugie - flash disk 512 MB. Za pierwsze miejsca w msx i gfx compo: niespodzianka, ponadto za wszystkie trzy pierwsze miejsca we wszystkich czterech konkursach takie pami?tki jak koszulki, kubki i inny stuff.
Fundatorem nagród jest Atari.sk Team.

komentarze (0)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-01-25

TeBe/MadTeam wypu?ci? wersj? 1.5.7 cross-assemblera Mads, pod has?em: mi?o?nicy relokowalnego kodu i Sparty do boju! Lista poprawek od wersji 1.5.4:
- poprawione zauwa?one b??dy,
- dodana mo?liwo?? inwersu zawarto?ci pliku dla pseudo rozkazu INS, np.:
ins 'plik.dat'*
ins 'plik.dat'*,256,512,
- mo?liwo?? deklaracji danych za pomoc? nast?puj?cych dyrektyw: .BYTE, .WORD, .LONG, .DWORD np.
.word $1000,b(4,5),258
.byte 6,12,a(3),44,
- nowe typy danych E(24bit), F(32bit), G(32bit wspak),
- dodatkowa sk?adnia dla obs?ugi plików SPARTA DOS X (zgodna z FastAssembler MMMG),
- usuni?ty b??d który powodowa? zap?tlenie si? MADS'a gdy w przetwarzanym ci?gu wyst?pi? znak '/'.

komentarze (0)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-01-22

Znamy ju? terminy trzech kolejnych zbli?aj?cych si? zlotów: Dutch Atari Day, Schreiersgrun, oraz JHV - dorocznego spotkania cz?onków ABBUCa.

komentarze (0)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-01-21

Draco wypu?ci? wersj? 2.05 swojego OS dla XL/XE z procesorem 65c816, datowan? na 2005.01.20, lista zmian jest spora:
- usuni?to b??d powoduj?cy, ?e menu wyboru dysków wy?wietla?o "DRIVE DOES NOT RESPOND" dla ka?dego dysku (w tym istniej?cych);
- usuni?to b??d powoduj?cy, ?e nowa funkcja CIO - wyszukiwanie wolnego kana?u - by?a niemo?liwa do wywo?ania;
- wykryto i usuni?to odnosz?cy si? do pakietu matematycznego problem z edytorem MAC-a/65;
- zrobiony podczas optymalizacji procedur ekranowych b??d skutkuj?cy niew?a?ciwym obliczaniem linii logicznej zosta? usuni?ty;
- szybkie SIO aktywowane tak?e dla nap?dów 5-8, a nie tylko 1-4;
- próba poprawki b??du Atari: chocia? podczas operacji otwarcia pliku sterownik urz?dzenia zg?asza b??d, to system operacyjny przekazuje wprawdzie kod tego b??du do programu, ale kana? I/O zostaje mimo wszystko otwarty. Poprawka polega na tym, ?e w takiej sytuacji procedura otwarcia pliku przekazuje bezpo?rednio sterowanie do procedury jego zamkni?cia, ale z zachowaniem statusu poprzedniej operacji (nawet je?li programy bior? to pod uwag? i zamykaj? kana? po ka?dym b??dnym OPEN, to zamkni?cie zamkni?tego kana?u przecie? nie szkodzi).
- porz?dki w procedurach specjalnych klawiatury i sterowniku "@:";
- menu wyboru dysku, z którego komputer ma wystartowa?, otwiera si? przed inicjowaniem kartrid?y.

Pobieranie i wi?cej szczegó?ów na oficjalnej stronie Draco. Ponadto do pobrania s? tam dwa bonusowe programy: Grep Clone, oraz D2D ver. 0.4. Dla pe?nego szcz??cia mamy jeszcze now? wersj? 1.6 BIOSu dla interfejsu JZ/KMK.

komentarze (6)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-01-19

Pajero/MadTeam upubliczni? now? wersj? ATR plugina 1.3 do Total Commandera.

komentarze (0)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-01-18

Pojawi? si? nowy Sapmaker autorstwa Foxa, w wersji 5. Program potrafi tworzy? pliki SAP z muzyki w formatach: CMC, CMR, MPT, MD1, MD2, TMC, TM8, AMS. Dost?pny dla platform win32 oraz *nix. Lista zmian:
- napisany w ca?o?ci od nowa,
- zb?dne s? "info file", ca?o?? obs?ugiwana z linii polece?,
- zb?dne s? osobne pliki z playerami ("*.plr"),
- przyjazna wersja dla Win,
- automatyczne wykrywanie ilo?ci sub-songów CMC/CMR,
- dzia?a z uszkodzonymi plikami MPT,
- poprawione nag?ówki w plikach generowanych z MD1/MD2.

komentarze (1)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-01-16

Zako?czy?o si? g?osowanie w drugiej edycji 5 z? compo. Oto wyniki:
1. miejsce: Minipede - Zenon Miko?ajczyk (Magnus) - 20 g?osów,
2. miejsce: Text Battle Ships - Sikor - 3 g?osy.
Poza konkursem prac? wystawi? MarOk. Termin sk?adania prac w trzeciej edycji up?ywa 1 marca 2005, konkurs odb?dzie si?, gdy wp?yn? minimum trzy prace. Regulamin i informacje na temat konkursu znajduj? si? w tym w?tku forum AA.

komentarze (2)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-01-16

Po dwóch tygodniach rozmy?la? postanowili?my wybra? najlepszy komentarz z grudnia 2004. Nagrod? (zestaw Atari Forever) otrzymuje Dracon/Taquart za ironi? na temat wyników z Silly Venture 2004, a konkretnie gfx compo: No wreszcie co? si? ruszy?o i ujawni?y si? nowe talenty (gfx compo) :) Gratulacje! oraz ciesz si? z wygranej i pracuj dalej. "Starzy" nie musz? wci?? udowadnia?, ?e co? umiej? ;) bo to w?a?nie '?wie?a krew' ma zaskakiwa? i podbija? poziom!! :) Gratulujemy!

komentarze (4)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-01-15

Portal Atari Tracking przyzna? doroczne nagrody Atari Tracking Awards za 2004 rok. W kategorii Pokey Award nagrod? dosta? nasz kolega Jaskier/Taquart w uznaniu prac nad Theta Music Composerem. Gratulujemy zas?u?onego lauru!

komentarze (6)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-01-14

Pojawi?a si? nowa wersja Atari FontMaker - 1.1, autorstwa MatoSimiego. Jest to crossplatformowy narz?dzie do tworzenia atarowskich czcionek na PC. Pracuje w trybach 0 i 12, a jego g?ówne zalety to mo?liwo?? edytowania dwóch zestawów znaków jednocze?nie i mo?liwo?? edytowania czcionki o podwójnym rozmiarze ("dualfont"). Do pobrania ze strony autora.

komentarze (0)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-01-13

ABBUC og?osi? regulamin nowego konkursu: ABBUC Hardware Contest. Odbywa si? on w dwóch kategoriach: najlepszy sprz?t roku 2005 (nagroda g?ówna - 500 euro) i najlepszy sprz?t b?d?cy w opracowywaniu (nagroda dodatkowa - 100 euro). Celem konkursu jest promowanie rozwoju nowego sprz?tu zwi?zanego z Atari XL/XE. Termin zg?aszania prac up?ywa 15 sierpnia. Prace zostan? zaprezentowane publicznie na pa?dziernikowym spotkaniu cz?onków ABBUCa (JHV), tam te? odb?dzie si? g?osowanie i wy?onienie zwyci?zców. Pe?ne polskie t?umaczenie regulaminu zamie?cimy wkrótce.

komentarze (0)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-01-13

Po kilku latach ?wiat?o dzienne ujrza?a kolejna wersja gry Lemmings, tym razem w wykonaniu czeskiego kolegi o pseudonimie Datri.

komentarze (5)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-01-10

Znamy ju? czas i miejsce tegorocznej Atariady: 7 maja, w godzinach 9:00 do 21:00, restauracja Hana, Prostejov, Czechy. Organizatorem jest ATARI klub Prostejov. Mo?na ju? zg?asza? przybycie i rezerwowa? sto?y na oficjalnej stronie (tylko po czesku). Znajdziecie tam wi?cej szczegó?ów, kontakt oraz map?.

komentarze (0)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-01-09

Min?? ju? prawie tydzie?, wi?c czas na Mads 1.5.3. Zmiany:
- dodany pseudo rozkaz SIN(centre,amp,size[,first,last]), zgodny z XASM,
- dodana informacja o miejscu wyst?pienia b??du podczas wykonywania makra (pierwsza linia informuje na czym zatrzyma?o si? przetwarzania makra, dwie ostatnie linie komunikatu informuj? o miejscu wywo?ania makra).

Update: Mads 1.5.4:
- poprawione rozpoznawanie inwersu znaku w adresowaniu,
- mo?liwo?? umieszczania pseudo rozkazów w makrach.

komentarze (0)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-01-09

Kiedy wszyscy ju? my?leli, ?e TeBe/MadTeam zapomnia? o tym projekcie, nasz dzielny koder zaskoczy? nas nowym Graph2Font 3.8.2.2. Zmiany w wersjach 3.8.x.x:
- poprawione zauwa?one b??dy,
- w "Edit Rasters" dodana mo?liwo?? zamiany miejscami pól edytowanej linii,
- automatyczne od?wie?anie obrazu dla "Fill Colors" w oknie "Edit PMG",
- mo?liwo?? u?ywanie klawiszy strza?ek podczas edycji ekranu "Edit Screen", poprzednio tylko klawisze strza?ek z klawiatury numerycznej,
- naprawione rysowanie znakami w "Edit Screen",
- naprawione dzia?anie Undo, Redo podczas rysowania znakami w "Edit Screen".

komentarze (0)

dodał: Vasco/Tristesse


2005-01-08

Draco upubliczni? now? wersj? alfa (2005.01.07) swojego OS dla XL/XE z procesorem 65c816. Zmiana: tymczasowo wycofano niektóre zmiany importowane z 1450XLD, tj. obs?ug? rejestrów $D1CF i NEWINI. Ponadto do pobrania jest nowa wersja beta SysInfo 2.08, BIOS dla interfejsu IDE HDD w wersji 1.4/1.5, oraz program pozwalaj?cy na wykonanie instrukcji LPOKE (dla posiadaczy procesora '816). Zapraszamy na oficjaln? stron? Draco.

komentarze (6)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-01-05

W pierwszy weekend lutego odb?dzie si? ByteFest. Na zlocie przewidziany jest mi?dzynarodowy konkurs na najlepsz? interpretacj? starych komputerowych kompozycji. Adres imprezy: Praga Czeska.

komentarze (0)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-01-04

Wiadomo ju?, ?e tegoroczny Forever HEX odb?dzie si? w dniach 18-20 marca, oczywi?cie w Trencinie na S?owacji!

komentarze (5)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-01-04

Chilijska strona AtariWare ponownie zmieni?a adres na www.atariware.cl. Tym razem zmiana wydaje si? ostateczna.

komentarze (0)

dodał: Zybex/AtariWare


2005-01-03

Kolejna wersja Mads 1.5.0. Zmiany:
- nowy prze??cznik /s (Silent mode),
- wyeliminowany problem z asemblacj? makr bez poprzedzaj?cego pseudo rozkazu ORG, poprzednio wyst?powa? b??d 'No ORG specified',
- mo?liwo?? przekazania do struktur .MACRO i .PROC parametrów typu string (ci?g znaków ograniczony podwójnym apostrofem "string"),
- dodana mo?liwo?? u?ycia znaków '%%' do okre?lenia numeru parametru makra, poprzednio s?u?y? temu tylko znak dwukropka ':',
- mo?liwo?? u?ywania tzw. "bia?ych spacji" podczas przekazywania parametrów do struktur .MACRO i .PROC.

komentarze (1)

dodał: TeBe/MadTeam


2005-01-02

Rozpocz??o si? g?osowanie w drugiej edycji 5 z? compo. Tym razem s? dwie prace konkursowe (TBS i Millipede), oraz jedna poza konkursem. Plik ATR z pracami do pobrania, oraz g?osowanie w odpowiednim w?tku forum AA. Aby g?osowa?, trzeba by? zalogowanym!
Termin zg?aszania prac do trzeciej edycji to 1 marca 2005.

komentarze (0)

dodał: Jurgi/Tristesse


2005-01-01

Pojawi?a si? nowa gra na XL/XE, Castle Crisis, autorstwa Bryana Edewaarda. Gra polega na obronie w?asnej twierdzy przed "fajerbolami", przy jednoczesnym atakowaniu pozosta?ych zawodników. Gra? mo?e jednocze?nie nawet czterech graczy, wymagane s? paddle! Zrzut ekranu na stronie Fandala.

komentarze (4)

dodał: Jurgi/Tristesse


2004-12-30

Spó?niony results file z SV2k4.

komentarze (3)

dodał: Grey/MSB


2004-12-30

Nowa wersja (2.3) emulatora Atari800 dla AmigaOS 4. Uaktualniono j?dro do wersji 1.3.4. Do pobrania ze strony grupy Dial.

komentarze (0)

dodał: Jurgi/Tristesse


2004-12-29

Pojawi?a si? nowa wersja emulatora Atari800 1.3.4.
Zmiany:
- poprawiona stabilno?? (przepe?nienie bufora) i b??dy kompilacji (GCC 3.4),
- poprawiony timing Antica w grze Timeslip,
- poprawka w wybieraczce plików (pad przy braku plików),
- uaktualniony port dla Amigi.

komentarze (4)

dodał: Vasco/Tristesse


2004-12-24

Nowa wersja Mads 1.4.6 beta - naprawiony b??d, który uniemo?liwia? okre?lenie warto?ci etykiety lokalnej zaczynaj?cej si? znakiem zapytania '?' zadeklarowanej w strukturze lokalnej .LOCAL, .PROC.
(TeBe chyba nie ma domu, bo nawet w Wigili? si? produkuje... my w sumie te? ;p - przyp. Vasco)

Update: Mads 1.4.7 beta

komentarze (6)

dodał: TeBe/MadTeam


2004-12-24

?yczymy Wam drodzy Czytelnicy spokojnych, dobrych ?wi?t Bo?ego Narodzenia i wszelkiej pomy?lno?ci w nadchodz?cym Nowym Roku.

komentarze (19)

dodał: Tristesse Group


2004-12-22

Party, party - i po party. Có?; wszystko ma swój pocz?tek i koniec. Ale, na zako?czenie Silly Venture 2k4 proponujemy stuff z kompotów dla 8-bit Atari. Plik ZIP zawiera dwa pliki ATR; w formacie SpartaDOS X, oraz MyDOS. Odby?y si? kompoty w trzech kategoriach: code, msx, gfx. Wyniki compo:

Code compo:
1. Deform - Pr0be/LARESISTANCE 108 pkt.
2. Grzybson Intro 5 - Grzybson/SSG 87 pkt.
3. Zegar - Dely/TQA 78 pkt.
4. Pipies48B - Pr0be/LARESISTANCE 70 pkt.

Msx compo:
1. THC_TMC4 - Pinokio/Tristesse 160 pkt.
2. Brull - Pinokio/Tristesse 98 pkt.
3. Fsaa - CePumpkin 91 pkt.

Gfx compo:
1. Dixi - Jurgi/Tristesse 89 pkt.
2. Srom - Pinokio/Tristesse 66 pkt.
3. Babka - Vasco/Tristesse 55 pkt.
4. Satan - Pinokio/Tristesse 36 pkt.
5. Ba?ka - Pinokio/Tristesse 34 pkt.
6. THC_PIN - Pinokio/Tristesse 30 pkt.
7. Maska - Vasco/Tristesse 28 pkt.
8. Lokomotywa - Pinokio/Tristesse 27 pkt.
9. Jrg - Vasco/Tristesse 20 pkt.

Prace mo?na zassa? tutaj.

komentarze (26)

dodał: Pinokio/Tristesse & Jurgi/Tristesse


2004-12-22

Na AtariArea zako?czy?o si? g?osowanie w 5 z? compo. Zwyci?skie prace:
1. 5d (Z. Miko?ajczyk - Magnus) i ZOOMROTA (Grzybson),
2. Plejer15 (Pin/Epi),
3. SDREAM (Miker),
4. Wektory (MarOK).
Deadline nast?pnej edycji, og?oszone przez Sikora to 01.01.2005.

komentarze (1)

dodał: Jurgi/Tristesse


2004-12-14

Po d?ugim zastoju ukazuje si? nowa wersja Graph2Font 3.7.9.9. Zmiany:
- odczyt kolorów w plikach MIC,
- poprawki w Preview=GFX, poprzednio zaczyna? rysowa? wybranym kolorem pisaka dopiero za drugim razem,
- dodana opcja Select (pozwala zaznaczyc obszar) i Brush (kopiuje zaznaczony obszar na ekran) w Preview=GFX.

komentarze (0)

dodał: TeBe/MadTeam


2004-12-14

Min??y 3 dni, wi?c czas na now? wersj? Atari Commandera 1.5. Zmiany:
- poprawione dzia?anie z MyDos,
- dodany licznik wolnych sektorów, w przypadku SpartaDOS i du?ych dysków b?dzie pokazywa? zawsze 999, wi?c zalecam u?ywanie MyDos'a.

komentarze (5)

dodał: TeBe/MadTeam


2004-12-12

Ukaza? si? nowy Mads 1.4.2 beta autorstwa TeBe/MadTeam. Zmiany:
- zmiany w zarz?dzaniu makrami, inny sposób reprezentacji zadeklarowanych etykiet, w makrze i w pliku *.LAB, poprzednio wywo?anie dwóch makr z tymi samymi etykietami, ko?czy?o si? b??dem 'Label declared twice', teraz jest OK,
- poprawione zarz?dzanie struktura .MACRO, .PROC zdefiniowana w obszarze .LOCAL,
- zablokowanie wykonywania si? dyrektyw .EXIT, .PRINT, .ERROR w deklaracji makra, wykonywane s? teraz tylko gdy makro zostanie wywo?ane.

komentarze (2)

dodał: TeBe/MadTeam


2004-12-11

Ukaza?a si? nowa wersja Atari Commandera 1.4 autorstwa TeBe/MadTeam. Zmiany:
- klawisz Insert powoduje zapytanie o mask? selekcji,
- dodano komunikaty o b??dach transmisji IO.

komentarze (1)

dodał: TeBe/MadTeam


2004-12-05

Ukaza? si? regulamin nowego ABBUC software contests w formacie ATR: people.freenet.de/mrbacardi/ABBUC_sw_contest_2005.zip !

komentarze (0)

dodał: Mr.Bacardi


2004-12-05

Ukaza?a si? nowa wersja beta Audio Overload - odtwarzacza muzyki z gier video dla komputerów MacIntosh. Nas interesuje on o tyle, ?e odtwarza mi?dzy innymi pliki SAP, pliki mog? by? spakowane w archiwum ZIP, GZIP lub RAR. Wymaga systemu Mac OS X 10.3, lub pó?niejszego. Do pobrania ze strony: www.bannister.org/software/ao.htm. Wersje dla Windowsa/Linuksa w planach.

komentarze (1)

dodał: Jurgi/Tristesse


2004-12-04

Strona Vegi po?wi?cona konwersji z C64 gry Yie Ar Kung-Fu zosta?a przeniesiona pod adres yiear.atari8.info. Jest to ju? 11 subdomena na naszym serwerze.

komentarze (1)

dodał: Vasco/Tristesse


2004-12-04

Draco upubliczni? now? wersj? swojego systemu wspieraj?cego Atari XL/XE z procesorem 65c816. Aktualna wersja jest datowana na 3.XII.2004. Zmieni?a si? równie? specyfikacja, wi?cej szczegó?ów na stronie Draco, która zosta?a ju? cz??ciowo spolszczona.

komentarze (0)

dodał: Jurgi/Tristesse


2004-12-02

Vega wznowi? prace nad konwersj? gry Yie-Ar Kung-Fu z C-64 na Atari XE. Wersj? beta 1.1 mo?na pobra? ze strony autora: atari.hollosite.com. Oprócz samego Vegi do powstania gry przyczyniaj? si?: Dely - grafika i Pinokio - muzyka.

komentarze (4)

dodał: Jurgi/Tristesse


2004-12-01

Na Atari Area rozpocz??o si? g?osowanie w 5 z? compo. Zapraszam.

komentarze (5)

dodał: Sikor


2004-12-01

Kolejny wywiad ukaza? si? na AtariArea. Tym razem Dracon/Taquart przepyta? Adama Gilmore'a, legendarnego autora muzyki m.in. do Draconusa, Blinky's Scary School, Zybexa czy te? Ninja Commando.

komentarze (3)

dodał: Vasco/Tristesse


2004-12-01

Przedstawiamy pierwszy polski filmik dla Atari XE; wyposa?onego w szybki interface IDE (KMK/IDEa). Kaszel ma ponad 1900 klatek, d?wi?k 6144 Hz. Wymagania minimalne: Atari XL/XE, 64 KB RAM, Covox, IDEKMK, IDEa, MyIDE. Wersja dla Pokey'a ju? niebawem... Autorzy konwersji: Epi/Tristesse i Pinokio/Tristesse.

komentarze (18)

dodał: Pinokio/Tristesse


2004-11-29

Zako?czy?o si? 24H Zybex Compo na AtariArea. W g?osowaniu zdecydowano: najlepszy cover muzyki z Zybexa napisa? Pinokio/Tristesse (koniec ?wiata!). Drugie miejsce zaj?li równocze?nie: Tatqoo/Tqa, Slaves/Tqa, Yezus/SSG i Miker/Blowjobb. I wreszcie trzecie miejsce zdoby? Jaskier/Tqa. Poza konkursem zaprezentowano ponadto 2 prace autorstwa Lisu i BeWu/Greyscale.

komentarze (4)

dodał: Jurgi/Tristesse


2004-11-29

Postanowili?my nagradza? autorów najciekawszych, najinteligentniejszych lub najbardziej trafnych komentarzy. Wyboru b?dziemy dokonywa? raz w miesi?cu. Za pa?dziernik zestaw Atari Forever trafia do kolegi Mikey'a za komentarz dotycz?cy zdj?? z Oklahoma Gaming Expo. Gratulujemy, nagrod? wy?lemy poczt?!

komentarze (16)

dodał: Vasco/Tristesse


2004-11-29

Pojawi?a si? nowa wersja znanego Raster Music Trackera. Zmiany w aktualnej wersji 1.19 to: zmiany g?ównego paska narz?dzi, zmiana funkcji "Song - Song columns" i dodanie nowych opcji. Ponadto zestaw zawiera 12 nowych kompozycji.

komentarze (0)

dodał: Jurgi/Tristesse


2004-11-29

Zestaw softu, skanów, zdj?? i filmów Atari Forever zosta? uaktualniony na ftpie Azbesta. Ca?o?? zajmuje 4 p?yty DVDR.

komentarze (0)

dodał: Vasco/Tristesse


2004-11-25

Pojawi?a si? pierwsza, wczesna wersja nowego programu graficznego Lepix v.0.0.2 autorstwa Eru. Program b?dzie umo?liwia? prac? z pluginami ró?nych trybów graficznych, w tej chwili obs?uguje MIC i INP (na obecnym etapie osobne pliki do nich), a w planach CIN, HIP i TIP. Nie ma równie? na razie zapisu. Wi?cej w dokumentacji. Autor czeka na uwagi i zainteresowanie.

komentarze (2)

dodał: Jurgi/Tristesse & Vasco/Tristesse


2004-11-23

Konrad Kokoszkiewicz (znany jako Draco, autor sterownika interfejsu IDE HDD "KMK") pracuje nad nowym systemem operacyjnym dla ma?ego Atari. Nowy OS ma zast?pi? standardowy ROM Atari i zapewni? wsparcie dla procesora 65c816 w trybie natywnym, pami?ci liniowej itd. Pierwsze testowe wersje s? do pobrania ze strony Draco: drac030.krap.pl. Strona w j?zyku angielskim.

komentarze (0)

dodał: Jurgi/Tristesse


2004-11-23

Jest ju? regulamin kolejnego ABBUC-Software-Contest 2005. Dost?pne j?zyki: angielski, niemiecki, czeski i oczywi?cie polski. G?ówna nagroda to 500 euro.

komentarze (7)

dodał: Jurgi/Tristesse


2004-11-22

Jest ju? nowa wersja cross-assemblera Mads: 1.2.8beta. Zach?cam do ?ci?gania i testów. Zmiany:

- w wersji 1.2.7 by?a b??dnie asemblowana linia w stylu dta b(value1),b(value2),...,
- naprawione problemy z dzia?aniem prze??czników /l: /o: /t:,
- dodany prze??cznik /h, który tworzy plik *.h dla cc65 (wersja testowa),
- rozbudowana deklaracja makr o separator i tryb dzia?ania (przyk?ad XASM_MACRO.ASM),
- zmiana w deklaracji parametrów procedury, zamiast znaków '( )' sa teraz '{ }',
- dodane kody wyj?cia, takie same jak w Xasm,
- pseudo rozkaz .IF ma teraz odpowiednik w pseudo rozkazie IFT,
- pseudo rozkaz .ELSE ma teraz odpowiednik w pseudo rozkazie ELS,
- pseudo rozkaz .ENDIF ma teraz odpowiednik w pseudo rozkazie EIF,
- dodana obs?uga sk?adni w stylu LDA ADRES,Y[+-] (LDA (BYTE),Y[+-]) oraz LDA ADRES,Y[+-]expression,
- dodane przyk?ady w wersji dla Mads ProTracker'a i Inertii.

Update:
Mads 1.2.9beta. Zmiany:
- poprawione b??dy zauwa?one przez Rastera, przyk?ad ..\RMT_PLAYER\MUSIC.A65 asembluje teraz poprawnie),
- obs?uga sk?adni XASM'a typu 'lda:sta' za pomoc? makr (przyk?ady w XASM_MACRO.ASM),
- dodana obs?uga pseudo rozkazu .ELSEIF oraz jego odpowiednika ELI,
- dodana obs?uga pseudo rozkazu ERT (ERT expression),
- dodany prze??cznik '/m:filename' który pozwala wczyta? plik z definicjami makr.

Przyk?ad z u?yciem sk?adni xasm'a to plik 'INFLATE.ASM' Fox'a, usun??em tylko r?cznie rozkazy typu

lda (byte),0

i zamieni?em na odpowiednik

ldy #0
lda (byte),y


Wszystkie pozosta?e rozkazy to makra, np. dla 'scc:iny' znak ':' zostaje zast?piony znakiem '?' i tak powstaje wywo?anie makra ('scc?iny'), które trzeba zdefiniowac (jest ju? w XASM_MACRO.ASM).

komentarze (4)

dodał: TeBe/MadTeam


2004-11-21

Pojawi?a si? nowa strona o Atari XL/XE: atari.fandal.cz. Strona zawiera du?o stuffu do pobrania: 3154 gry, 1476 dem, emulatory. Jak na pocz?tek ca?kiem nie?le. Autorzy: Dharma, Fanatic i Fandal wykonali dobr? robot?, ?yczymy im dalszego rozwoju.

komentarze (3)

dodał: Jurgi/Tristesse


2004-11-19

Ukaza?a si? invitka na Silly Venture 2004.

komentarze (0)

dodał: Grey/MSB


2004-11-18

Oto nowy crossassembler 6502/65816 na PC: Mads v.1.2.7 beta. B?d? jeszcze dopisywane nowe struktury, jednak w obecnej formie program dzia?a i nie zauwa?y?em powa?niejszych b??dów, wi?c pewnie kto? inny zauwa?y. Autorem dziwnych struktur w postaci .PROC i stosu programowego jest Konop (przyk?ad wykorzystuj?cy t? struktur? to HEX.ASM).

komentarze (0)

dodał: TeBe/MadTeam


2004-11-14

Od dzi? informacje z www.atari8.info b?d? zamieszczane tak?e na stronie www.ataritoday.com (wraz z newsami m.in. z atari.org, atariage.com).

komentarze (11)

dodał: Vasco/Tristesse


2004-11-13

Wysz?a w?a?nie nowa wersja plug-in'a do WinAmp'a odtwarzaj?cego pliki muzyczne w popularnych formatach atarowskich. Z wa?niejszych zmian: dodano obs?ug? formatu MPT, poprawiono kilka b??dów w formacie TMC i projekt zmieni? nazw? na in_atari. Wi?cej na oficjalnej stronie.

komentarze (1)

dodał: adept_zap


2004-11-13

Na prywatnej stronie Billa Kendricka mo?na obejrze? zdj?cia z zako?czonej niedawno siódmej edycji Vintage Computer Festival w USA. Szykuje si? te? szósta, europejska edycja tej imprezy.

komentarze (1)

dodał: Jurgi/Tristesse


2004-11-11

Na Atari Area dwa nowe konkursy. Szczegó?y pod linkami: 24h Compo i 5 z? compo.

komentarze (3)

dodał: Vasco/Tristesse


2004-11-10

Prezentujemy wam zaginione, a ciekawe zdj?cia z ostatniego QuaST Party.

komentarze (6)

dodał: Vasco/Tristesse


2004-11-08

Ponad 100 nowych zdj?? z JHV 2004 autorstwa szefa ABBUCa Wolfganga Burgera oraz Bernda Herale.

komentarze (0)

dodał: Vasco/Tristesse


2004-11-08

Ukaza?y si? zdj?cia autorstwa Mr. Atari z zupe?nie nieznanego u nas EuroConu 2004. Zbieracze cartów gór?!

komentarze (1)

dodał: Vasco/Tristesse


2004-11-07

Ukaza? si? 48. numer MyAtari.net. Zin w?a?nie sko?czy? 4 lata. Gratulacje!

komentarze (7)

dodał: Vasco/Tristesse


2004-11-07

Na stronie East Party ukaza?y si? si? zdj?cia z ostatniej imprezy autorstwa McMastera/SSG.

komentarze (1)

dodał: Vasco/Tristesse


2004-11-02

Od paru dni na serwerze Azbesta le?y ostatnia, 3. cz??? f ilmu z QuaSTa 2004 autorstwa Delego.

komentarze (3)

dodał: Vasco/Tristesse


2004-11-02

Jest ju? nowa wersja, "2.0g" Theta Music Composera. Prace maj? si? ku ko?cowi, wi?c to ostatnia szansa na wasze uwagi. Do??czone s? trzy doskona?e muzyczki, jako przyk?ady. Szczegó?y i download na stronie Jaskiera.

komentarze (8)

dodał: Jurgi/Tristesse


2004-11-01

Dely og?osi? rozpocz?cie g?osowania w 24h Compo pod przewodnim tytu?em scrollniesz?

komentarze (8)

dodał: Vasco/Tristesse


2004-11-01

Dzi? Wszystkich ?wi?tych... Zwykle tego dnia zapalamy lampk? wszystkim tym kochanym, a odesz?ym. Niestety, odesz?o równie? wielu Atarowców - naszych przyjació?. Qbek, Piorun, Kajtek, Bartman, Daxey, Mariusz Geisler... Pomy?lmy o nich w ciszy, przez minut?...

Qbek's grave, photo by Dracon

komentarze (10)

dodał: Ekipa Tristesse


2004-10-31

Od dzi?, dzi?ki uprzejmo?ci Billa Kendricka, udost?pniamy Wam wyszukiwark? atarowskich plików (m.in. z serwera Azbesta!) XL Search.

komentarze (0)

dodał: Vasco/Tristesse


2004-10-31

Dzi? rano ukaza?a si? oficjalna strona Silly Venture 2k4 - copy-party dla wszystkich Atari organizowanego przez Grey'a.

komentarze (0)

dodał: Vasco/Tristesse


2004-10-30

Wiadomo ju?, ?e w przysz?orocznym ABBUC software competition 2005 b?d? 2 nowe kategorie: Best hardware 2005 oraz Best hardware innovation 2005. Szczegó?owe regulaminy wkrótce na stronie ABBUCa.

komentarze (2)

dodał: Vasco/Tristesse


2004-10-30

Ukaza?y si? pierwsze zdj?cia z JHV 2005 autorstwa Mr. Atari. Mo?e i s? to zbieracze cartów, ale Pole Position + kierownica wymiata!

komentarze (0)

dodał: Vasco/Tristesse


2004-10-28

Chilijska strona www.atariware.tk dorobi?a si? w ko?cu wersji angielskoj?zycznej.

komentarze (1)

dodał: Vasco/Tristesse


2004-10-28

Jak zapowiada Dely, w najblizszy weekend odbedzie sie 24H Compo

komentarze (1)

dodał: Vasco/Tristesse


2004-10-27

No i wreszcie ukazuje sie gra, o ktorej wszyscy mówi?, zwyciezca Dyna Blaster by TeBe/MadTeam. Asemblowana 10 minut temu. :)

komentarze (7)

dodał: Pinokio/Tristesse


2004-10-27

Do?? szybko pojawi?a si? nowa wersja RMT - znakomitego programu do tworzenia atarowskiej muzyki na pc. Obecny numer, 1.18, poprawia jeden istotny b??d i zawiera jeden modu?ek wi?cej.

komentarze (0)

dodał: Jurgi/Tristesse


2004-10-25

Wczoraj zako?czy? sie JHV 2004, zlot cz?onków ABBUCA. Na imprezie tej og?oszono wyniki ABBUC Programming Contest 2003/2004. Zwyci??y? TeBe/MadTeam gr? Dynablaster! Oj, b?dzie mia? za co je?dzi? na zloty... Pierwsza, nagrodzona siódemka:

# Software Punktów Euro
1 Tomasz Biela - Dyna Blaster 499 750
2 Mirko Sobe - BS BOSS X V10.33 457 350
3 Matthias Reichl - MyPicoDos 4.0, Game DOS 455 275
4 Florian Dingler - Hardwaretester fur Peripherieger?¤te. Action! 407 200
5 Radek Sterba (Raster/c.p.u.) - RMTplayer 1.04 383 150
6 Winfried Piegsda & Carsten Strotmann - Atari Greed - Zahlenspiel 376 75
7 Chris Martin - JellyBeans 366 50

komentarze (19)

dodał: Vasco/Tristesse


2004-10-24

Na AtariArea pojawi?y si? zdj?cia z Easta 5 autorstwa Delego.

komentarze (2)

dodał: Vasco/Tristesse


2004-10-24

Wiadomo ju? o przysz?orocznej imprezie w Niemczech. Par? s?ów od organizatorów:

Vintage Computer Festival to mi?dzynarodowe obchody historii komputeryzacji.

Celem Vintage Computer Festival jest promowanie i ochrona niemodnych ju? komputerów, poprzez umo?liwienie ludziom do?wiadczenia technologii, ludzi i historii, tworz?cych t? cudown? opowie?? komputerowej rewolucji.

Poprzez nasz? impez?, oraz archiwa Vintage Computer Festival ze sprz?tem, oprogramowaniem, literatur? i unikatowe eksponaty, promujemy zainteresowanie rozwojem i dokumentacj? historii komputeryzacji. A poza tym, promujemy zabaw? jak? daje granie na starych komputerach.

Vintage Computer Festival to nie tylko sta?y element terminarza Krzemowej Doliny, bowiem sta? si? równie? poprzez imprez? w Europie, ?wi?tem naszego komputerowego dziedzictwa.

Gdzie:
Mehrzweckhalle des ESV Munchen Ost
Baumkirchner Strasse 57
81673 Munich

Kiedy:
30 kwietnia 2005 od 10:00 do 18:00, 1 maja 2005 od 10:15 do 17:00

komentarze (2)

dodał: Vasco/Tristesse


2004-10-20

Od dzi? istnieje mo?liwo?? dodawania komentarzy do newsów. Zach?cam do korzystania i informowania o ewentualnych b??dach.

komentarze (13)

dodał: Vasco/Tristesse


2004-10-20

Po dwóch dniach nieobecno?ci AtariArea znów jest dost?pna na nowym serwerze: atariarea.krap.pl.

komentarze (1)

dodał: Jurgi/Tristesse


2004-10-17

W?a?nie wróci?em z ostatniego Easta. Tak umar?o ostatnie polskie party organizowane przez u?ytkownika XL/XE. Gratulacje dla wszystkich, którzy przez 5 lat nie znale?li ochoty aby przyjecha?... Dotar?o ca?kiem sporo osób jak na t? imprez?: Anj, Dely, Epi/Tristesse, Kasjo/Shpoon, Mazi, Mev, Miker/BB, Mikey/NG, Wilson i Ziger. Odby?o si? eCompo, w którym zwyci??y? Anj swoj? rulu prac?. Nie rozumiem, dlaczego powsta?a tylko jedna grafika na to party... :) Imprez? organizowa? jak zwykle McMaster/SSG z pomoc? Grubschego/SSG, Yezusa/SSG oraz Havoca. By?o bardzo sympatycznie, ciep?o, nie zabrak?o tak?e emocji sportowych (cho? wynik by? z góry przes?dzony...). Stuff jest tu.

komentarze (7)

dodał: Vasco/Tristesse & Epi/Tristesse


2004-10-15

Ju? za chwileczk?, ju? za momencik wyruszam na stacj? PKP co by dotrze? na Easta 2004. Czego i Wam ?ycz?!

komentarze (0)

dodał: Vasco/Tristesse


2004-10-14

Ukaza?a si? nowa wersja RMT 1.17. Wi?cej o zmianach na stronie Rastera.

komentarze (0)

dodał: Vasco/Tristesse


2004-10-03

Jak si? bawi? kapitali?ci na Oklahoma Gaming Expo mo?ecie zobaczy? tu. Uprzedzam, do?? statyczna impreza...

komentarze (4)

dodał: Vasco/Tristesse


2004-10-03

Grey og?osi? termin Silly Venture 2k+4. Impreza odb?dzie si? w dniach 17-19 XII 2004 w Gda?sku. Invitka, strona itp. wkrótce.

komentarze (0)

dodał: Vasco/Tristesse


2004-10-01

Amigowcy i Pegasosowcy zacieraj? ?apki, gdy? ukaza?y si? na obie platformy porty emulatora Atari800 oparte na kernelu 1.3.3. Wersja pod AmigaOS 4.0 jest tu, a pod MorphOS 1.4 tutaj. Mi?ego emulkowania! ^_^

komentarze (4)

dodał: Voy/SSG/Dial^SWAT


29.09.2004

Tekst 25 Years of Livingroom Spacebattles (1, 2) pobrany z RUGGED - magazynu promującego odzież firmy Carhartt pod artoską przykrywką. Kilka słów o grach wideo firmy Atari.

dodał: Anj


27.09.2004

McMaster/SSG wypuścił invitkę na Easta 5.

dodał: Vasco/Tristesse

Emulator Atari800 został zportowany na Amiga OS4. Program można ściągnąć tutaj.

dodał: Vasco/Tristesse


24.09.2004

Od dziś na atari8.info można zagrać online w kilka gier: Space Invaders, Pacman, Moon Patrol, Donkey Kong, Asteroids i Tetris.

dodał: Vasco/Tristesse

Jaskier udostępnił kolejną wersję (zeta...) programu TMC 2.0.

dodał: Vasco/Tristesse


20.09.2004

Ukazał się 47. numer MyAtari.net.

dodał: Vasco/Tristesse


17.09.2004

Nowy Graph2Font v3.7.9.6. Zmiany:
- dodano możliwość stawiania obiektów PMG pod ZOOM'em (pojedyńcza linia)
- usunięto zauważone błędy, m.in. po załadowaniu pliku *.PMG nie było można edytować obiektów PMG, teraz jest OK
- poprawione zostało ładowanie zestawu znaków w 'Charset->Load FNT'
- dodana zakładka 'Help' w 'Charset->Load FNT' i 'Zoom'.

dodał: TeBe/MadTeam


13.09.2004

Pasia stołówka wzbogaciła się o nowe opisy: stereo, ARC oraz Freddie. Czekamy na więcej!

dodał: Vasco/Tristesse

Nowy ACommander 1.3. Zmiany:
- można przesuwać kursorem gora-dół z wciśniętym CTRL, to dla tych z AKI
- można wybrać napęd naciskając 1-9 (nie trzeba wciskać juz D)
- usunięty błąd, który występował, gdy napęd wybrany został przez klawisze 1-9

dodał: TeBe/MadTeam


11.09.2004

Nadal trwa Unconventional 2004. Dostępne są już pierwsze zdjęcia. Wynika z nich, że nie dotarł tam nikt z Polski. Ze znanych u nas osób odnalazłem m.in. Zdenka Buriana, Rastera i Bohdana Milara.

dodał: Vasco/Tristesse

TeBe/MadTeam ukończył nowszą wersję ACommandera 1.2. Zmiany zostały zasugerowane przez użytkowników.

dodał: Vasco/Tristesse


08.09.2004

Atari zamierza pokazać młodemu pokoleniu jak wyglądają prawdziwe gry komputerowe i już niebawem rozpocznie sprzedaż konsoli Atari Flashback. Jest to zestaw plug'n'play zawierający 20 hitów z konsol Atari 2600 i 7800.
Poza tym planowana jest również sprzedaż klasycznych gier dla konsol Xbox i Playstation2 - oby tylko starczyło mocy tych konsol do emulowania Atari ;)

dodał: Xan/Tristesse

Z ważnych informacji, Dely/Taquart udostępnił w Azbestowni The Story Part 1 - relację z pociągu do Ornety, zwanego Random Libation Train. Czekamy na więcej!

dodał: Vasco/Tristesse

Ukazał się ACommander 1.1, nowy kopier obsługujący katalogi zarówno MyDosa jak i SpartaDOS X!

dodał: Vasco/Tristesse

Dostępna jest już nowa wersja (0.83) plugina do WinAmpa na adept's sound corner. Pliki .tmc, które wcześniej zawieszały WinAmpa nie robią tego więcej, poza tym poprawiono brzmienie niektórych "synthów". Dodano także plugin dla XMMSa (0.62).

dodał: Adept_zap


07.09.2004

Zgodnie z wczorajszą zapowiedzią Jurgiego strona Adept_zapa o emulacji Pokey'a znalazła się na naszym serwerze i jest dostępna pod adresem adept.atari8.info. Nawiasem mówiąc jest to już 10-ta subdomena!

dodał: Vasco/Tristesse


06.09.2004

Ukazał się 46. numer MyAtari.net.

dodał: Vasco/Tristesse


05.09.2004

W toku są prace nad nowym pluginem do WinAmpa, odtwarzającym muzykę w formacie TMC. Na razie jest to wczesna wersja i części rzeczy jeszcze nie ma, ale pierwsze testy odsłuchowe wypadły dobrze. Plugin bazuje na nowym silniku emulacji Pokeya i jest o około 25% szybszy od bibliotek SAPa. Pozwala na przewijanie utworu i prawidłowo rozpoznaje długość utworu. Autorem jest Adept_Zap, tymczasowa strona i download jest tu, ale wkrótce strona będzie hostowana na atari8.info, więc trzymajcie rękę na pulsie.

dodał: Jurgi/Tristesse

Grzybson zmienił adres swojej strony na www.atari.pigwa.net. W dziale artykuły można tam przeczytać m.in. relację ze Sztabu Małopolskiego #3.

dodał: Grzybson


03.09.2004

Wreszcie ukazuje się Fooll: wyczesana rozkmina, demko naszej grupy z QuaSTa 2004.

dodał: Epi/Tristesse


31.08.2004

Jak poinformował McMaster/SSG East 2004 odbędzie sie w tym roku jak zwykle w Mońkach/k. Białegostoku w dniach 15-17 października. Serdecznie wszystkich zachęcam do przyjazdu!

dodał: Vasco/Tristesse


30.08.2004

Prawdziwy szok. Jack Tramiel przyjechał na obchody 60 rocznicy likwidacji getta łódzkiego. Odnalazł go tam kolega Sajgon, który zamieścił na AtariArea zdjęcia z tego spotkania. Cała historia opisana jest na forum.

dodał: Vasco/Tristesse


18.08.2004

Co prawda to wiadomość sprzed miesiąca, ale dla mnie okazała się sporą niespodzianką: Dos Control 2.6 autorstwa Jagera/Dial zmienił status na freeware! Szczegóły na stronie stronie autora.

dodał: Vasco/Tristesse


12.08.2004

Po pewnym czasie powróciło Archiwum Tajemnic Atari autorstwa Pixela. Obecnie znajduje się na naszym serwerze pod adresem tajemnice.atari8.info.

dodał: Vasco/Tristesse


08.08.2004

Anj opuścił ekipę Tristesse.

dodał: Anj


06.08.2004

Można już ściągnąć cały stuff z QuaSTa 2004.

dodał: Vasco/Tristesse


04.08.2004

Zakończył się konkurs grupy Grayscale. Zwycięzcą zosłał nasz grupowy kolega Epi.

dodał: Vasco/Tristesse


01.08.2004

Ukazał się nowy, 45. numer internetowego zina MyAtari.net.

dodał: Vasco/Tristesse

W trakcie QuaST Party 2004. członkiem grupy Tristesse został Xan!

dodał: Vasco/Tristesse

Zakończyło się QuaST Party 2004. Przybyło ok. 80 osób z całej Polski oraz stała ekipa ze Słowacji. Impreza stała się już praktycznie tylko 8-bitowa. Ukazały się 3 bardzo dobre dema, co stanowiło spore zaskoczenie. Poza tym niezły klimat, podobny do zeszłorocznego. Na razie trudno w jednym miejscu odnaleźć cały stuff, wszystko składowane jest na serwerze Azbesta: prace + real-time text, zdjęcia oraz video.

dodał: Vasco/Tristesse


25.07.2004

Nowa hiszpańska strona o grach i scenie: atariware.webcindario.com.

dodał: Vasco/Tristesse


20.07.2004

Mr. V oraz ABBUC chcieliby zaprosić wszystkich fanów Atari oraz innych klasycznych komputerów na Unconventional 2k4 jak co roku, także w tym do Lengenfeld w Niemczech niedaleko granicy czeskiej. Trzy dni twórczej pracy, programowania, grania i konkursów, grilowania oraz nieco zabawy!
Kilka gwoździ programu:
* urządzenia USB podłączone do ATARI
* prezentacje programów z konkursu ABBUCA
* nowe gry i dema
* i wiele innych, dziś jeszcze nieznanych :)

ATARI 8Bit, ale także ATARI ST, Lynx, Portfolio, Archimedes, C=64, PC Demo Coder, Gameboy i caly sprzet, ktory sprawia wam frajdę. UnCon 2004 jest otwarty na wszystkie systemy (ale przywożąc PC z zainstalowanym SCO unixem narażasz się na kłopoty :) ).

Wejściówka na całe trzy dni jest darmowa.
Więcej informacji na temat UnConventional znajdziesz na www.uncon.de

dodał: Carsten Strotmann


15.07.2004

Ukazała się ASMA 2.8! Z 70 nowymi kawałkami i wieloma poprawionymi liczy w tej chwili 1840 muzyczek. Wiecej na stronie asma.atari.org.

dodał: Vasco/Tristesse


12.07.2004

Zapraszamy wszystkich do głosowania w drugiej edycji Grayscale Music Compo! Tym razem mamy dla Was 11 utworów, więc czym prędzej zabierzcie się do ich słuchania. Więcej szczegółów na stronie konkursu Grayscale Music Compo 2004.

dodał: Grayscale Team


25.06.2004

-XI-/Satantronic stworzył nową stronę o swoim interfejsie MultiJoy16/2.

dodał: Vasco/Tristesse


21.06.2004

Po mej 10-dniowej nieobecności, informuję, iż ukazała się invitka na Sztaba Małopolskiego 3.

dodał: Vasco/Tristesse


06.06.2004

Możecie wziąć udział w 2004 MiniGame Compo.

dodał: Vasco/Tristesse


04.06.2004

Ukazał się nowy numer internetowego zina MyAtari.net, a imię jego 44!

dodał: Vasco/Tristesse


24.05.2004

Drogie dziatki nastąpiła mała rewolucja przy odczycie plikow BMP, teraz każdy lamer może tworzyć grafiki na kompoty ;). g2f.atari8.info.

dodał: TeBe/MadTeam


19.05.2004

Wysyp stron o gierkach na Atarkę! Nową witrynę otworzył VLX: ekranownia.atari8.info.

dodał: Vasco/Tristesse


11.05.2004

Ukazał się nowy, 42. numer internetowego zina MyAtari.net.

dodał: Vasco/Tristesse

Pojawiła się nowa strona poświęcona gierkom: atari.online.pl.

dodał: Vasco/Tristesse


22.04.2004

Grupa Grayscale ogłosiła swoje drugie Music Compo.

dodał: Vasco/Tristesse


14.04.2004

Ukazał się nowy, 41. numer internetowego zina MyAtari.net.

dodał: Vasco/Tristesse

W Wielką Sobotę odbyła się Atariada 2004. Imprezę odwiedziło 31 osób, m.in.: Bewesoft, Mikro, Platari, Raster, Zdenek Burian i -XI-/Satantronik. Ukazał się na nim Flop 47.

dodał: Vasco/Tristesse


28.03.2004

Nowe zdjęcia z Forevera 5 autorstwa Wilsona.

dodał: Vasco/Tristesse

Wreszcie udało się "wyłuskać" obrazek ANj'a/Tristesse:dodał: Vasco/Tristesse via Dracon/Taquart


23.03.2004

Na AtariArea pojawiły się zdjęcia z Forevera 5 autorstwa Lewisa/Aids.

dodał: Vasco/Tristesse


22.03.2004

Zakończył się Forever 5. Z Polski dotarła silna ekipa w składzie: BeWu/Grayscale, Greg/Grayscale, Lao/NG, Lewis/Aids, Mikey/NG, Nietoperek/Tristesse, X-Ray/Grayscale, Wilson i Vasco/Tristesse. Z ważnych informacji ograliśmy drużynę C64 5:1 (5:0).
Oficjalne wyniki:

Intro compo:
1. 488 p. PLO - Eru & X-Ray
2. 467 p. Exe - Eru & X-Ray
3. 445 p. Hellix - Raster/C.P.U.
4.-5. 419 p. Vector City - Bob!k/C.P.U.
4.-5. 419 p. Glenches - pr0be
6. 356 p. Matrix1k - Patarik/Satantronic
7. 338 p. Plasma4 - MatoSimi
8. 273 p. 1k_party - T.M.R./Cosine
9. 175 p. Forever - Laoo/New Generation
10. 112 p. Grzybson Intro 2 - Grzybson
11. 78 p. Friends - (Commodore scene!)

Graphics compo:
1. 382 p. Laboratorium Dr. Vista - Anj/Tristesse
2. 323 p. Principal - Dely/Blowjobb

Music compo:
1. 422 p. Irish - X-Ray & BeWu/Grayscale
2. 374 p. Windy Mind - BeWu/Grayscale
3. 370 p. Swiftray - X-Ray/Grayscale
4. 348 p. Forgotten sounds - Tatqoo/Taquart
5. 313 p. Time to turn - Raster/C.P.U
6. 248 p. Flat Fish - Centy Brown
7. 170 p. Null Cubic - Elan/Satantronic

Demo compo:
1. 478 p. Basix - Raster/C.P.U.

Realtime compo:
?. 295 p. Szwindel - Greg/Grayscale
?. 294 p. Zynzel - X-Ray/Grayscale
?. 275 p. Criss-Cross - Bob!k & Raster/C.P.U.
?. 248 p. Dzyngol - BeWu/Grayscale

Zakończyło się głosowanie w 24h Compo - zwyciężył BeWu/Grayscale.

dodał: Vasco/Tristesse


12.03.2004

Do Forevera 5 został tylko tydzień! Swój przyjazd z Polski zapowiedzieli m.in.: BeWu, Eagle, Lewis, Laoo, Mikey, Nietoperek, thePink, X-Ray, Wilson no i ja.

dodał: Vasco/Tristesse

Jaskier udostępnił wersję beta programu TMC 2.0.

dodał: Vasco/Tristesse

Nowości na ftpie Azbesta: filmy z Lasta 2003, reklamówki Atari i Fading Twilight 8. Przy okazji przeczytajcie ten wątek na forum i zastanówcie się czy możecie jakoś pomóc!

dodał: Vasco/Tristesse

Dziś o 24:00 rozpocznie się na Atari Area 24h Compo.

dodał: Vasco/Tristesse


03.03.2004

Otrzymałem dziś od Lao/NG film z Lasta 2003. Na dniach będzie dostępny na ftp Azbesta.

Dracon__: A Mikey co piłeś?
Mikey: Wszystko!
Dracon__: Wszystko? A czemu się nie podzieliłeś?
Mikey: No bo piliśmy z Foxem.

dodał: Vasco/Tristesse


01.03.2004

Głosowanie w 6502 Compo rozpoczęte!

dodał: Vasco/Tristesse


23.02.2004

Nowa wersja Raster Music Tracker 1.16. Oficjalna strona www.

dodał: Vasco/Tristesse


04.02.2004

Ukazała się nowa beta wersja emulatora Atari800Win PLus 4.0. Oficjalna strona: www.a800win.atari-area.prv.pl.

dodał: Vasco/Tristesse

Nowa mapa: Molecule Man.

dodał: Peter


01.02.2004

Portal www.atari.sk ufundował nagrody na Forevera 5. Główną nagrodą w demo compo będzie 100 euro! Szczegółowy wykaz nagród znajdziesz tu.

dodał: Vasco/Tristesse


25.01.2004

Nowa wersja Graph2Font 3.6.4 oraz zmiana designu strony http://g2f.atari8.info.

dodał: TeBe/MadTeam


20.01.2004

Od dziś aktualne informacje na temat programu graficznego TeBe/MadTeam Graph2Font można znaleźć pod adresem http://g2f.atari8.info.

dodał: Vasco/Tristesse

Jest już dostępny nowy, już 39 numer myatari.net. Do przeczytania między innymi recenzja gry Foxa/TQA Mahna-Małysz.

dodał: Vasco/Tristesse

Po latach ukazuje się program autorstwa Tomka Liebicha Sound Tracker. Wielkie podziękowanie za jego udostępnienie należą się Eagle'owi. Jest to wersja robocza. Jeżeli znajdzie się chętny na dokończenie go, zostaną udostępnione źródła.

dodał: Vasco/Tristesse


18.01.2004

Nowe programy: Nazgul i ProMPT8.

dodał: TeBe/MadTeam

Stryker otworzył oficjalnie swoją stronę: CAS Archive.

dodał: Vasco/Tristesse

Ukazała się nowa wersja programu Graph2Font 3.6.2. Lista zmian:

 • poprawiona procedura wyświetlania obrazków, pełne 240 linii dla Pixel=2
 • usunięto ograniczenie, w linii poprzedzającej zmianę zestawu znaków, nie można było nic zmieniać, teraz można
 • poprawiony błąd z działaniem programu w długich katalogach
 • teraz pod Zoomem opcja Undo przywraca także wygląd obiektów PMG, poprzednio tylko grafikę
 • dodany 5-y kolor przy wczytywaniu BMP-y, można indywidualnie ustawiać, jaki kolor z palety BMP-y będzie odpowiadać kolorowi Atari
 • lepsza kompresja znaków, z uwzględnianiem poprzednich zestawów
 • wyłączenie 8-u dolnych linii dla trybów HiRes (Pixel=1,4), aby zapobiec 'wykrzywianiu' obrazu

Dodatkowo instrukcja programu w html.

dodał: TeBe/MadTeam


14.01.2004

Ukazała się nowa wersja programu MakeATR 0.06. Plik do pobrania z oficjalnej strony: makeatr.atari8.info. Lista zmian:

 • Dodano funkcje Insert, Rename i UnErase dla formatu ED DOS II+/D.
 • Poprawiono funkcję Create dla formatu ED DOS II+/D.
 • Dodano funkcję DIRS dla formatu SpartaDOS X (wyświetlnie zawartości katalogu w skróconej formie).
 • Dodano zapytanie z prośbą o potwierdzenie przy nadpisywaniu pliku ATR

dodał: Soudi


13.01.2004

Ukazał się nowy Visage 2.7.

dodał: TeBe/MadTeam

Na stronie Forevera 5 pojawiła się lista uczestników zlotu.

dodał: Vasco/Tristesse


07.01.2004

Uaktualnione rulesy compotów na Forevera 5. Już interweniowałem w sprawie MD-Dosa...

dodał: Vasco/Tristesse

Nowe programy: Visage 2.6 autorstwa TeBe/MadTeam oraz Xunzip autorstwa Foxa/Taquart i Epi'ego/Tristesse.

dodał: Vasco/Tristesse


07.11.2003

Ukazał się nowy Neo Tracker 1.5 autorstwa Epi'ego/Tristesse.

dodał: Vasco/Tristesse

Nowe mapy: Basil, Big House, Chimera, Colony, Countdown, Kasiarz, Mózgprocesor, Prizrak nuly i Technus.

dodał: Peter


29.12.2003

Zakończyło się ostatnie Last Party 2003. Na szybko link do stuffu i nowego Seriousa 14.

dodał: Vasco/Tristesse


08.12.2003

Kolejny Forever 5 odbędzie się w dniach 19-21 marca 2004 w Trencinie na Słowacji.

dodał: Vasco/Tristesse


03.12.2003

Nowy konkurs na AtariArea: Celem konkursu jest przygotowanie produkcji na Atari XL/XE, której objętość nie przekraczać będzie 6502 bajtów. Może to być demo, intro, muzyka czy też grafika, a nawet użytek lub coś kompletnie zwiariowanego. Jest tylko jedna kategoria! Nie ma osobnego oceniania muzyki, grafiki czy programu! Wszystkie prace wrzucane są w jeden wór i oceniane wspólnie przez zarejestrowanych użytkowników atari.area. Liczy się głównie Twoja pomysłowość. Szczegóły: compo.atari.pl.

dodał: Vasco/Tristesse


01.12.2003

Nowe mapy: Deathland, Fred, Morky, Naturix, Run for it i Smuś.

dodał: Peter


26.11.2003

Nowa mapa: Cohen's Towers.

dodał: Peter


24.11.2003

Nowe mapy: Breath of the Dragon i Spellbound.

dodał: Peter


20.11.2003

Nowa mapa: Universal Hero.

dodał: Peter


18.11.2003

Nowe mapy: Jet Set Willy i Power down.

dodał: Peter


17.11.2003

Nowe mapy: Anduril i Periscope Up.

dodał: Peter


14.11.2003

Pojawiła się nowa beta programu makeATR v0.05. Dodano pełną obsługę formatu MyDOS 720-65535 sek. 256B wraz z podkatalogami.

dodał: Soudi


06.11.2003

Nowa mapa: Whistler's Brother.

dodał: Peter


03.11.2003

Pojawiła się od dawna oczekiwana nowa beta programu makeATR v0.04. Z pliku pomocy:

 • Dodano obsługę formatu MyDOS 720-65535 sek. 128B. wraz z podkatalogami (thanks Vasco)
 • Dodano odczytywanie plików ATR w formacie MyDOS 256B. Działa również poruszanie się po katalogach w tym formacie
 • Zmieniono niemal od podstaw procedury obsługi funkcji Insert
 • Dodano możliwość wyboru kilku plików w oknie dialogowym funkcji Insert
 • Poprawiono funkcję Extract dla SpartaDOS X.
 • Zmieniono procedurę obsługi okna dialogowego w funkcji Extract (teraz działa pod Win9x, thanks Pin & Vasco).
 • Zmieniono obsugę funkcji podglądu sektorów.
 • Poprawiono tworzenie image dla SpartaDOS X z sektorami 256B (thanks STRYKER).
 • Wszystkie komunikaty przetłumaczone zostały na j.angielski
 • Kilka innych, drobnych, wewnętrznych poprawek usprawniających działanie programu.

dodał: Soudi

Na portalu ABBUCa pojawiło się sporo nowych zdjęć z JHV 2003.

dodał: Vasco/Tristesse


02.11.2003

Na AtariArea pojawiło się kolejne 25 zdjęć z Easta 4.

dodał: Vasco/Tristesse

Nowa mapa: Magic World.

dodał: Peter


30.10.2003

Zbliża się święto Zmarłych. Nad grobami waszych bliskich pomyślcie też o Atarowcach, którzy odeszli, o Bartmanie, Daxey'u, Kajtku, Piorunie, Qbku i innych.

dodał: Vasco/Tristesse


29.10.2003

Na stronie ABBUCa pojawiły się zdjęcia z JHV 2003.

dodał: Vasco/Tristesse


27.10.2003

Nowa mapa: Into Eagles Nest.

dodał: Peter


26.10.2003

Zupełna zmiana wyglądu strony oraz przeniesienie pod adres www.atari8.info. Nie jest to docelowy design, dlatego proszę o wszelkie uwagi! Sporo rzeczy nie zostało jeszcze przeniesionych, więc gdyby ktoś szukał jakichś informacji, to poprzednia wersja dostępna jest nadal tutaj. Poza tym dostępna jest też wersja angielska!

dodał: Vasco/Tristesse


25.10.2003

Nowy wygląd oficjalnej strony pisma Atarynka oraz nowy adres: atarynka.atari8.info.

dodał: Vasco/Tristesse


23.10.2003

Nowa mapa: Joe Blade 2.

dodał: Peter


20.10.2003

Na AtariArea pojawiły się pierwsze zdjęcia z Easta #4. Polecam zwłaszcza zdjęcie trzecie od końca. Wystarczy tylko dopisać "Wanted dead or live" ;)

dodał: Vasco/Tristesse

Nowa mapa: Droga wojownika.

dodał: Peter


19.10.2003

Zakończył się East #4. Dotarli m.in.: Dely/Tqa, Mikey/NG, Yezus/SSG, Mev, Havoc, MacGyver, Lewis/Aids, Qcyk/Quasimodos, mkboss, Wilson. Organizowali niezmordowani McMaster & Grubschy.

dodał: Vasco/Tristesse


17.10.2003

Rozpoczął się East #4 - głupio tak siedzieć w domu i to pisać :(

dodał: Vasco/Tristesse

Nowy poziom Red Maxa.

dodał: Peter


13.10.2003

Nowe mapy: Black Lamp i Red Max (2 pierwsze etapy).

dodał: Peter


10.10.2003

Myślę, że wreszcie nadszedł czas (ile to już lat?), aby upublicznić zawartość kasety (zwanej też Green kasetą) z Nyjnością: wpis Jeta [0,6 MB], Axa [1,5 MB] i grupy Filodendron [5,2 MB].

dodał: Vasco/Tristesse

Nowe mapy: Artefakt przodków i Hero (20 pierwszych etapów).

dodał: Peter


07.10.2003

McMaster/SSG wypuścił invitkę na East 4.

dodał: Vasco/Tristesse


01.10.2003

Po 9 miesiącach ukazał się Serious 13!

dodał: Vasco/Tristesse

Nowe mapy: Cavernia, Crumbles Crisis, Gunfighter i Kissing Kousins.

dodał: Peter


   Wyszukaj pliki   

więcej

     Domeny     


adept.atari8.info
atarynka.atari8.info
drac030.atari8.info
east.atari8.info
ekranownia.atari8.info
epi.atari8.info
g2f.atari8.info
gury.atari8.info
hardware.atari8.info
jaskier.atari8.info
jindroush.atari8.info
mads.atari8.info
madteam.atari8.info
makeatr.atari8.info
mapy.atari8.info
radiouxa.atari8.info
real3d.atari8.info
tajemnice.atari8.info
trub.atari8.info
yiear.atari8.info